Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 47

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Latvian] CE statement
Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību
Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un
citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.
asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Atbilstības paziņojums ekodizaina Direktīvai Nr. 2009/125/EK
Veikta ekodizaina prasību pārbaude saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un Komisijas Regulu
(ES) Nr. 801/2013. Ja ierīce ir tīkla gaidstāves režīmā, tās I/O (ievade/izvade) un tīkla interfeiss ir miega
režīmā un var nedarboties pareizi. Lai aktivizētu ierīci, nospiediet pogu Wi-Fi on/off (Wi-Fi ieslēgts/
izslēgts), reset (atiestatīt) vai WPS.
Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek
kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un
ķermeni.
Visi darbības režīmi:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frekvence, režīms un maksimālā pārraidītā jauda ES ir norādīta tālāk.
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Šī ierīce, darbojoties no 5150 MHz līdz 5350 MHz frekvences diapazonā, paredzēta tikai lietošanai
iekštelpās.
Adapterim ir jābūt novietotam ierīces tuvumā un viegli pieejamam.
Safety Notices
• Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
• S katiet strāvas parametru uzlīmi ierīces apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu
parametriem.
• N ENOVIETOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir
bojāts ārējais ietvars.
• NENOVIETOT vai nemest priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermeņus.
• N EPAKĻAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa
laikā.
• NEAPKLĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarstu.
• NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.
• J a adapteris ir bojāts, neveiciet tā remontu pats. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai savu
pārdevēju.
• L ai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas
pirms sistēmas pārvietošanas.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 47
47
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U