AEG OMNI 300-PB Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

OMNI 300-PB
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
Оригінал інструкції з експлуатації
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ‬

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG OMNI 300-PB

 • Page 1 OMNI 300-PB Original instructions Instrukcją oryginalną Originalbetriebsanleitung Eredeti használati utasítás Notice originale Izvirna navodila Istruzioni originali Originalne pogonske upute Manual original Instrukcijām oriģinālvalodā Manual original Originali instrukcija Oorspronkelijke Algupärane kasutusjuhend gebruiksaanwijzing Оригинальное руководство по Original brugsanvisning эксплуатации Original bruksanvisning Оригинално ръководство за...
 • Page 2 ‫ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩ‬ ‫. ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺣﺯﻣﺔ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﺕ‬AEG ‫ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ‬ Přehled zobrazuje výběr z různých nástavců k této hnací .‫ﺑﺷﺭﺍﺋﻬﺎ. ﻳﻣﻛﻥ ﺷﺭﺍء ﺭﺅﻭﺱ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻣﺩﺍﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ‬...
 • Page 3 The powerbase may be operated only with a mounted Pohonná jednotka sa smie prevádzkovať len s application head. There are three possible positions namontovaným nadstavcom. Možné sú 3 polohy (nadstavec (application head only as an example). len ako príklad). Die Antriebseinheit darf nur mit montiertem Aufsatzgerät Zespołu napędowego można używać...
 • Page 4 START LOCK STOP...
 • Page 6: Maintenance

  MAINTENANCE Hold power tool by insulated gripping surfaces, when There being no provision for protective earthing Use only AEG accessories and AEG spare parts. Should performing an operation where the cutting accessory or reliance upon installation conditions. components need to be replaced which have not been may contact hidden wiring or its own cord.
 • Page 7: Ce-Konformitätserklärung

  WARTUNG Schneidwerkzeugs mit einer spannungsführenden Leitung Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG Nationales Konformitätszeichen Ukraine einem elektrischen Schlag führen. Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht...
 • Page 8: Entretien

  ENTRETIEN Marque CE tension les parties métalliques de l’outil et il peut causer une N'utiliser que des pièces et accessoires AEG. Pour des fulguration électrique. pièces dont l'échange n'est pas décrit, s'adresser de Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la préférence aux stations de service après-vente AEG (voir...
 • Page 9: Manutenzione

  Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio Non è predisposto il collegamento di un all'udito. AEG. L'installazione di pezzi di ricambio non specifi camente conduttore di protezione. Impugnare l'apparecchio sulle superfi ci di presa isolate prescritti dall'AEG va preferibilmente effettuata dal servizio quando eseguite lavori durante i quali l'utensile di assistenza clienti AEG (ved.
 • Page 10: Mantenimiento

  Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos al efectuar trabajos en los que el útil pueda entrar en AEG. Piezas cuyo recambio no está descrito en las contacto con conductores eléctricos ocultos o con el instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro de propio cable del aparato.
 • Page 11: Ligação À Rede

  Utilizar unicamente acessórios e peças sobressalentes da Não remover aparas ou lascas enquanto a máquina Marca de conformidade nacional da Ucrânia AEG. Sempre que a substituição de um componente não trabalha. tenha sido descrita nas instruções, será de toda a conveniência mandar executar esse trabalho a um Serviço...
 • Page 12 Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten. Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De aandrijfeenheid is bedoeld om de goedgekeurde hulpgereedschappen van het merk AEG aan te drijven. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. NEDERLANDS...
 • Page 13: Tiltænkt Formål

  VEDLIGEHOLDELSE beskyttelsesforanstaltninger som dobbelt Bær høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse. Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de isolering eller forstærket isolering. Hold kun maskinen fast i de isolerede gribefl ader, når komponenter, hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet, Der fi...
 • Page 14: Ce-Samsvarserklæring

  Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der blir brukt. gjøres der verktøyet kan treffe på skjulte strømledninger utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG Det fi nnes ingen innretning for tilkobling av en eller den egne kabelen. Kontakt av skruen / kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).
 • Page 15 Håll alltid i verktyget på de isolerade handtagsytorna vars utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad Det fi nns ingen anordning för anslutning av en när du använder verktyget och när det fi nns risk att serviceverkstad (se broschyr Garanti/Kundtjänstadresser).
 • Page 16 TURVALLISUUSOHJEET vaan myös siitä, että käytetään lisäturvatoimia, HUOLTO kuten kaksinkertaista eristystä tai vahvistettua Käytä korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä eristystä. kuuloa. ammattitaitoisten AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja Laitteessa ei ole suojajohtimen liittämiseen Pitele laitteesta kiinni sen eristetyistä kahvapinnoista muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa.
 • Page 17 όσο η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία. Χρησημοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά της AEG. Αναθέστε την αλλαγή των εξαρτημάτων, των οποίων η Κατά τις εργασίες σε τοίχο, οροφή ή δάπεδο προσέχετε για αντικατάσταση δεν έχει περιγραφεί, σ' ένα κέντρο σέρβις της...
 • Page 18 Aleti sadece kapalı iken prize takın. Bağlantı kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin arkasında olmalıdır ve toplanmamalıdır. KULLANIM Bu tahrik ünitesi, kullanımına izin verilen AEG marka ek ekipmanları çalıştırmak için tasarlanmıştır. Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.
 • Page 19 Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít dvojitá izolace nebo zesílená izolace. k poškození sluchu. Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství AEG. Díly, Neexistuje žádné zařízení pro připojení Přístroj držte za izolované plochy rukojeti, jestliže jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit ochranného vodiče.
 • Page 20 Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky Neexistuje žiadne zariadenie na pripojenie spôsobiť stratu sluchu. bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG ochranného vodiča. Prístroj držte na izolovaných plochách rukoväte, keď zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy vykonávate práce, pri ktorých by nasadený...
 • Page 21 Zetknięcie śruby / narzędzia roboczego z części, dla których nie podano opisu, należy skontaktować przewodu ochronnego. przewodem przewodzącym prąd może spowodować, iż się z przedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktów metalowe elementy urządzenia mogą znaleźć się pod obsługi gwarancyjnej/serwisowej). Znak CE napięciem i doprowadzić...
 • Page 22 Munka közben a hálózati csatlakozókábelt a sérülés elkerülése érdekében a munkaterülettől, illetve a készüléktől távol kell tartani. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT A jelen meghajtó egység AEG márkájú engedélyezett szerszám fejek meghajtására készült. A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni. MAGYAR...
 • Page 23 Nosite zaščito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzroči izolacija. izgubo sluha. Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Ni priprave za priključek zaščitnega vodnika. Kadar izvajate dela pri katerih bi uporabljeno orodje Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, lahko zadelo prikrito električno napeljavo, držite...
 • Page 24 Napravu držite na izoliranim površinama drške kada Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne Ne postoji nikakva naprava za priključak nekog izvodite radove kod kojih upotrebljeni alat može dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne zaštitnog voda.
 • Page 25 APKOPE rasties dzirdes traucējumi. piemēram, dubultā izolācija vai pastiprināta Veicot darbus ar iekārtu, kurai ar instrumentiem Izmantojiet tikai fi rmu AEG piederumus un fi rmas rezerves izolācija. iespējams netīšām pieskarties elektroapgādes līnijai vai daļas. Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav Aizsarga pieslēgšanai instrumenti nav...
 • Page 26 TECHNINIS APTARNAVIMAS dviguba arba pagerinta izoliacija. Nešiokite klausos apsaugos priemones. Triukšmo Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių Nėra jokio prietaiso apsauginio laido poveikyje galima netekti klausos. keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų...
 • Page 27 HOOLDUS esile kuulmise kaotuse. topeltisolatsiooni või tugevdatud isolatsiooni Hoidke seadet töödel, mille puhul võib kasutatav Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid, mille kohaldamisest. tööriist peidetud elektrijuhtmeid või enda kaablit väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada AEG Mehhanism kaitsejuhi ühendamiseks puudub.
 • Page 28 При работе в стенах, потолках или полу следите за тем, по 20.10.2020 Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями только чтобы не повредить электрические кабели или фирмы AEG. B случае возникновения необходимости в водопроводные трубы. ООО «Ручные электрические машины. замене, которая не была описана, пожалуйста, Сертификация»...
 • Page 29 кабели или кабела за уреда. Контактът на перката/на ПОДДРЪЖКА режещия инструмент с електропроводим кабел може да Да се използват само аксесоари на AEG и резервни доведе до това, металните части на уреда да попаднат части на. Елементи, чията подмяна не е описана, да се...
 • Page 30 INTREŢINERE bază, ci şi de aplicarea de măsuri suplimentare Purtaţi aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă de protecţie, cum ar fi o izolaţie dublă sau o poate produce pierderea auzului. unele din componente care nu au fost descrise trebuie izolaţie mai puternică.
 • Page 31 Контактот на штрафот / на орудието за сечење со вод треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги низ кој што поминува напон може да ги стави металните сервисните агенти на AEG (консултирајте ја листата на делови од апаратот под напон и да доведе до Национален конформитетски знак за...
 • Page 32: Використання За Призначенням

  радіуса дії машини. Вести кабель завжди позаду машини. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ Цей приводний блок призначений для того, щоб приводити в дію знімне обладнання марки AEG, яке допущене для використання. Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.
 • Page 34 ‫ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ‬ .‫ﻻ ﻳﺟﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺷﻅﺎﻳﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻵﻟﺔ‬ ‫ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻁ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ‬AEG ‫ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ‬ ‫ )ﺍﻧﻅﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ‬AEG ‫ﺗﻐﻳﻳﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺫﻛﻭﺭﺓ، ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺄﺣﺩ ﻋﻣﻼء ﺻﻳﺎﻧﺔ‬ ‫ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳﻘﻑ ﺍﻟﺣﻭﺍﺋﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ، ﺗﻭﺥ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻭﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﻳﺔ‬...
 • Page 35 www.a e g - p o w er t ool s . eu Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 (03.16) 71364 Winnenden Germany 4931 4147 53...