Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 23

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TEKNISET ARVOT
Nimellisteho .............................................................................
Kuormittamaton kierrosluku ....................................................
Jyrsinkorin liike ........................................................................
Kiristysholkin halkaisija-ø ........................................................
Kiristysholkin halkaisija-ø (UK) ................................................
Jyrsinterän-ø max. ..................................................................
Paino .......................................................................................
Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Melutaso (K = 3 dB(A)) ...........................................................
Äänenvoimakkuus (K = 3 dB(A)) ............................................
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan.
Värähtelyemissioarvo a
.......................................................
h
Epävarmuus K ......................................................................
VAROITUS
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan
käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Mainittu värähtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin,
poikkeavin työkaluin tai riittämättömästi huoltaen, värähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa värähtelyrasitusta koko
työajan osalta.
Tarkan värähtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei
käytössä. Se voi pienentää värähtelyrasitusta koko työajan osalta.
Määrittele lisäturvatoimenpiteitä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja
käyttötyökalujen huolto, käsien lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.
VAROITUS!
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
TURVALLISUUSOHJEET
Altistuminen melulle voi vahingoittaa
kuuloa.
Ulkokäytössä olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-
suojakytkimillä sähkölaitteistosi asennusmääräyksen
mukaisesti. Muista tarkistaa, että laite liitetään ulkokäytössä
ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sähköasentajasi
kanssa.
Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.
Suojakäsineiden, turvallisten ja tukevapohjaisten kenkien,
kuulosuojainten ja suojaesiliinan käyttöä suositellaan.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen koneeseen
tehtäviä toimempiteitä.
Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä
sähköverkkoon.
Pidä sähköjohto poissa koneen käyttöalueelta. Siirrä se aina
taaksesi.
Älä tartu käynnistetyn laitteen työskentelyalueelle.
Laitteen suojavarusteita on ehdottomasti käytettävä.
Koneessa käytettävään työkaluun tai laikkaan leimatun
maksimi kierrosluvun on oltava vähintään yhtä suuri kuin
koneen tyyppikilpeen leimattu maksimi
tyhjäkäyntikierrosluku.
Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.
Käytä ainoastaan ammattitaidolla hiottuja jyrsinteriä.
Jyrsinterien ja muiden tarvikkeiden tulee sopia täsmälleen
sähkötyökalusi työkalunpitimeen.
Työstettävä kappale on lukittava paikoilleen ennen työn
aloittamista.
42
SUOMI
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Palauta jyrsin käytön jälkeen alkuperäiseen asentoon
(vapauta kiinnitysvipu jyrsinkorin varmistamiseksi).
Syötä työkappale ainoastaan jyrsinterän pyörimissuuntaa
vastaan. Tapaturmien välttämiseksi - käytä suojavarusteita,
kuten sivuohjainta, repäisysuojaa y.m.
Työstössä syntyvä pöly saattaa olla terveydelle vahingollista
(esimerkiksi tammi, pyökki, kivi, lyijyä tai muita myrkyllisiä
kemikaaleja sisältävä maali), joten sen koskettaminen tai
hengittäminen tulisi välttää. Liitä kone
kohdeimujärjestelmään ja käytä sopivaa pölysuojaa
kasvoilla. Poista laskeutunut pöly huolellisesti esimerkiksi
pölynimurilla.
Ulkopuoliset, erittäin voimakkaat sähkömagneettiset häiriöt
saattavat poikkeustapa-uksissa aiheuttaa tilapäisiä
muutoksia pyörimisnopeudessa.
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
Kone soveltuu erilaisiin puuhun tai muoviin tehtäviin
jyrsintöihin, kuten reunojen pyöristykseen tai muotoiluun,
urien tekoon tai upotustehtäviin.
Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.
TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote
on allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen. EN 60745, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, seuraavien
sääntöjen mukaisesti: 98/37/EY, 2004/108/EY
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
VERKKOLIITÄNTÄ
Yhdistä ainoastaan tasavirtalähteeseen, jonka volttimäärä
on sama kuin levyssä ilmoitettu. Myös liittäminen
maadoittamattomiin pistokkeisiin on mahdollista, sillä
muotoilu on yhdenmukainen turvallisuusluokan II kanssa.
HUOLTO
Pidä moottorin ilmanottoaukot puhtaina.
Käytä ainoastaan AEG lisätarvikkeita ja AEG varaosia.
Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee
vaihtoa ota yhteys johonkin AEG palvelupisteistä (kts.
listamme takuuhuoltoliikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)
Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLIT
Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen koneen
käynnistämistä.
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen
koneeseen tehtäviä toimempiteitä.
Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen,
saatavana lisätervikkeena.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen
kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten
mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
SUOMI
43

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E