Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 22

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKA DATA
Upptagen effekt .......................................................................
Obelastat varvtal......................................................................
Fräsdjup...................................................................................
Spännhylsor-ø .........................................................................
Spännhylsor-ø (UK) .................................................................
Fräs-ø max. ............................................................................
Vikt ...........................................................................................
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.
A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
Ljudtrycksnivå (K = 3 dB(A)) ..................................................
Ljudeffektsnivå (K = 3 dB(A)) .................................................
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar)
framtaget enligt EN 60745.
Vibrationsemissionsvärde a
.................................................
h
Onoggrannhet K ...................................................................
VARNING
Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan
användas vid jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget
ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan
vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt
eller är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av
elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.
VARNING!
Fel som uppstår till följd av att anvisningarna
nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
SÄKERHETSUTRUSTNING
Bullerbelastning kan orsaka
hörselskador.
Anslut alltid verktyget till jordat eluttag vid användning
utomhus.
Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och
hörselskydd.
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.
Maskinen skall vara frånkopplad innan den anslutes till
väggurtag.
Nätkabeln skall alltid hållas ifrån arbetsområdet. Lägg
kabeln bakåt i förhållande till arbetsriktningen.
Lakttag största försiktighet när maskinen är igång.
Använd alltid maskinens skyddsanordningar.
Använd endast skivor, vars tillåtna varvtal är minst så högt
som det högsta tomgångsvarvtalet på maskinen.
Fräsverktyg och annat tillbehör måste passa exakt i
elverktygets verktygsfäste
Använd endast fackmässigt slipade fräsar.
Fräsverktyg och annat tillbehör måste passa exakt i
elverktygets verktygsfäste.
Spänn fast arbetsstycket innan fräsning påbörjes.
Efter avslutat arbete skall fräsen återställas i utgångsläge
(fräskorgens låsarm frigöres)
Rör arbetsstycket mot fräsens rotationsriktning (arbeta
endast mot rotationsriktningen).För din egen säkerhet,
40
SVENSKA
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
använd utrustningar som t.ex. skydd-och skjututrustning,
anslag m.m.
Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin
kan vara skadligt för hälsan (t.ex. vid bearbetning av ek eller
bok, sten, färg, som kan innehålla bly eller andra skadliga
kemikalier) om de når kroppen. Använd ett
utsugningssystem och bär skyddsmask. Avlägsna
kvarblivande damm med t.ex. en dammsugare.
Under inverkan av elektrognetiska störningar utifrån, kan
enstaka fall av varvtals-sänkningar uppträda.
ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
Handöverfräsen användes till spårfräsning,
avrundningsfräsning, falsfräsning, hålkärlsfräsning m.m. i trä
och plast.
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.
CE-FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt
överensstämmer med följande norm och dokument
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, enl. bestämmelser och riktlinjerna 98/37/EG,
2004/108/EG
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
NÄTANSLUTNING
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den
spänning som anges på dataskylten. Anslutning kan även
ske till eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen
motsvarar skyddsklass II.
SKÖTSEL
Se till att motorhöljets luftslitsar är rena.
Använd endast AEG-tillbehör och AEG-reservdelar.
Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos
AEG-kundtjänst (se broschyren garanti-/
kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Läs instruktionen noga innan du startar
maskinen.
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på
maskinen.
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles
som tillbehör.
Elektriska verktyg får inte kastas i
hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG
som avser äldre elektrisk och elektronisk
utrustning och dess tillämpning enligt nationell
lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg
sorteras separat och lämnas till miljövänlig
återvinning.
SVENSKA
41

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E