Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 34

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TEHNILISED ANDMED
Nimitarbimine...........................................................................
Pöörlemiskiirus tühijooksul ......................................................
Freesi käik ...............................................................................
Kinnituspuksi ø ........................................................................
Kinnituspuksi ø (UK) ................................................................
Freesi ø maks. ........................................................................
Kaal .........................................................................................
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745.
Seadme tüüpiline hinnanguline (A) müratase:
Helirõhutase (K = 3 dB(A)) .....................................................
Helivõimsuse tase (K = 3 dB(A)) ............................................
Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsumma)
mõõdetud EN 60745 järgi.
Vibratsiooni emissiooni väärtus a
........................................
h
Määramatus K ......................................................................
TÄHELEPANU
Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile vastava mõõtesüsteemiga ning seda võib kasutada
erinevate elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka esmaseks võnkekoormuse hindamiseks.
Antud võnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude
tööriistadega või seda ei hooldata piisavalt võib võnketase siintoodust erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt
tõsta terves töökeskkonnas.
Võnketaseme täpseks hindamiseks tuleks arvestada ka AEGa, mil seade on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole
otseselt kasutuses. See võib märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset.
Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes puutuvad töö käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks
abinõudeks võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte soojendamine, töövoo parem organiseerimine.
TÄHELEPANU!
Ohutusnõuete
ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
SPETSIAALSED TURVAJUHISED
Müra mõju võib kutsuda
esile kuulmise kaotuse.
Välitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema
varustatud rikkevoolukaitselülititega. Seda nõutakse Teie
elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest
meie seadme kasutamisel kinni.
Masinaga töötades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad
on kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalanõud ning
põll.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik pistikupesast
välja.
Masin peab pistikupessa ühendamisel olema alati
väljalülitatud seisundis.
Hoidke ühendusjuhe alati masina tööpiirkonnast eemal.
Vedage juhe alati masinast tahapoole.
Ärge pange kätt töötava masina ohupiirkonda.
Kasutage tingimata masina kaitseseadist.
Kasutage ainult tööriistu, mille lubatav pöörlemiskiirus on
vähemalt sama suur kui seadme suurim pöörlemiskiirus
tühijooksul.
Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.
Kasutage ainult professionaalselt lihvitud freese.
Freesitera ja teiste lisatarvikute varre läbimõõt peab
vastama elektrilise tööriista tarvikukinnituse läbimõõdule.
Kinnitage toorikud enne freesimist.
64
EESTI
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Liigutage toorikut vastupidiselt freesi pöörlemissuunale
(töötage ainult vastassuunas)! Turvaliseks töötamiseks
kasutage seadeldisi, nagu nt kaitse- ja surveseadist,
tõkisplaati, etteandmisliugurit jne!
Töötamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav (nt tamme-
ja pöögipuidu, kivimite, värvkatete töötlemisel, mis võivad
sisaldada pliid või muid kahjulikke aineid) ning ei tohiks
organismi sattuda. Kasutage tolmu äraimemist ning kandke
täiendavalt sobivat tolmukaitsemaski. Kogunenud tolm
eemaldage põhjalikult, nt imemisega.
Äärmuslike väliste elektromagnetiliste häirete mõjul võib
üksikjuhul esineda ajutisi pöörlemiskiiruse kõikumisi.
KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE
ümardavaks freesimiseks, faaside, servade ning aukude
freesimiseks puitu ja plasti.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud
otstarbele.
EÜ VASTAVUSAVALDUS
Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on
kooskõlas järgmiste normide või normdokumentidega: EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, vastavalt direktiivide 98/37/EÜ, 2004/108/EÜ
sätetele.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
VÕRKU ÜHENDAMINE
Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende
konstruktsioon vastab kaitseklassile II.
HOOLDUS
Hoidke masina õhutuspilud alati puhtad.
Kasutage ainult AEG tarvikuid ja AEG tagavaraosi. Detailid,
mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada
klienditeeninduste aadressid).
Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise,
näidates ära masina tüübi ja andmesildil oleva
kümnekohalise numbri. Selleks pöörduge
klienditeeninduspunkti või otse: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SÜMBOLID
Palun lugege enne käikulaskmist
kasutamisjuhend hoolikalt läbi.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja.
Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav
täiendus on saadaval tarvikute programmis.
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud
elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning
direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides
tuleb asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised
tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult
korduskasutada või ringlusse võtta.
EESTI
65

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E