Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 44

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Czech] CE statement
Zjednodušené prohlášení o shodě s EU
Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese
https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Prohlášení o shodě se směrnicí o ekodesignu 2009/125/ES
Bylo provedeno testování požadavků na ekodesign podle směrnic (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013.
Když se toto zařízení nachází v pohotovostním síťovém režimu, jeho vstupy/výstupy a síťové rozhraní
jsou v režimu spánku a nemusí fungovat správně. Zařízení lze probudit vypínačem Wi-Fi, resetovacím
tlačítkem nebo tlačítkem WPS.
Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Toto
zařízení musí být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším
tělem.
Všechny provozní režimy:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Níže je uvedena frekvence, režim a maximální vysílaný výkon v EU:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Při provozu ve frekvenčním rozsahu 5 150 až 5 350 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na
vnitřní prostory.
Používaný adaptér se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
Safety Notices
• Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 ˚C (32 ˚F) až 40 ˚C (104 ˚F).
• I nformace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že
napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
• N EPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače poškozená,
vyhledejte opravnu.
• N EDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezastrkujte žádné cizí
objekty.
• N EVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE modem během
bouřek.
• NEZAKRÝVEJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému.
• NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
• P okud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného
servisního technika nebo prodejce.
• A by nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před
přemístěním počítače.
44
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 44
2018/9/28 10:45:09

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U