Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 36

Routers
Hide thumbs

Advertisement

......................................................................
.....................................................................
..................................................................................
........................................................
...............................................
ìàêñ. ...........................................................
....................................................................................................
..............................
..............................
......................................
h
................................................................................
Íåñïàçâàíåòî íà
ïðèâåäåíèòå ïî-äîëó óêàçàíèÿ ìîæå äà äîâåäå äî òîêîâ
óäàð, ïîæàð è/èëè òåæêè òðàâìè.
Ñúõðàíÿâàéòå òåçè óêàçàíèÿ íà ñèãóðíî ìÿñòî.
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
68
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
69

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E