Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 19

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TECHNISCHE GEGEVENS
Opgenomen vermogen ............................................................
Onbelast toerental ...................................................................
Freesslag .................................................................................
Spantangdiameter ...................................................................
Spantangdiameter (UK) ...........................................................
Frees-ø max. ..........................................................................
Gewicht....................................................................................
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.
Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine
bedraagt:
Geluidsdrukniveau (K = 3 dB(A)) ...........................................
Geluidsvermogenniveau (K = 3 dB(A)) ..................................
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60745.
Trillingsemissiewaarde a
.....................................................
h
Onzekerheid K ......................................................................
WAARSCHUWING
De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het
elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar
behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode
aanzienlijk verhogen.
Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele
werkperiode aanzienlijk verminderen.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld:
onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.
Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Blootstelling aan geluid kan het
gehoor beschadigen.
Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan
een aardlekschakelaar aangesloten worden.
Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril
dragen. Werkhandschoenen en stofkapje voor de mond
worden aanbevolen.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de
kontaktdoos trekken.
Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.
Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.
Niet aan de draaiende delen komen.
Bescherminrichting van de machine beslist gebruiken.
Uitsluitend toebehoren gebruiken waarvan het toelaatbare
toerental minstens zo hoog is als het hoogste onbelaste
toerental van de machine.
Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet
worden verwijderd.
Uitsluitend vakkundig geslepen frezen gebruiken.
Freesgereedschappen en overig toebehoren moeten
nauwkeurig op de gereedschapopname van het elektrische
gereedschap passen.
Werkstukken voor het frezen vastspannen.
De bovenfrees nà gebruik in de beginstand terugzetten
34
NEDERLANDS
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Het werkstuk tegen de draairichting van defrees bewegen
(uitsluitend in tegengestelde richting werken!). Neem
voorzorgsmaatregelen om veilig te kunnen werken.
Stof die vrijkomt tijdens het werken (bijvoorbeeld bij het
lood of andere gevaarlijke stoffen kunnen bevatten) vormt
vaak een gevaar voor de gezondheid en mag niet met het
lichaam in aanraking komen. Machines met stofafzuiging
gebruiken en tevens geschikte stofmaskers dragen.
Vrijgekomen stof grondig verwijderen resp. opzuigen.
Bij inwerking van elektromagnetische storingen van buitenaf
kunnen in enkele ge-vallen voorbijgaande
toerentalschommelingen optreden.
VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
De bovenfrees is geschikt voor het frezen van groeven,
in hout en kunststof.
Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik,
zoals aangegeven.
EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende
normen of normatieve dokumenten: EN 60745, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, overeenkomstig
de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG, 2004/108/EG
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
NETAANSLUITING
Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op
het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten.
Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder
aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens
veiligheidsklasse II.
ONDERHOUD
Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.
Gebruik uitsluitend AEG toebehoren en onderdelen. Indien
componenten die moeten worden vervangen niet zijn
servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).
Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het
machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van
de machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLEN
Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat
u de machine in gebruik neemt.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de
stekker uit de kontaktdoos trekken.
Toebehoren - Wordt niet mEGeleverd. Is apart
leverbaar. Zie hiervoor het
toebehorenprogramma.
Geef elektrisch gereedschap niet met het
huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake oude elektrische en
lektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient
gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.
NEDERLANDS
35

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E