Λειτουργια Plasmacluster; Απενεργοποιηση Μιασ Ωρασ - Sharp AY-AP9KR Operation Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PLASMACLUSTER
Τα ιόντα Plasmacluster που απελευθερώθηκαν
στο δωμάτιο θα μειώσουν κάπως την παραγό-
μενη από τον αέρα μούχλα.
1
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πατή-
στε το κουμπί PLASMACLUSTER.
• Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει "
• Η μπλε λυχνία PLASMACLUSTER στη
μονάδα θα ανάψει.
ΑΚΥΡΩΣΗ
Πιέστε το πλήκτρο PLASMACLUSTER.
• Η λυχνία PLASMACLUSTER στη μονάδα θα σβήσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η χρήση της λειτουργίας PLASMACLUSTER θα
καταχωρηθεί στη μνήμη και θα ενεργοποιηθεί την
επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συ-
σκευή κλιματισμού.
• Για να σβήσετε τη λυχνία PLASMACLUSTER πα-
τήστε το πλήκτρο DISPLAY.
• Όταν το πλήκτρο PLASMACLUSTER είναι πα-
τημένο ενώ η μονάδα δε λειτουργεί, η λειτουργία
PLASMACLUSTER θα λειτουργεί χωρίς να συ-
νοδεύει τη λειτουργία της συσκευής κλιματισμού.
Το σύμβολο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου θα
σβήσει και η ταχύτητα του ανεμιστήρα δε θα μπο-
ρεί να οριστεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ
Όταν οριστεί ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ, η μονάδα θα σβήσει αυτό-
ματα μετά από μια ώρα.
1
Πιέστε το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ.
• Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει "
".
• Το πορτοκαλί λαμπάκι του χρονοδιακόπτη (
• Η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί έπειτα
1
ΑΚΥΡΩΣΗ
Πιέστε το πλήκτρο CANCEL.
• Το πορτοκαλί λαμπάκι του χρονοδιακόπτη (
στη μονάδα θα σβήσει."
Διαφορετικά, σβήστε τη μονάδα πατώντας το
πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
• Η κόκκινη λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (
χνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ προηγείτε σε σχέση με τις λειτουργίες
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΧΡΟ-
ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
• Εάν οριστεί ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ, ενώ η μονάδα δε λειτουρ-
γεί, η μονάδα θα λειτουργήσει για μια ώρα στην
τελευταία κατάσταση που έχει οριστεί.
• Αν θέλετε να λειτουργήσει η μονάδα για άλλη μια ώρα
πριν ενεργοποιηθεί ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ, πατήστε το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ (ONE-HOUR
OFF TIMER) ξανά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
GR-8
στη μονάδα θα ανάψει.
από μία ώρα.
) της μονάδας θα σβήσουν.
".
)
1
CANCEL
)
) και η πορτοκαλί λυ-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR