Konserwacja; Jak Oszczędzać Energię - Sharp AY-AP9KR Operation Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czyn-
ności konserwacyjnych należy odłączyć kabel
zasilający od gniazdka w ścianie lub odciąć do-
pływ prądu zewnętrznym wyłącznikiem.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
1
Wyłącz klimatyzator.
2
Wyjmij fi ltry.
1 Unieś panel przedni.
2 Przesuń fi ltry nieznacznie do góry, żeby je
odblokować.
3 Pociągnij fi ltry w dół, żeby je wyjąć z klima-
tyzatora.
1
2
3
Wyczyść fi ltry.
Usuń kurz przy pomocy odkurzacza. Jeśli fi ltry
są nadal brudne, należy je wypłukać w ciepłej
wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
Przed ponowną instalacją należy wysuszyć fi l-
try w zacienionym miejscu.
4
Zainstaluj ponownie fi ltry.
1 Zainstaluj fi ltry w oryginalnych położeniach.
2 Zamknij panel przedni.
2
1
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA GŁÓWNEGO I
PILOTA
• Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.
• Żadnego z elementów nie należy bezpośrednio
polewać wodą, ponieważ mogłoby to spowodować
porażenie prądem lub uszkodzenie klimatyzatora.
• Do czyszczenia nie wolno używać gorącej wody, roz-
cieńczalnika, proszków ani silnych rozpuszczalników.
KONSERWACJA POSEZONOWA
1
Uruchom klimatyzator na pół dnia w trybie
COOL z ustawieniem temperatury 32°C, żeby
dokładnie osuszyć cały mechanizm.
2
Wyłącz klimatyzator i odłącz go od sieci elek-
trycznej. Odłącz zasilanie wyłącznikiem głównym,
jeśli instalacja jest wyposażona w taki wyłącznik.
3
Wyczyść i zainstaluj ponownie fi ltry.
KONSERWACJA PRZEDSEZONOWA
1
Upewnij się, że fi ltry powietrza są czyste.
2
Upewnij się, że żadne przedmioty nie bloku-
ją otworów wlotowych lub wylotowych.
3
PL-10
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Poniżej zamieszczonych jest kilka wskazówek,
które ułatwią oszczędzanie energii podczas ko-
rzystania z klimatyzatora.
USTAWIAJ WŁAŚCIWĄ TEMPERATURĘ
• Podczas pracy w trybie COOL (chłodzenie) należy
ustawiać termostat o 1°C wyżej od żądanej tem-
peratury (i o 2°C niżej w trybie HEAT (ogrzewa-
nie)). Pozwoli to obniżyć zużycie energii o około
10 procent.
• Ustawienie w trybie chłodzenia niższej tempera-
tury niż jest to konieczne spowoduje zwiększone
zużycie energii.
UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA PRO-
MIENI SŁONECZNYCH I PRZECIĄGÓW
• Zasłonięcie okien podczas chłodzenia spowoduje
zmniejszenie zużycia energii.
• Podczas chłodzenia i ogrzewania należy zamykać
okna i drzwi.
USTAWIAJ ODPOWIEDNI KIERUNEK NAWIEWU,
ŻEBY ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWĄ CYRKULACJĘ
UTRZYMUJ FILTR W CZYSTOŚCI, ŻEBY ZAPEW-
NIĆ EFEKTYWNE DZIAŁANIE
PROGRAMUJ OPERACJE PRZY POMOCY ZEGARA
JEŚLI KLIMATYZATOR MA PRZEZ DŁUŻSZY
CZAS POZOSTAWAĆ NIEUŻYWANY, NALEŻY
GO ODŁĄCZYĆ OD SIECI ELEKTRYCZNEJ
• Jednostka wewnętrzna zużywa niewielką ilość
energii, nawet jeśli jest wyłączona.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR