Πληκτρο Coanda Airflow; Λειτουργια Turbo - Sharp AY-AP9KR Operation Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΠΛΗΚΤΡΟ COANDA AIRFLOW
Κάτα τη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης, η γρί-
λια κάθετης ρύθμισης είναι ρυθμισμένη λοξώς
προς τα επάνω για να διοχετεύει τον αέρα προς
το ταβάνι και να αποφευχθεί η απευθείας ροή
του αέρα.
Κάτα τη λειτουργία θέρμανσης, η γρίλια κάθετης
ρύθμισης είναι ρυθμισμένη προς τα κάτω για να
διοχετεύει το ζεστό αέρα προς το πάτωμα.
1
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πα-
τήστε το κουμπί COANDA AIRFLOW.
• Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει "
ΑΚΥΡΩΣΗ
Πιέστε το πλήκτρο COANDA.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν θέλετε τη ρύθμιση COANDA AIRFLOW στη
λειτουργία TURBO, πατήστε το κουμπί COANDA
AIRFLOW κατά τη διάρκεια της λειτουργίας TURBO.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Σε αυτή τη λειτουργία, ο ανεμιστήρας της συ-
σκευής κλιματισμού λειτουργεί σε "εξαιρετικά
υψηλή" ταχύτητα και η θερμοκρασία έχει ρυθ-
μιστεί στους 15°C στις λειτουργίες ΨΥΞΗΣ και
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ και στους 32°C στη λειτουργία
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του
δωματίου.
1
".
1
ΑΚΥΡΩΣΗ
Πιέστε το πλήκτρο TURBO.
• Η πράσινη λυχνία TURBO (
ανάψει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή
την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία
TURBO.
• Για να σβήσετε τη λυχνία TURBO πατήστε το πλή-
κτρο DISPLAY.
• Όταν η μονάδα έχει λειτουργήσει 30 λεπτά στη
λειτουργία TURBO, η ρύθμιση της λειτουργίας του
ανεμιστήρα θα γίνει "ΥΨΗΛΗΣ" ταχύτητας, και η
ρύθμιση της θερμοκρασίας θα γίνει 18°C στις λει-
τουργίες ΨΥΞΗΣ και ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ.
GR-7
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πατή-
στε το κουμπί TURBO.
• Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει "
• Η προβολή θερμοκρασίας θα σβήσει.
• Η πράσινη λυχνία TURBO (
θα ανάψει.
".
) στη μονάδα
1
) στη μονάδα θα

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR