Download Print this page

Technická Data - AEG OF 2050 E Original Instructions Manual

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TECHNICKÁ DATA
.....................................................................
............................................
Zdvih frézky .............................................................................
.................................................................................
........................................................................
Fréza ø max. ..........................................................................
Hmotnost .................................................................................
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ................................
Hladina akustického výkonu (K = 3 dB(A)) ............................
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné
ve smyslu EN 60745.
Hodnota vibračních emisí a
.................................................
h
Kolísavost K ..........................................................................
VAROVÁN
VAROVÁNI!
Zanedbání
při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít
za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
stroje.
stroje.
48
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
odpovídá následujícím normám a normativním
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
2004/108/EG
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
autorizovaném servisu (viz."Záruky / Seznam servisních
míst)
servis a nebo výrobce, AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLY
Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního
odpadu! Podle evropské smernice 2002/96/EG
elektronickými zarízeními a odpovídajících
ustanovení právních predpisu jednotlivých zemí
oddelene od ostatního odpadu a podrobit
49

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E