Download Print this page

Tryb Plasmacluster; Program Jednogodzinny - Sharp AY-AP9KR Operation Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

TRYB PLASMACLUSTER

Jony Plasmacluster uwalniane do pomieszcze-
nia będą ograniczały unoszące się w powietrzu
zarodniki grzybów pleśniowych.
1
Podczas pracy klimatyzatora naciśnij
przycisk PLASMACLUSTER.
• Na pilocie pojawią się wskaźniki „
• Niebieski wskaźnik PLASMACLUSTER na
urządzeniu głównym zacznie świecić.
ANULOWANIE
Naciśnij ponownie przycisk PLASMACLUSTER.
• Wskaźnik PLASMACLUSTER na urządzeniu się
wyłączy.
UWAGA:
• Ustawienie trybu pracy PLASMACLUSTER zo-
stanie zachowane w pamięci, dzięki czemu przy
następnym uruchomieniu klimatyzatora zostanie
przywołane automatycznie.
• Żeby wyłączyć wskaźnik PLASMACLUSTER, na-
ciśnij przycisk DISPLAY.
• Żeby ustawić tryb PLASMACLUSTER tylko w po-
łączeniu z trybem FAN (sam wentylator), naciśnij
przycisk PLASMACLUSTER, gdy klimatyzator bę-
dzie wyłączony. Wskaźnik trybu pracy na pilocie
wyłączy się, a ustawienie prędkości wentylatora
w trybie AUTO będzie niemożliwe.

PROGRAM JEDNOGODZINNY

Klimatyzator zaprogramowany w opisany poni-
żej sposób wyłączy się automatycznie po upły-
wie godziny.
1
Naciśnij przycisk O1h.
• Na pilocie pojawią się wskaźniki „
".
• Klimatyzator się wyłączy po jednej godzinie.
1
ANULOWANIE
Naciśnij przycisk CANCEL.
• Pomarańczowy wskaźnik TIMER (
informacyjnym urządzenia głównego wyłączy się.
Można również po prostu wyłączyć klimatyzator,
naciskając przycisk ON/OFF.
• Czerwony wskaźnik OPERATION (
rańczowy wskaźnik TIMER (
UWAGA:
• Ustawienia programu 1-godzinnego mają priorytet
nad ustawieniami włącznika i wyłącznika czaso-
wego.
• Jeśli program 1-godzinny zostanie włączony w mo-
mencie, w którym klimatyzator nie będzie działał,
klimatyzator zostanie włączony na godzinę z ak-
tywnymi ostatnio używanymi ustawieniami.
• Żeby przedłużyć pracę klimatyzatora o kolejną go-
dzinę, należy podczas pracy ponownie nacisnąć
przycisk O1h.
PL-8
Pomarańczowy wskaźnik TIMER (
panelu informacyjnym urządzenia głównego
zacznie świecić.
".
) na
1
Przycisk
CANCEL
) na panelu
) i poma-
) wyłączą się.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR