Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 53

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Slovakian] CE statement
Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES
Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými
požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o
zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Vyhlásenie o zhode podľa smernice o ekodizajne č. 2009/125/ES
Bolo vykonané testovanie na splnenie požiadaviek na ekodizajn podľa smernice (ES) č. 1275/2008
a (EÚ) č. 801/2013. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime v rámci siete, jeho vstupné/výstupné
a sieťové rozhranie sú v režime spánku a nemusia správne fungovať. Ak chcete zariadenie zobudiť,
stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť Wi-Fi / Resetovanie alebo WPS.
Toto zariadenie vyhovuje európskym (EÚ) limitným hodnotám pre vystavenie žiareniu stanoveným
pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 20 cm
vzdialenosti medzi žiaričom a telom.
Všetky prevádzkové režimy:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frekvencia, režim a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižšie:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Používanie tohto zariadenia je obmedzené na používanie len v rámci frekvenčného rozsahu 5150 až
5350 MHz.
Vedľa zariadenia musí byť nainštalovaný adaptér, ktorý musí byť ľahko prístupný.
Safety Notices
• Tento výrobok používajte v prostrediach s okolitou teplotou od 0˚C (32˚F) do 40˚C (104˚F).
• P ozrite si typový štítok na spodnej strane zariadenia a uistite sa, že napájací adaptér vyhovuje
tomuto menovitému výkonu.
• N EUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky
vyhľadajte pomoc servisného strediska.
• N a hornú stranu zariadenia NEUMIESTŇUJTE ani NENECHÁVAJTE žiadne predmety a nevkladajte
doň žiadne cudzie predmety.
• N EVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí.
NEPOUŽÍVAJTE modem počas búrky s výskytom bleskov.
• Vetracie otvory na zariadení NEZAKRÝVAJTE, aby sa neprehrievalo.
• NEPOUŽÍVAJTE káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.
• K eď je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na
kompetentného servisného technika alebo svojho predajca.
• P red premiestňovaním zariadenia odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky, aby sa zabránilo
riziku úrazu elektrickým prúdom.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 53
53
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U