AEG SBE 500 R Instructions For Use Manual

Power drill
Hide thumbs

Advertisement

SBE 500 R, SBE 550 R,
SBE 570 R, SBE 630 R
SB2-550, SB2-570, SB2-630
Instruction d'utilisation
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ
Instructions for use
Gebrauchsanleitung
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Kullanım kılavuzu
Návod k používání
Instrukcja obsługi
Kezelési útmutató

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG SBE 500 R

 • Page 1 SBE 500 R, SBE 550 R, SBE 570 R, SBE 630 R SB2-550, SB2-570, SB2-630 Instructions for use Gebrauchsanleitung Instruction d’utilisation Istruzioni d’uso Instrucciones de uso Instruções de serviço Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò Kullanım kılavuzu Návod k používání...
 • Page 2 SBE 500 R, SBE 550 R SBE 570 R, SBE 630 R SBE 570 R, SBE 630 R SBE 500 R, SBE 550 R SB2-550, SB2-570, SB2-630 SBE 500 R, SBE 550 R SB2-550, SB2-570, SB2-630 SBE 570 R, SBE 630 R...
 • Page 3: Table Of Contents

  Technical Data,Safety Instructions, Specified Conditions Please read and of Use, EC-Declaration of Conformity, Mains connection, save these ENGLISH 17 Maintenance, Symbols instructions! Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungs- Bitte lesen und gemäße Verwendung, CE-Konformitätserklärung, aufbewahren! DEUTSCH 18 ENGLISH Netzanschluss, Wartung, Symbole Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Prière de lire et Utilisation conforme aux prescriptions, Declaration CE de de conserver!
 • Page 4 SBE 570 R SBE 630 R...
 • Page 5 SBE 500 R SBE 550 R SB2-550 SB2-570 SB2-630...
 • Page 6 SBE 570 R SBE 630 R B<A...
 • Page 7 SBE 570 R SBE 630 R...
 • Page 8 SBE 500 R SBE 550 R SB2-550 SB2-570 SB2-630...
 • Page 11 START STOP START STOP...
 • Page 12 SB2-550, SB2-570 SBE 500 R, SBE 550 R SB2-630 SBE 570 R, SBE 630 R...
 • Page 13 SBE 500 R SBE 550 R SBE 570 R SBE 630 R...
 • Page 16: English

  Do not use diamond core drills on hammer mode. described, please contact one of our AEG service agents (see our list of guarantee/service addresses). When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cables and gas or waterpipes.
 • Page 17: Deutsch

  Sicherheitskupplung nur bei ruckartigem Blockieren anspricht. Spannbackenbohrungen wird empfohlen. Bei Arbeiten mit Diamantbohrkronen Schlagwerk ausschalten. Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG Beim Arbeiten in Wand, Decke oder Fußboden auf elektrische Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.
 • Page 18: Français

  Toujours déconnecter le mécanisme de percussion lorsqu'on travaille avec la couronne de perçage diamantée. N'utiliser que des pièces et accessoires AEG. Pour des pièces dont l'échange n'est pas décrit, s'adresser de préférence aux stations de Lors du perçage dans les murs, les plafonds ou les planchers, service après-vente AEG (voir brochure Garantie/Adresses des...
 • Page 19: Italiano

  è dotata di frizione di sicurezza, poichè la frizione si per le ganasce e le fessure delle ganasce. attiva solamente quando la macchina si blocca con un Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio AEG. movimento brusco. L'installazione di pezzi di ricambio non specificamente...
 • Page 20: Español

  éstas. Utilizar siempre el mango lateral. Esto es válido, también; Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos AEG. para las máquinas con embrague de seguridad, ya que éste Piezas cuyo recambio no está descrito en las instrucciones solo reacciona cuando la máquina se bloquea bruscamente.
 • Page 21: Portugues

  Utilizar unicamente acessórios e peças sobresselentes da Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atenção a AEG. Sempre que a substituição de um componente não que não sejam atingidos cabos eléctricos e canalizações de tenha sido descrita nas instruções, será de toda a gás e água.
 • Page 22: Nederlands

  Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken. blokkeert. Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste Bij het boren met diamant boorkronen het slagwerk door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie uitschakelen. Serviceadressen). Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.
 • Page 23: Dansk

  Kablet ledes altid bort bag om maskinen. spændekæbehullerne. Benyt altid det ekstra håndgreb. Dette gælder også ved Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter, maskiner med sikkerhedskopling, da denne sikkerhedskobling hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos AEG kun reagerer ved rykagtig blokering.
 • Page 24: Norsk

  Bruk alltid ekstrahåndtaket. Dette gjelder også for maskiner Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der med sikkerhetskopling, fordi denne sikkerhetskoplingen kun utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG reagerer ved støtaktig blokkering. kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser). Kople ut slagverket når du arbeider med diamantborkroner.
 • Page 25: Svenska

  4932 6217 19) rekommenderas. Använd alltid stödhandtaget. Då säkerhetskoplingen läser ut Använd endast AEG tillbehör och reservdelar. Byggdelar vars med ett kraftigt ryck. utbyte ej beskrives utväxlas bäst av AEG auktoriserad Stäng av slagfunktionen vid arbeten med diamantborrkrona.
 • Page 26: Suomi

  (osanumero 4932 6217 19). Pidä sähköjohto poissa koneen käyttöalueelta. Siirrä se aina Käytä vain AEG: n lisälaitteita ja varaosia. Käytä taaksesi. ammattitaitoisten AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa. (esite Tukikahvaa suositellan käytettäväksi kaikissa tilanteissa, myös takuu/huoltoliikeluettelo).
 • Page 27: Åëëçéêá

  ðñïúüíôïò 4932 6217 19) óôéò óéáãüíåò óýóöéîçò êáé óôéò óõìðëÝêôçò áóöáëåßáò åíåñãïðïéåßôáé ìüíï óå ðåñßðôùóç ïðÝò ôùí óéáãüíùí óýóöéîçò. áðüôïìçò åìðëïêÞò. ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï åîáñôÞìáôá êáé áíôáëëáêôéêÜ ôçò AEG. ÊáôÜ ôéò åñãáóßåò ìå äéáìáíôïêïñþíåò áðåíåñãïðïéåßôå ôïí ÁíáèÝóåôå ôçí áëëáãÞ ôùí åîáñôçìÜôùí, ôùí ïðïßùí ç êñïõóôéêü ìç÷áíéóìü.
 • Page 28: Türkçe

  4932 6217 19) uygulamanızı öneririz. Daima ilave sapı kullanın. Sadece AEG aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın. Kaya uçlarıyla çalışırken darbe mekanizmasını kapatın. Değiştirilmesi açıklanmamış olan parçaları bir AEG müşteri servisinde değiştirin (Garanti broşürüne ve müşteri servisi Duvar, tavan ve zeminde delik açarken elektrik kablolarına,...
 • Page 29: Česky

  Používejte výhradně příslušenství a náhr.díly AEG. Díly jejichž stroje. výměna nebyla popsána nechte vyměnit v autorizovaném servisu AEG ( Dbejte pokynů uvedených v záručním listě.) Vždy používat přídavné madlo. Toto platí také u vrtacích kladiv s bezpečnostní spojkou proti přetížení, protože tato Při potřebě...
 • Page 30: Polska

  Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części elektronarzędzie blokuje się z szarpnięciem. zamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części, dla W trybie pracy udarowej nie stosować koronek których nie podano opisu, należy skontaktować się...
 • Page 31: Magyar

  érdekében a munkaterülettől, illetve a készüléktől furataik tisztításához ajánlott. távol kell tartani. Javításhoz, karbantartáshoz kizárólag AEG alkatrészeket és A készüléket a segédfogantyúval együtt kell használni. Ez tartozékokat szabad használni. A készülék azon részeinek azokra a készülékekre is vonatkozik, amelyek biztonsági cseréjét, amit a kezelési útmutató...
 • Page 32: Ðóññêèé

  ìóôòà áåçîïàñíîñòè ñðàáàòûâàåò òîëüêî åñëè èíñòðóìåíò Ïîëüçóéòåñü àêñåññóàðàìè è çàïàñíûìè ÷àñòÿìè òîëüêî áëîêèðóåòñÿ ñ ðûâêîì. ôèðìû AEG. B ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè â Íå èñïîëüçóéòå àëìàçíûå êîðîíêè â ðåæèìå ïåðôîðàòîðà. çàìåíå, êîòîðàÿ íå áûëà îïèñàíà, ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü íà îäèí èç ñåðâèñíûõ öåíòðîâ (ñì. ñïèñîê íàøèõ...
 • Page 33 SBE 500 R SBE 550 R SBE 570 R SBE 630 R SB2-550 SB2-570 SB2-630 SBE 500 R SBE 550 R SBE 570 R SBE 630 R SB2-550 SB2-570 SB2-630 ..500 W.... 550 W ....570 W .... 630 W..550 W..570 W..630 W .............
 • Page 36 A brand within the Atlas Copco Group Copyright 2002 Atlas Copco Electric Tools GmbH P.O. Box 320 D-71361 Winnenden...

This manual is also suitable for:

Sb2-550Sb2-570Sb2-630Sbe 550 rSbe 570 rSbe 630 r