Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 65

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Swedish] CE statement
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse
ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra
relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på
https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC
Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten
är i standby-läge för nätverk, är gränssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske
inte ordentligt. För att väcka enheten, tryck på knappen för att slå på/stänga av Wi-Fi, återställa eller
WPS-knappen.
Denna utrustning uppfyller EU:s strålningexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning
skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp.
Alla funktionslägen:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Enheten är begränsad till användning inomhus enbart vid användning inom 5 150 till 5 350 MHz
frekvensområdet.
Adaptern ska installeras nära utrustningen och ska vara lätt att komma åt.
Safety Notices
• A nvänd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
• L äs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa
märkdata.
• Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har skadats.
• Placera och tappa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produkten.
• U tsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE modemet under
åskväder.
• Täck INTE över ventilationsöpningarna på produkten för att förhindra att systemet överhettas.
• ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
• O m strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker
eller din återförsäljare.
• För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 65
65
2018/9/28 10:45:11

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U