Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 51

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Serbian] CE statement
Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti
ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na
adresi https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Deklaracija o saglasnosti za Ekodizajn direktivu 2009/125/EC
Testiranje za eko-dizajn zahteve u skladu sa (EC) Br 1275/2008 i (EU) Br 801/2013 je obavljeno. Kada je
ovaj uređaj u režimu za stanje pripravnosti mreže, njegov I/O i mrežni interfejs su u režimu za spavanje i
možda neće raditi ispravno. Da probudite uređaj, pritisnite Wi-Fi da uključite/isključite, resetujte ili WPS
pritisnite taster.
Ova oprema u saglasnosti je sa EU ograničenjima za izloženost radijaciji, određenih za nekontrolisanu
sredinu. Ova oprema treba da bude instalirana i da se njome upravlja sa minimalne udaljenosti od 20 cm
između radijatora i vašeg tela.
Svi radni režimi:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frekvencija, režim i maksimalna snaga prenošenja u EU su navedeni ispod:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Uređaj je ograničen za korišćenje unutra samo kada radi u frekventnom opsegu od 5150 to 5350 MHz.
Adapter treba da bude instaliran blizu opreme i lako dostupan.
Safety Notices
• K oristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) and 40°C
(104°F).
• P ogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaže
sa ovom oznakom.
• N E stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište
oštećeno.
• NE postavljajte i ne ispuštajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod.
• N E izlažite tečnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kiše ili vlage. NE koristite modem tokom oluja sa
grmljavinom.
• NE pokrivajte otvore na proizvodu da biste sprečili da se sistem pregreje.
• NE koristite oštećene kablove za struju, dodatke ili druge periferne uređaje.
• U koliko se adapter polomi, ne pokušavajte da ga sami popravite. Pozovite kvalifikovanog tehničara za
popravku ili svog prodavca.
• D a sprečite rizik od električnog šoka, isključite kabl za struju iz električne utičnice pre premeštanja
sistema.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 51
51
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U