Download Table of Contents Print this page

Varnostni Napotki - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Table of Contents

Varnostni napotki

Opozorilo
Da se izognete smrtni nevarnosti zaradi električnega udara:
• Napravo uporabljajte samo v suhih prostorih.
• Zagotovite, da v napravo nikakor ne morejo zaiti tekočine ali predmeti.
• Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino,
na primer vaze.
• Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali omrežnega adapterja (ki ni priložen)
in ne poskušajte naprave popravljati sami, ker ne vsebuje nobenih delov,
ki bi jih bilo potrebno vzdrževati.
Opozorilo
Preprečevanje nevarnosti poškodb:
• Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale osebe (tudi otroci ne)
z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanj-
kljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje
odgovorna ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo izdelka.
• Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
Pozor
Za preprečevanje nevarnosti požara:
• Napravo postavite tako, da ne more priti do kopičenja toplote, torej prosto in
z dobrim zračenjem. Prezračevalnih odprtin nikoli ne pokrivajte!
• Na napravo ne postavljajte nobenih virov odprtega ognja, na primer
sveč.
• Preprečujte dodatno dovajanje toplote, npr. zaradi direktnega sončnega
sevanja, radiatorjev in drugih naprav!
- 21 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kh 2199

Table of Contents