Sharp AY-AP9KR Operation Manual page 51

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TÜRKÇE
Bu kılavuzda yeni klimanızın doğru kullanımı açık-
lanmaktadır. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kı-
lavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kılavuz el altı
referansı olarak güvenli bir yerde saklanmalıdır.
İÇİNDEKİLER
• ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI .............. TR-1
• PARÇALARIN İSİMLERİ ............................... TR-2
• YARDIMCI MOD ............................................ TR-4
• TEMEL İŞLETİM ............................................ TR-5
• COANDA HAVA AKIŞI ................................... TR-7
• TURBO İŞLEM .............................................. TR-7
• PLASMACLUSTER'İN İŞLETİMİ ................... TR-8
• ZAMANLAYICI AYARI .................................... TR-9
• BAKIM ........................................................... TR-10
• SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE ..................... TR-11
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMAT-
LARI
KULLANIMLA İLGİLİ UYARILAR
1
Elektrik kablosunu çekmeyin veya deforme
etmeyin. Elektrik kablosunun çekilmesi veya
hatalı kullanılması üniteye hasar verebilir ve
elektrik çarpmasına sebep olabilir.
2
Doğrudan hava çıkışı önünde uzun süre
durmamaya dikkat edin. Fiziki koşullarınızı
etkileyebilir.
3
Klimayı bebekler, çocuklar veya yaşlı, yatalak
ya da özürlü insanlar için kullanırken oda
sıcaklığının onlar için uygun olmasına dikkat
edin.
4
Ünite içine hiçbir cisim sokmayın. Cisim
sokulması, dahili fanların yüksek devri
nedeniyle yaralanmaya sebep olabilir.
5
Klimayı kesinlikle topraklayın. Topraklama telini
gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya
telefon topraklama teline bağlamayın. Tam
topraklama yapılmaması elektrik çarpmasına
yol açabilir.
6
Klimada herhangi bir anormallik görürseniz
(örneğin yanık kokusu) hemen durdurun ve
devre kesiciyi KAPALI konuma alın.
7
Uygulama, ulusal kablolama düzenlemelerine
uygun bir şekilde kurulmalıdır. Uygunsuz kablo
bağlantısı elektrik kablosunun, fi şin ve elektrik
prizinin aşırı ısınmasına ve yangına sebep
olabilir.
8
B e s l e m e k a b l o s u a r ı z a l ı y s a , t e h l i k e n i n
önlenmesi için üretici veya servis temsilcisi veya
benzeri yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
Sadece imalatçı tarafından belirtilen bir kabloyla
değiştirin.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMAT-
LARI
MONTAJ/SÖKME VE ONARIMLA İLGİLİ
UYARILAR
• Klimayı kendi kendinize monte etmeye, sökmeye
ve onarmaya çalışmayın. Yanlış bir işlem elektrik
çarpmasına, su kaçağına, yangına, vs. sebep olur.
Klimanın montajı, sökülmesi ve onarımı için satıcınıza
veya başka uzman servis personeline başvurun.
KULLANIMLA İLGİLİ ÖNLEMLER
1
Özellikle gazlı cihazlar kullanırken odayı
havalandırmak için periyodik olarak bir pencere
veya kapı açın. Yetersiz havalandırma oksijen
eksikliğine sebep olabilir.
2
Düğmelere ıslak elle dokunmayın. Elektrik
çarpmasına sebep olabilir.
3
E m n i y e t a m a c ı y l a , k l i m a u z u n s ü r e
kullanılmayacağı zaman devre kesiciyi kapatın.
4
Harici montaj zemininde periyodik olarak aşınma
kontrolü yapın ve ünitenin yerinde sağlam
durduğundan emin olun.
5
Dış ünite üzerine herhangi bir cisim koymayın
veya üzerine basmayın. Cisim düşebilir veya siz
düşerek yaralanabilirsiniz.
6
Bu ünite evlerde kullanım için tasarlanmıştır.
Hayvan veya bitki yetiştirmek için kulübe veya
sera gibi yerlerde kullanmayın.
7
Klima üzerine içi su dolu bir kap koymayın.
Klimaya su girerse elektrik izolasyonu bozulabilir
ve elektrik çarpmasına sebep olabilir.
8
K l i m a n ı n h a v a g i r i ş l e r i n i v e ç ı k ı ş l a r ı n ı
engellemeyin. Yetersiz performansa veya
arızaya sebep olabilir.
9
Herhangi bir bakım veya temizlik yapmadan
önce klimayı durdurmaya ve devre kesiciyi
kapatmaya dikkat edin. Klimanın içinde dönen
bir fan vardır ve yaralanabilirsiniz.
10
Doğrudan klima üzerine su sıçratmayın veya
dökmeyin. Su, elektrik çarpmasına veya
ekipman hasarına yol açabilir.
11
Bu cihaz küçük çocuklar veya özürlüler
tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamamaları için
kontrol altında olmalıdır.
12
Bu cihaz Kuzey Avrupa bölgesinde kullanım için
uygun değildir.
KLİMANIN YERLEŞTİRİLMESİ VE
MONTAJIYLA İLGİLİ UYARILAR
• Klimayı, nominal voltaj ve frekansa sahip bir güç
kaynağına bağlamaya dikkat edin.
Uygun olmayan voltaj ve frekansa sahip bir güç
kaynağının kullanılması ekipman hasarına ve yan-
gına sebep olabilir.
• Klimayı, yanıcı gaz kaçağı olabilecek bir yere
monte etmeyin. Yangına sebep olabilir.
Klimayı, havada minimum toz, duman ve nem bu-
lunan bir yere monte edin.
• Drenaj hortumunu, problemsiz görev yapacak şe-
kilde döşeyin. Yetersiz drenaj odada, mobilyalarda,
vs. neme yol açabilir.
• Elektrik çarpmasını önlemek için, tesisatın yerine
bağlı olarak bir kaçak önleyici veya bir devre kesici
takılmasına dikkat edin.
TR-1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR