Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual

Routers
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Инструкция
AEG OF 2050 E
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E

  Summary of Contents for AEG OF 2050 E

 • Page 1 Инструкция AEG OF 2050 E Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98...
 • Page 2 OF 2050 E Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Originalne pogonske upute Manual original Oorspronkelijke Originali instrukcija gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet...
 • Page 3 Please read and save ENGLISH EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, Symbols these instructions! Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, Bitte lesen und DEUTSCH CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, Symbole aufbewahren! Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux Prière de lire et de FRANÇAIS prescriptions, Declaration CE de Conformité, Branchement secteur, Entretien, Symboles conserver!
 • Page 4 STOP START...
 • Page 5 START ø x ø y x = y ø 12 mm (1/2") STOP ø 12 mm (1/2") ø 8 mm (1/4") ø 6 mm (3/8")
 • Page 6 plastics ø 3-6 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm 12-20 mm 20-25 mm 25-50 mm...
 • Page 8 ø17 ø24 ø27 ø30 ø 26...
 • Page 12 Only work oppositely oriented! Nur im Gegenlauf arbeiten! Travailler seulement en sens opposé! Lavorare solo in senso contrario! Mueva sólo la pieza a mecanizar en rotación contraria a la fresa! Só trabalhar em contra- rotação! Uitsluitend in tegengestelde richting werken! Der arbejdes kun i modløb! Arbeid bare i motsatt retning! Arbeta endast mot...
 • Page 13: Maintenance

  No-load speed ...................10000-20000 min times. Cage stroke ......................66 mm Use only AEG accessories and AEG spare parts. Should ....6, 8, 12 mm Collet diameter max..............components need to be replaced which have not been Collet diameter max.(UK) ............
 • Page 14: Wartung

  WARTUNG Stets die Lüftungsschlitze der Maschine sauber halten. WARNUNG Nur AEG Zubehör und AEG Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren einer AEG Kundendienststelle auswechseln lassen gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.
 • Page 15: Entretien

  à votre station de par les vibrations sur tout l’intervalle de temps du travail. service après-vente (voir liste jointe) ou directement à AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, exemple : la maintenance de l’outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l’organisation des D-71364 Winnenden, Germany.
 • Page 16: Manutenzione

  Usare solo accessori AEG e pezzi di ricambio AEG. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Ciò può ridurre notevolmente la sollecitazione da essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza vibrazioni lungo l’intero periodo di lavorazione.
 • Page 17: Mantenimiento

  El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medición estandarizado en la norma Utilice solamente accesorios y repuestos AEG. En caso de EN 60745, y puede utilizarse para la comparación entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una estimación necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con provisional de la carga de vibración.
 • Page 18 Valores de medida de acordo com EN 60 745. Utilizar apenas acessórios AEG e peças sobresselentes O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente: AEG. Os componentes cuja substituição não esteja descrita Nível da pressão de ruído (K = 3 dB(A)) ............96 dB (A) devem ser substituídos num serviço de assistência técnica...
 • Page 19 ......6,2 kg ONDERHOUD Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden. Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745. Gebruik uitsluitend AEG toebehoren en onderdelen. Indien Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine componenten die moeten worden vervangen niet zijn bedraagt: Geluidsdrukniveau (K = 3 dB(A)) ...........
 • Page 20 Brug kun AEG-tilbehør og AEG-reservedele. Komponenter, Måleværdier beregnes iht. EN 60 745. hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: ud hos et AEG-servicested (se brochure garanti/ Lydtrykniveau (K = 3 dB(A)) ................96 dB (A) kundeserviceadresser).
 • Page 21 Tomgangsturtall .................10000-20000 min Bruk kun AEG tilbehør og AEG reservedeler. Komponenter Fresvandring.......................66 mm der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG ....6, 8, 12 mm Spenntang-ø ................kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser). Spenntang-ø (UK) ................1/4", 3/8", 1/2"...
 • Page 22 Upptagen effekt ....................2050 W Se till att motorhöljets luftslitsar är rena. Obelastat varvtal................10000-20000 min Använd endast AEG-tillbehör och AEG-reservdelar. Fräsdjup......................66 mm Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos ....6, 8, 12 mm Spännhylsor-ø .................
 • Page 23 Nimellisteho ....................2050 W Pidä moottorin ilmanottoaukot puhtaina. Kuormittamaton kierrosluku ..............10000-20000 min Käytä ainoastaan AEG lisätarvikkeita ja AEG varaosia. Jyrsinkorin liike ....................66 mm Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee Kiristysholkin halkaisija-ø ................6, 8, 12 mm vaihtoa ota yhteys johonkin AEG palvelupisteistä...
 • Page 24 ¼ôáí ÷ñåéÜæåôáé, ìðïñåßôå íá æçôÞóåôå Ýíá ó÷Ýäéï óõíáñìïëüãçóçò ôçò óõóêåõÞò, äßíïíôáò ôïí ôýðï ôçò ìç÷áíÞò êáé ôï äåêáøÞöéï áñéèìü óôçí ðéíáêßäá éó÷ýïò, áðü ôï êÝíôñï óÝñâéò Þ áðåõèåßáò áðü ôç ößñìá AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany . ÓÕÌÂÏËÁ...
 • Page 25 TEKNIK VERILER BAKIM .......................2050 W ................10000-20000 min Freze stroku......................66 mm ....................6, 8, 12 mm ................1/4", 3/8", 1/2" ....................50 mm .......................6,2 kg Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir. Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, Aletin, frekansa bağımlı...
 • Page 26: Technick√° Data

  Fréza ø max......................50 mm Hmotnost ......................6,2 kg servis a nebo výrobce, AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745. V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky: SYMBOLY Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ........
 • Page 27 Adresy zákazníckych centier). Priemer frézy max.....................50 mm ......................6,2 kg zákazníckeho centra alebo priamo v AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ............96 dB (A) Hladina akustického výkonu (K = 3 dB(A)) ......
 • Page 28: Dane Techniczne

  Niepewność K ....................1,5 m/s UTRZYMANIE I KONSERWACJA Otwory wentylacyjne elektronarzdzia musz by zawsze dro|ne. wibracyjnego. przedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adresów Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. SYMBOLE Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie klatki). prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
 • Page 29 KARBANTARTÁS Súly........................6,2 kg A készülék szellőzőnyílásait mindig tisztán kell tartani. Csak AEG tartozékokat és AEG pótalkatrészeket szabad A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak. használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan: ismertetve, cseréltesse ki AEG szervizzel (lásd Garancia/ Hangnyomás szint (K = 3 dB(A)) ..........
 • Page 30 Nazivni sprejem ....................2050 W Število vrtljajev v prostem teku ............10000-20000 min Uporabljajte samo AEG pribor in AEG nadomestne dele. Rezkalni dvig ......................66 mm Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, ..................6, 8, 12 mm ............
 • Page 31 Nominalni prijem .....................2050 W Broj okretaja praznog hoda ...............10000-20000 min Primijeniti samo AEG opremu i AEG rezervne dijelove. Hod glodalice ......................66 mm ..................6, 8, 12 mm ..............1/4", 3/8", 1/2" Garancija/Adrese servisa). Glodalica-ø max..............
 • Page 32 TEHNISKIE DATI ....................2050 W .................10000-20000 min ....................66 mm .....................6, 8, 12 mm ................. 1/4", 3/8", 1/2" ....................50 mm APKOPE Svars .........................6,2 kg ............96 dB (A) serviss”.) ..............107 dB (A) ................7 m/s ................
 • Page 33 TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIS APTARNAVIMAS ..................2050 W ..............10000-20000 min Naudokite tik „AEG“ priedus ir „AEG“ atsargines dalis. Dalis, ..................66 mm ..................6, 8, 12 mm ..............1/4", 3/8", 1/2" ..................50 mm Svoris.........................6,2 kg sudaro: ..........
 • Page 34 Nimitarbimine....................2050 W Hoidke masina õhutuspilud alati puhtad. Pöörlemiskiirus tühijooksul ..............10000-20000 min Kasutage ainult AEG tarvikuid ja AEG tagavaraosi. Detailid, Freesi käik ......................66 mm mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Kinnituspuksi ø ...................6, 8, 12 mm Kinnituspuksi ø...
 • Page 35 Íåáåçîïàñíîñòü K ................1,5 m/s ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ Âñåãäà äåðæèòå îõëàæäàþùèå îòâåðñòèÿ ÷èñòûìè. Ïîëüçóéòåñü àêñåññóàðàìè è çàïàñíûìè ÷àñòÿìè AEG.  ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè â çàìåíå, êîòîðàÿ íå áûëà îïèñàíà, îáðàùàéòåñü â îäèí èç ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ AEG (ñì. ñïèñîê ñåðâèñíûõ îðãàíèçàöèé).
 • Page 36 .....................2050 W ................10000-20000 min ......................66 mm ................6, 8, 12 mm ............1/4", 3/8", 1/2" ìàêñ..................50 mm ..........................6,2 kg Rainer Kumpf Winnenden, 2008-12-01 Manager Product Development ............96 dB (A) ............107 dB (A) ........
 • Page 37 DATE TEHNICE ....................2050 W ................10000-20000 min ....................66 mm Diametru inel de strângere .................6, 8, 12 mm Diametru inel de strângere (UK) ............1/4", 3/8", 1/2" Diametru rindea max..................50 mm Greutate......................6,2 kg tot timpul unele din componente care nu au fost descrise trebuie Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de: Nivelul presiunii sonore (K = 3 dB(A)) ........
 • Page 38 .....................2050 W ...............10000-20000 min ....................66 mm ................6, 8, 12 mm ............1/4", 3/8", 1/2" ............50 mm ......................6,2 kg Rainer Kumpf Winnenden, 2008-12-01 EN 60 745. Manager Product Development ............96 dB (A) ............107 dB (A) ........
 • Page 39 .......2050 W ..10000-20000 min ......66 mm ....6, 8, 12 mm ..1/4", 3/8", 1/2" ......50 mm ......6,2 kg (K = 3 dB(A)) ......96 dB (A) (K = 3 dB(A)) ......107 dB (A) ......7 m/s ......1,5 m/s...
 • Page 40 . a e g - p t . c o m AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 (02.09) D-71364 Winnenden Germany 4931 4141 03...
 • Page 41 AEG OF 2050 E Описание...