Ρυθμιση Τησ Κατευθυνσησ Τησ Ροησ Αερα - Sharp AY-AP9KR Operation Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
1
Πιέστε το πλήκτρο SWING.
• Η κλίση της γρίλιας κάθετης ρύθμισης θα αλ-
λάζει συνεχώς.
2
Πιέστε πάλι το πλήκτρο SWING όταν η
γρίλια κάθετης ρύθμισης βρίσκεται στην
επιθυμητή θέση.
Ρύθμιση αλληλουχίας
Λειτουργίες ΨΥΞΗΣ
και ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
1
2
Λειτουργία
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
GR-6
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Ρυθμίστε την οριζόντια κατεύθυνση ροής
του αέρα με τον λεβιέ της γρίλιας.
AY-AP18KR
AY-AP24KR
AY-AP9KR
AY-AP12KR
Λεβιέδες γρίλιας
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ρυθμίσετε τις γρίλιες κάθε-
της ρύθμισης με το χέρι.
• Η χειροκίνητη ρύθμιση της γρίλιας κάθετης ρύθμι-
σης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
• Όταν η γρίλια κάθετης ρύθμισης βρίσκεται στην
κατώτατη θέση στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥ-
ΓΡΑΝΣΗΣ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα,
μπορεί να σχηματισθούν υδρατμοί.
Μη ρυθμίζετε τη γρίλια οριζόντιας ρύθμισης άκρως
δεξιά ή αριστερά στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ όταν η
ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι ρυθμισμένη στο
"ΑΠΑΛΗ (
)" για εκτεταμένη χρονική περίοδο.
Ενδέχεται να σχηματιστούν υδρατμοί στις γρίλιες.
Λεβιές γρίλιας

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR