Download Print this page

AEG OMNI-RH Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for OMNI-RH:

Advertisement

Quick Links

OMNI-RH
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
原始的指南

Advertisement

loading

Summary of Contents for AEG OMNI-RH

 • Page 1 OMNI-RH Original instructions Pôvodný návod na použitie Originalbetriebsanleitung Instrukcją oryginalną Notice originale Eredeti használati utasítás Istruzioni originali Izvirna navodila Manual original Originalne pogonske upute Manual original Instrukcijām oriģinālvalodā Oorspronkelijke Originali instrukcija gebruiksaanwijzing Algupärane kasutusjuhend Original brugsanvisning Оригинальное руководство по Original bruksanvisning эксплуатации...
 • Page 2 L’aperçu montre de différentes unités de motorisation pour cette narzędzia nasadkowego AEG. W zależności od pakietu tête AEG. Selon le set que vous avez acheté, vous aurez de wyposażenia nabywa się różne zespoły napędowe. Kolejne différentes unités de motorisation. On pourra acheter séparément narzędzia nasadkowe i zespoły napędowe można nabyć...
 • Page 5: Maintenance

  Verwendung an verschiedenen Aufsatzgeräten entnehmen Sie contact one of our AEG service agents (see our list of guarantee/ Rainer Kumpf instructions of the used powerbase.
 • Page 6: Entretien

  UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS UTILIZZO CONFORME OMNI 12C-PB..............12 V- OMNI 12C-PB..............12 V- A l’aide d’une unité de motorisation AEG OMNIPRO on pourra Abbinata ad un'unità di motorizzazione AEG OMNIPRO la OMNI 18C-PB..............18 V- OMNI 18C-PB..............18 V- utiliser la tête scie sabre pour scier bois, matériau synthétique...
 • Page 7: Mantenimiento

  Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos AEG. O nível vibratório indicado representa as principais aplicações executar esse trabalho a um Serviço de Assistência AEG (veja o El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones Piezas cuyo recambio no está descrito en las instrucciones de da ferramenta eléctrica.
 • Page 8 Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens effektskilt, trillingsbelasting. welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG kan De rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen).
 • Page 9 Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation. forskjellige verktøy hodene er beskrevet i bruksanvisningen til multiverktygen och för deras användning tillsammans med utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG den drivkraftenheten som brukes. olika verktygshuvuden finns i bruksanvisningen för respektive kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).
 • Page 10 EN 60745-2-11:2010 OMNI 300-PB ............220-240 V ~ OMNI 300-PB ............220-240 V ~ EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 Σε συνδυασμό με την κινητήρια μονάδα AEG OMNIPRO η TEKNISET ARVOT OMNI-RH EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...
 • Page 11 HOMOLOGACE CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Bu ek ekipmanın aşağıda açıklanan tahrik üniteleri üzerinde Kılıç tipi testere kafası AEG OMNIPRO tahrik ünitesi ile Tento nástavec je schválený k použití s následujícími hnacími Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek kullanılmasına izin verilmiştir: kombine edildiğinde ahşap, plastik ve metal malzemelerin...
 • Page 12 Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych Rainer Kumpf POZOR OSTRZEŻENIE...
 • Page 13 OMNI 300-PB ............16,8 m/s K bizonytalanság ............ 1,5 m/s Nevarnost K =............1,5 m/s Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG A műszaki adatok és a meghajtó egységek különböző...
 • Page 14 Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves daļas. primijenjene pogonske jedinice. dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā...
 • Page 15 Määramatus K = ............. 1,5 m/s Paklaida K = ............1,5 m/s On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni. Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų Palun leidke ajamimoodulite tehnilised andmed ja erinevate HOOLDUS Techninius duomenis ir pavaros įtaiso leidimą...
 • Page 16 AEG. B случае возникновения необходимости в замене, которая не Посоченото ниво на вибрациите представя основните Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части на. используется для других целей, используемый инструмент была описана, пожалуйста, обращайтесь на один из сервисных...
 • Page 17 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Rainer Kumpf Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din Нивото на осцилација наведено во овие инструкции е Director Product Development măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normată...
 • Page 18 本应用头有许可使用在下列驱动元件上: 只能使用 AEG 的配件和零件。缺少检修说明的机件如果损坏 了,必须交给 AEG 的顾客服务中心更换(参考手册〝保证书 OMNI 12C-PB ................12 V- / 顾客服务中心地址〞)。 OMNI 18C-PB ................18 V- OMNI 300-PB ..............220-240 V ~ 如果需要机器的分解图,可以向您的顾客服务中心或直接向 Techtronic Electric Tool GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 技术数据 OMNI-RH D-71364 Winnenden, Germany。索件时必须提供以下资料﹕ 机 无负载跳跃次数 ..............0-3000 min 型和机器铭牌上的十位数号码。 跳跃高度 ................. 12,7 mm 符号 重量符合EPTA-Procedure01/2003 ........800 g 振动信息 依欧盟EN 60745 标准确定的振荡总值(三方向矢量和)。 使用本机器之前请详细阅读使用说明书。...
 • Page 19 w w w . a e g - p t . c o m Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 (09.12) D-71364 Winnenden Germany 4931 4142 86...