Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 20

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TEKNISKE DATA
Nominelt strømforbrug ............................................................
Omdrejningstal, ubelastet ........................................................
Fræsedybde ............................................................................
Spændetang-ø.........................................................................
Spændetang-ø (UK) ................................................................
Fræser-ø maks. ......................................................................
Vægt ........................................................................................
Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau (K = 3 dB(A)) ...................................................
Lydeffekt niveau (K = 3 dB(A)) ...............................................
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger)
beregnet iht. EN 60745.
Vibrationseksponering a
......................................................
h
Usikkerhed K ........................................................................
ADVARSEL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og
kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn
over svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre
formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge
svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket,
eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede
arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.:
Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.
ADVARSEL!
tilfælde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.
Stikdåser udendørs skal være forsynet med
fejlstrømssikringskontakter. Det forlanger
installationsforskriften for Deres elektroanlæg. Overhold
dette, når De bruger vores maskiner.
Når der arbejdes med maskinen, skal man have
beskyttelsesbriller på. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko,
høreværn og forklæde anbefales.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af
stikdåsen.
Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdåsen.
Tilslutningskablet holdes hele tiden væk fra maskinens
arbejdsområde. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.
Pas på ikke at få hånden ind i maskinen.
Maskinens sikkerhedsindretning bør ubetinget benyttes.
Benyt kun værktøj, hvis tilladte omdrejningstal er mindst lige
så højt, som det højeste tomgangsomdrejningstal for
maskinen.
Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen
kører.
Brug kun fagligt korrekt slebne fræsere.
Insatsverktygets tillåtna varvtal måste åtminstone motsvara
elverktygets angivna högsta varvtal.
Fræseværktøj eller andet tilbehør skal passe nøjagtigt i
værktøjsholderen på dit el-værktøj.
36
DANSK
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Emner fastspændes inden fræsningen.
I
Overfræseren stilles tilbage i grundposi-tion efter
fræsningen. (Fastspændingsarm til låsning af fræsekurv
løsnes).
Emnet bevæges mod fræserens drejeretning (der arbejdes
kun i modløb)! Brug til sikkert arbejde kun anordninger som
f.eks. beskyttelses- og trykanord- ning, anslagsplade,
fremføringsenhed etc.!
Støv, som opstår i forbindelse med fræsearbejdet, er ofte
sundhedsskadeligt (f.eks. ved bearbejdning af ege- og
bøgetræ, sten, gamle laklag/lag maling, som indeholder bly
eller andre skadelige stoffer) og må ikke trænge ind i
kroppen. Brug en støvsuger og bær egnet
ved opsugning).
Under påvirkning af ekstreme elektromagnetiske fejl udefra
kan der i enkelte tilfælde optræde forbigående omdrejningst
alsvingninger.
TILTÆNKT FORMÅL
Overfræseren kan bruges til notfræsning, afrundings-
fræsning, affasningsfræsning, kantfræsning og hulfræs-ning
i træ og kunststof.
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre
formål end foreskrevet.
CE-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende normer eller norma-tive
dokumenter. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, i henhold til bestemmelserne
i direktiverne 98/37/EF, 2004/108/EF
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
NETTILSLUTNING
Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun
til en netspænding, som er i overensstemmelse med
angivelsen på mærkepladen. Tilslutning kan også ske til
stikdåser uden beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II
foreligger.
VEDLIGEHOLDELSE
Hold altid maskinens ventilationsåbninger rene.
Brug kun AEG-tilbehør og AEG-reservedele. Komponenter,
hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes
ud hos et AEG-servicested (se brochure garanti/
kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens
effektskilt, kan De rekvirere en reservedelstegning, ved
henvendelse til: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket
tages ud af stikdåsen.
Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget,
kab købes som tilbehør.
Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt
affald! I henhold til det europæiske direktiv
2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og gældende national
lovgivning skal brugt lværktøj indsamles separat
og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet
mest muligt.
DANSK
37

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E