Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 49

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Polish] CE statement
Uproszczona deklaracja zgodności UE
Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi
wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji
zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_
Manual/.
Deklaracja zgodności dotycząca dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
Przeprowadzono testy pod kątem wymogów dotyczących ekoprojektu zgodnie z rozporządzeniem
(WE) Nr 1275/2008 i (UE) Nr 801/2013. Gdy urządzenie jest w sieciowym trybie czuwania, jego porty
We/Wy oraz interfejs sieciowy również znajdują się w trybie uśpienia i mogą nie działać prawidłowo. W
celu wznowienia pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania sieci Wi-Fi, przycisk
resetowania lub WPS.
To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionymi dla
niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu
minimalnej odległości 20 cm między radiatorem, a ciałem.
Wszystkie tryby działania:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Poniżej wskazano częstotliwość, tryb i maksymalną moc nadawania w UE:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Działanie tego urządzenia w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do
użytku wewnątrz pomieszczeń.
Ten adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia i powinien on być łatwo dostępny.
Safety Notices
• T en produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F) do 40˚C
(104˚F).
• N ależy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z
podanymi wartościami.
• N IE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po
uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
• NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wpychać żadnych obcych obiektów na produkt.
• N EI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci.
NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
• Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu.
• N IE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu
systemu.
• J eśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować
się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
• A by zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć kabel
zasilający od gniazdka elektrycznego.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 49
49
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U