Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 62

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Norwegian] CE statement
Forenklet EU-samsvarserklæring
ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og
andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen
finnes på https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF
Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når
enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje
ikke som det skal. Trykk Wi-Fi på/av-, tilbakestill- eller WPS-knappen for å vekke enheten.
Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette
utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen
din.
Alle operasjonsmoduser:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz.
Adapteren skal plasseres nært utstyret og være lett tilgjengelig.
Safety Notices
• Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
• S e etiketten på undersiden av produktet, og sørg for strømforsyningen er i samsvar med denne
klassifiseringen.
• M å IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
• IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller skyv gjenstander inn i, produktet.
• M å IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE
brukes under elektrisk storm.
• IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt.
• Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal IKKE brukes.
• H vis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert
servicetekniker eller forhandleren.
• For å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket før du flytter systemet.
62
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 62
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U