Operacje Sterowane Zegarem (Timer - Sharp AY-AP9KR Operation Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

OPERACJE STEROWANE ZEGAREM (TIMER)

WYŁĄCZNIK CZASOWY
1
Naciśnij kilka razy przycisk TIMER OFF
(
), żeby ustawić żądany czas.
• Naciskanie przycisku będzie powodowało
zmianę wskazań w pokazanej poniżej se-
kwencji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, żeby
szybciej zmieniać ustawienie.
0.5h
1.0h
1.5h
• Na panelu informacyjnym urządzenia głów-
nego pojawi się pomarańczowy wskaźnik
TIMER (
).
• Wraz z upływem czasu wskazanie na wy-
świetlaczu będzie malało, dzięki czemu bę-
dzie wiadomo, ile czasu pozostało do wyłą-
czenia klimatyzatora.
ANULOWANIE
Naciśnij przycisk CANCEL.
• Pomarańczowy wskaźnik TIMER (
informacyjnym urządzenia głównego zniknie.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIKA
CZASOWEGO
Jeśli zaprogramowany jest wyłącznik czasowy, klima-
tyzator automatycznie zmienia ustawienie tempera-
tury, żeby zapobiec nadmiernemu obniżeniu lub pod-
wyższeniu temperatury w pomieszczeniu (np. podczas
snu osób znajdujących się w pomieszczeniu).
TRYBY COOL i DRY:
• Po upływie godziny od zaprogramowania wyłącz-
nika ustawienie termostatu wzrośnie o 1°C w sto-
sunku do ustawienia początkowego.
TRYB HEAT:
• Po upływie godziny od zaprogramowania wyłącz-
nika ustawienie termostatu zmniejszy się o 3°C
w stosunku do ustawienia początkowego.
10h
11h
12h
1
Przycisk
CANCEL
) na panelu
PL-9
WŁĄCZNIK CZASOWY
1
Naciśnij kilka razy przycisk TIMER ON
(
), żeby ustawić żądany czas.
• Naciskanie przycisku będzie powodowało
zmianę wskazań w pokazanej poniżej sek-
wencji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, żeby
szybciej zmieniać ustawienie.
0.5h
1.0h
1.5h
• Na panelu informacyjnym urządzenia główne-
go zacznie świecić wskaźnik TIMER (
• Wraz z upływem czasu wskazanie na wy-
świetlaczu będzie malało, dzięki czemu
będzie wiadomo, ile czasu pozostało do włą-
czenia klimatyzatora.
Stosownie do potrzeb, ustaw tryb pracy, temperaturę,
prędkość wentylatora.
• Jeśli temperatura jest regulowana już po zaprogra-
mowaniu włącznika, jej wartość będzie widoczna
na wyświetlaczu przez 5 sekund, a następnie wy-
świetlone zostanie ustawienie włącznika.
• Klimatyzator włączy się trochę wcześniej,
żeby doprowadzić temperaturę do żądanego
poziomu przed upływem ustawionego czasu.
ANULOWANIE
Naciśnij przycisk CANCEL.
• Pomarańczowy wskaźnik TIMER (
informacyjnym urządzenia głównego zniknie.
UWAGA:
• Opóźnienie wyłączenia lub wyłączenia może wyno-
sić od 0,5 godziny (30 minut) do 12 godzin. Opóź-
nienie do 9,5 godziny można ustawiać ze skokiem
0,5-godzinnym (30-minutowym), a opóźnienie od 10
do 12 godzin – ze skokiem 1-godzinnym.
• Ostatnie ustawienie czasu zostanie zapisane w pamię-
ci i pojawi się na wyświetlaczu pilota przy następnym
naciśnięciu przycisku TIMER OFF lub TIMER ON.
• Włącznika i wyłącznika czasowego nie można za-
programować równocześnie.
• Włączenie programu 1-godzinnego spowoduje,
że włącznik i wyłącznik czasowy będą niedostępne.
• Włączenie programu 1-godzinnego spowoduje anulowanie
zaprogramowanego włącznika lub wyłącznika czasowego.
10h
11h
12h
).
1
Przycisk
CANCEL
) na panelu

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR