Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 45

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Estonian] CE statement
Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL
oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval
aadressil https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Vastavuse kinnitus ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ
Ökodisaini erinõuetele vastavust testiti kooskõlas määruste (EÜ) nr 1275/2008 ja (EÜ) nr 801/2013
nõuetega. Kui seade on võrku ühendatud ooterežiimis, on selle I/O ja võrguliides unerežiimis ning
seetõttu on võimalik, et seade ei toimi nõuetekohaselt. Seadme äratamiseks vajutage Wi-Fi on/off-
nuppu, lähtestusnuppu või WPS nuppu.
Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusnormidele. Antud seadme
paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jääma radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20
cm kaugusele.
Kõik töörežiimid:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Teave sageduse, režiimi ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Seadet tuleb kasutada ainult sisetingimustes sagedusvahemikus 5150 MHz kuni 5350 MHz.
Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse, kus see on hõlpsalt kättesaadav.
Safety Notices
• Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
• Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele.
• Ä RGE asetage ebaühtlasele või ebastabiilsele pinnale. Kui aku ümbris on kahjustada saanud,
pöörduge teenindusse.
• Ä RGE pange või laske kukkuda mingeid esemeid seadme peale ja ärge torgake midagi seadme sisse.
• Ä RGE kasutage seadet vihma käes ega vedelike ja niiskuse lähedal. ÄRGE kasutage modemit äikese
ajal.
• ÄRGE katke kinni seadme õhutusavasid, et vältida selle ülekuumenemist.
• ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisa- ega välisseadmeid.
• K ui toiteadapter on rikkis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud
hooldustehnikuga või jaemüüjaga.
• E lektrilöögi ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteemi ümber
paigutate.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 45
45
2018/9/28 10:45:09

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U