Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 94

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

SvEnSka
94
varning!
-
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har
rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
-
Ställ inte apparaten på eller nära en spis eller en ugn som är igång eller fortfarande är varm.
-
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du monterar eller tar bort några av delarna och
innan du rengör apparaten.
-
Dra alltid ur nätsladden och låt apparaten svalna innan du rengör den.
-
Använd aldrig behållaren eller någon annan del av apparaten i mikrovågsugn, eftersom
metalldelarna på behållarens handtag och knivenhet är inte lämpliga för det.
-
Sterilisera aldrig behållaren eller någon annan del av apparaten i en sterilisator eller i mikrovågsugn,
eftersom metalldelarna på behållarens handtag och knivenhet är inte lämpliga för det.
-
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt
bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att
gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
-
Ställ apparaten på en stabil, jämn och plan yta. Se till det finns tillräckligt mycket utrymme kring
den för att förhindra skador på t.ex. skåp eller andra föremål, eftersom apparaten avger het ånga
under användningen.
-
Använd inte apparaten om den har tappats eller är skadad. Ta med dig apparaten till något av
Philips auktoriserade serviceombud för reparation.
-
Använd aldrig ångkokningsfunktionen utan vatten.
-
Se till att du inte fyller på för mycket vatten i vattentanken (max 200 ml). Överskrid inte
maxnivån enligt markeringen på mätbägaren.
-
När du ångkokar ingredienser ska du se till att inte fylla på för mycket i behållaren. Se till att den
övre kanten på den gröna knivenheten inte täcks med mat (Bild 2).
-
Överskrid inte maxnivån enligt markeringen på behållaren när du mixar vätskor (450 ml).
-
Lyft eller flytta inte apparaten medan den är igång.
-
Sätt inte in några föremål i påfyllningsöppningen eller i ångöppningen.
-
Fyll aldrig på vattentanken under ångkokningen eftersom hett vatten och ånga kan komma ut ur
apparaten.
-
Kontrollera alltid att locket har svalnat efter ångkokningen innan du öppnar det och ska tillsätta
fler ingredienser som ska mixas, om det behövs.
-
Anslut aldrig apparaten till en timer eller ett fjärrkontrollssystem eftersom det kan leda till en
farlig situation.
-
Kontrollera alltid barnmatens temperatur mot handryggen innan du matar ditt barn.
-
Kontrollera alltid barnmatens konsistens, så att det inte finns några stora bitar i maten.
-
När ångkokningsprocessen (max 20 min.) är klar, ska du inte ångkoka eller värma upp barnmaten igen.
-
Använd bara den medföljande spateln till att ta ut maten ur behållaren.
-
Regelbunden avkalkning förhindrar skador på apparaten.
-
Ljudnivå: Lc = 89 dB(A)
Säkerhetssystem
Apparaten är utrustad med ett inbyggt säkerhetslock. Apparaten fungerar bara om du har satt ihop
alla delar ordentligt på motorenheten. Om alla delar har satts ihop ordentligt låses den inbyggda
säkerhetsspärren upp.
Apparaten är också utrustad med överhettningsskydd. Överhettning kan inträffa om tiden mellan två
ångkokningsprocesser är för kort, om mixerfunktionen används för länge eller om det finns för
mycket ingredienser i behållaren. Om överhettningsskyddet stänger av apparaten under
användningen, ställer du in kontrollvredet på 0 och låter apparaten svalna i några minuter. Sedan kan
du använda apparaten igen.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: