Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 48

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Lituanian] CE statement
Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Šiame dokumente bendrovė „ ASUSTek Computer Inc." pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius
reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą
rasite https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB atitikties deklaracija
Atliktas ekologinio projektavimo reikalavimų pagal (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 atitikimo
patikrinimas. Kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu, jo įjungimo / išjungimo
ir tinklo sąsaja veikia miego režimu ir negali tinkamai veikti. Norėdami pažadinti prietaisą, paspauskite
„Wi-Fi" įjungimo / išjungimo, nustatymo iš naujo arba WPS mygtuką.
Ši įranga atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šį prietaisą reikia
statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.
Visi operaciniai režimai:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Dažnis, režimas ir maksimali signalų siuntimo galia ES nurodyta toliau:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Šį įrenginį galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5150–5350 MHz dažnių diapazone.
Adapteris privalo būti įrengtas šalia įrenginio ir jis turi būti lengvai pasiekiamas.
Safety Notices
• Naudokitės šiuo gaminiu tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai.
• Ž r. techninių charakteristikų etiketę, esančią gaminio apačioje, ir įsitikinkite, ar maitinimo adapteris
atitinka tas charakteristikas.
• NESTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinių paviršių. Kreipkitės pagalbos, jei pažeidėte korpusą.
• NEDĖKITE ant viršaus, neužmeskite arba nekiškite į gaminį pašalinių daiktų.
• N ENAUDOKITE drėgnoje vietoje, šalia skysčių, kur yra drėgna, neleiskite aplyti. NENAUDOKITE
modemo per elektros audras.
• NEUŽDENKITE gaminio ventiliacijos angų, kad sistema neperkaistų.
• NENAUDOKITE pažeistų maitinimo laidų, priedų ar kitų periferinių įrenginių.
• J ei adapteris sugestų, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į kvalifikuotą meistrą arba
pardavėją.
• N orėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite maitinimo
kabelį nuo elektros lizdo.
48
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 48
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U