Download Print this page

Sharp AY-AP9KR Operation Manual page 63

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
POLSKI
W niniejszej instrukcji przedstawiono prawidłowe
zasady obsługi Państwa klimatyzatora. Prosimy
o uważne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie
jej na wypadek późniejszych wątpliwości.
SPIS TREŚCI
• ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ..............................PL-1
• NAZWY CZĘŚCI ............................................PL-2
• TRYB PRACY BEZ PILOTA ...........................PL-4
• PODSTAWY OBSŁUGI ..................................PL-5
• TRYB TURBO.................................................PL-7
• TRYB PLASMACLUSTER ..............................PL-8
• PROGRAM JEDNOGODZINNY .....................PL-8
• KONSERWACJA ............................................PL-10
• JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ......................PL-10
• ZANIM WEZWIESZ SERWIS .........................PL-11
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATA-
CJI URZĄDZENIA
1
Nie należy ciągnąć za kabel zasilający ani go defor-
mować. Ciągnięcie i niewłaściwe korzystanie z kabla
może spowodować uszkodzenie urządzenia i pora-
żenie prądem osób znajdujących się w pobliżu.
2
Nie wolno przez dłuższy czas pozostawać
w strumieniu powietrza wylatującego bezpo-
średnio z klimatyzatora, ponieważ mogłoby to
mieć negatywny wpływ na stan zdrowia.
3
Jeśli w klimatyzowanym pomieszczeniu mają przeby-
wać noworodki, małe dzieci, osoby starsze, obłożnie
chore lub niepełnosprawne, należy się upewnić, że tem-
peratura w pomieszczeniu jest dla nich odpowiednia.
4
Do klimatyzatora nie wolno wprowadzać żad-
nych przedmiotów, ponieważ mogłyby zostać
wyrzucone przez pracujące z dużą prędkością
wewnętrzne wentylatory i spowodować zranie-
nie osób znajdujących się w pobliżu.
5
Klimatyzator należy prawidłowo uziemić. Przewodu
uziemiającego nie wolno podłączać do rur gazowych
ani wodociągowych, instalacji odgromnikowej ani prze-
wodu uziemiającego linii telefonicznej. Nieodpowiednie
uziemienie może spowodować porażenie prądem.
6
Jeśli praca klimatyzatora w jakikolwiek sposób
odbiega od normy (np. wyczuwalny jest zapach
spalenizny), należy natychmiast wyłączyć klima-
tyzator i odłączyć go od sieci elektrycznej.
7
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczą-
cych kabli zasilających. Użycie nieodpowiedniego
kabla mogłoby spowodować przegrzewanie gniazd-
ka, wtyczki i kabla, a nawet doprowadzić do pożaru.
8
Użyty kabel musi być zgodny z zaleceniami pro-
ducenta. Wymianę może przeprowadzić wyłącz-
nie wykwalifi kowany pracownik serwisu.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI,
DEMONTAŻU I NAPRAW
• Nie wolno próbować instalować, demontować i naprawiać
klimatyzatora samodzielnie. Nieodpowiednie postępowanie
mogłoby spowodować porażenie prądem, wyciek wody,
pożar itp. W sprawie instalacji, demontażu lub naprawy
klimatyzatora należy porozumieć się ze sprzedawcą urzą-
dzenia lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATA-
CJI URZĄDZENIA
1
Należy od czasu do czasu otwierać okno lub drzwi,
żeby przewietrzyć pomieszczenie, zwłaszcza jeśli pra-
cują w nim urządzenia gazowe. Nieodpowiednia wenty-
lacja może spowodować brak świeżego powietrza.
2
Nie wolno naciskać przycisków mokrymi rękoma, po-
nieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem.
3
Ze względów bezpieczeństwa, jeśli klimatyzator ma
pozostawać przez dłuższy czas nieużywany, należy go
wyłączać głównym wyłącznikiem.
4
Należy regularnie kontrolować mocowanie wspornika
urządzenia zewnętrznego, żeby upewnić się, że jest
ono prawidłowe i nie ma ryzyka odpadnięcia.
5
Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani samemu sta-
wać na urządzeniu zewnętrznym. Przedmiot lub osoba
mogłyby spaść, powodując wypadek.
6
Opisywany klimatyzator jest przeznaczony do eksploa-
tacji w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurach. Nie
należy używać go w pomieszczeniach przeznaczonych
do chowu zwierząt ani szklarniach.
7
Na klimatyzatorze nie wolno ustawiać naczyń z wodą.
Przedostanie się wody do wnętrza urządzenia mogłoby
spowodować uszkodzenie izolacji i porażenie prądem.
8
Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wyloto-
wych urządzenia. Mogłoby to doprowadzić do obniże-
nia wydajności urządzenia lub inne problemy.
9
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych lub czyszczenia należy bezwzględnie
przerwać pracę urządzenia i wyłączyć je głównym wy-
łącznikiem sieciowym. Wentylator pracujący we wnę-
trzu klimatyzatora mógłby spowodować obrażenia.
10
Klimatyzator należy chronić przed bezpośrednim dzia-
łaniem wody, ponieważ mogłaby ona spowodować
porażenie prądem lub uszkodzić urządzenie.
11
Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do obsłu-
gi przez dzieci lub osoby niedołężne bez dozoru.
Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu urządzenia bez opieki,
żeby się upewnić, że nie będą go wykorzystywać do zabawy.
12
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w Skandynawii.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USTAWIENIA I
INSTALACJI
• Klimatyzator należy podłączyć do źródła zasilania o od-
powiednim napięciu i częstotliwości.
Użycie źródła zasilania o nieodpowiednim napięciu lub
częstotliwości może doprowadzić do uszkodzenia urzą-
dzenia a nawet pożaru.
• Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których
możliwy jest wyciek łatwopalnego gazu, ponieważ mogło-
by to spowodować wybuch.
Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach o mini-
malnej ilości kurzu, dymu i wilgoci w powietrzu.
• Rurkę odpływową należy poprowadzić w sposób zapewniający
odpowiednie odprowadzanie kondensatu. W przeciwnym razie
wilgoć mogłaby się gromadzić w pomieszczeniu, na meblach itp.
• Zależnie od miejsca instalacji, należy się upewnić, że został
zastosowany wyłącznik zasilania lub bezpiecznik różnicowy.
PL-1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR