Download Print this page

Siemens eCharger Manual

Hide thumbs
Also See for eCharger 
Manual - 184 pages
User manual - 128 pages
User manual - 20 pages

Advertisement

Quick Links

English
Eesti keeles
Latviešu valodā
Lietuvių kalba
Русский
Български
‫עברית‬
eCharger

Advertisement

loading

  Also See for Siemens eCharger

  Summary of Contents for Siemens eCharger

 • Page 1 English Eesti keeles Latviešu valodā Lietuvių kalba Русский Български ‫עברית‬ eCharger...
 • Page 2 English Eesti keeles Latviešu valodā Lietuvių kalba Русский Български ‫עברית‬...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Content Your Charger Intended use Important notes Notes for batteries How to charge Useful tips for charging Maintenance and care Technical Data Disposal information...
 • Page 4: Your Charger

  Your Charger Your Charger ① Charging slots with charging contacts ② Cavity for receiver units, LifeTubes, domes and ear- molds ③ LEDs indicating the functional states of the charger ④ Contact for power supply ⑤ Power supply with country-specifi c adapters...
 • Page 5: Intended Use 5 En

  Intended use Intended use This charger is intended to charge Siemens hearing instru- ments. Read and follow the instructions of this user guide to avoid injuries or damage to the charger and the hearing instrument. Symbols: Be aware to information marked with the warning symbol...
 • Page 6: Important Notes

  Important notes Important notes NOTICE The charger is sensitive to extreme heat and high humidity. Do not expose the charger to extreme tempera- tures or high humidity. Do not expose to direct sunlight. WARNING Choking hazard posed by small parts. Keep hearing instruments, batteries and acces- sories out of children‘s reach.
 • Page 7 Important notes CAUTION Risk of malfunction through incompatible parts. Use only the power supply and country-specifi c adapter that is provided with the charger. ■ This product does not have a power switch. It is turned on when the power cord is plugged in. ■...
 • Page 8 Important notes Do not open rechargeable batteries. Do not use rechargeable batteries in explosive environments. In the unlikely event of a burst rechargeable battery, keep all parts away from fi re and everything that is readlily combustible. Return the parts to your Hearing Care Professional for disposal.
 • Page 9: Notes For Batteries 9 Et

  Notes for batteries Notes for batteries Use only rechargeable batteries that are provided by your Hearing Care Profes- sional. Do not use the rechargeable batteries when the expiration date on the pack- aging is exceeded. For information about battery size check the user guide of your hearing instruments.
 • Page 10: How To Charge

  How to charge How to charge Preparation Connect the charger to a power supply. Charging Press the front button to open the charger. The lid unlocks. Place your hearing instruments into the charging slots. Close the lid of the charger. The hearing instruments are switched off automatically and the charging process starts.
 • Page 11 How to charge LED status The charger’s LEDs indicate the charg- ing status. Middle LED: Connection to the power supply Left/right LED: Charging process of left / right hearing instrument LED and state Explanation Middle LED shin- Charger is connected to power supply. ing green Charger is ready to use.
 • Page 12 How to charge LED and state Explanation Left and right Defect inlay in the charger. Charging can LED shining red not be initiated. Insert the correct inlay for your hear- ing instruments / ask your Hearing Care Professional to insert the correct inlay for your hearing instruments.
 • Page 13 How to charge LED and state Explanation If type and polarity of batteries are okay but a red LED is apparent: Ask your Hearing Care Professional to clean the contacts of the hearing instruments and charger. Ask your Hearing Care Professional to check the functioning of the re- chargeable batteries and the charger.
 • Page 14: Useful Tips For Charging

  Useful tips for charging Useful tips for charging A good maintenance of your rechargeable batteries will enhance their life time. Avoid charging above 30° C (86°F). It reduces the bat- tery life time. The rechargeable battery has no memory effect. Charge the battery on a regular basis (e.g.
 • Page 15: Maintenance And Care 15 Lt

  Maintenance and care Maintenance and care NOTICE The charger will be damaged by dissolver. Do not sterilise or disinfect the charger. Use a dry, soft tissue to clean the charger. Ask your Hearing Care Professional if the charging contects need cleaning. Dry function The charger has an electronic drying function reducing the moisture in your hearing instruments.
 • Page 16: Technical Data

  Technical Data Technical Data Specifi cations Charger 3G Operating temperature: 15...35 °C / 59 ... 95°F Operating humidity: 20% ... 75% Minimum air pressure: 70 kPa Storage temperatur: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Storage humidity: 20% ... 75% Input voltage: 100 - 240 V AC Input current:...
 • Page 17 Technical Data Technical data - Country-specifi c power-supply Globtek Model GT-41076-0605 Input voltage: 100-240 V AC Input current: 0.3 A RMS MAX Input frequency: 50-60 Hz Output voltage: 5 VDC Output current: 1.2 A Kuantech Model KSAA0500080W1UV-1 Input voltage: 100-240 V AC Input current: 0.18 A RMS MAX Input frequency:...
 • Page 18: Disposal Information 18 Ru

  Recycle the device and acccessories according to national regulations. With the CE marking Siemens confi rms compliance with the European Directive 93/42/EEC concerning medical devices. With the CE marking Siemens confi rms compliance with the European Directive 2004/108/EC concerning electro- magnetic compatibility.
 • Page 19 Sisu Sisu Laadija Ettenähtud kasutus Olulised märkused Märkused akude kohta Kuidas laadida? Kasulikud näpunäited laadimiseks Hooldus Tehnilised andmed Utiliseerimine...
 • Page 20 Laadija Laadija ① Laadimissüvendid koos laadimiskontaktidega. ② Õõnsus vastuvõtuseadmetele, LifeTube'idele, otsakute- le ja kuuldeaparaatidele ③ LED-id tähistavad laadija funktsionaalseid olekuid ④ Toite ühendus ⑤ Riigispetsiifi liste adapteritega toide...
 • Page 21 Ettenähtud kasutus Ettenähtud kasutus See laadija on nähtud ette Siemensi kuuldeaparaatide laadimiseks. Vigastuste või laadija ja kuuldeaparaadi kahjustuste väl- timiseks lugege ja järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid. Sümbolid: Pange tähele hoiatussümboliga HOIATUS, ETTEVAATUST või TÄHELEPANU tähistatud teavet! HOIATUS näitab olukorda, mis võib tekitada tõsiseid vigastusi, ETTEVAATUST näitab olukorda, mis võib tekitada väike- seid ja keskmisi vigastusi.
 • Page 22 Olulised märkused Olulised märkused TÄHELEPANU Laadija on tundlik suure kuumuse ja niiskustaseme suhtes. Ärge jätke laadijat kõrge temperatuuri või suure niiskuse kätte. Ärge jätke otsese päiksevalguse kätte. HOIATUS Väikestest osadest tingitud lämbumisoht. Hoidke kuuldeaparaate, patareisid ja tarvikuid lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral võtke kohe ühendust arsti või haiglaga.
 • Page 23 Olulised märkused ETTEVAATUST Talitlushäire oht tulenevalt ühildumatutest osa- dest. Kasutage ainult laadijaga koos tarnitud toite- ja riigispetsiifi list adapterit. ■ Sellel tootel puudub toitelüliti. Juhtme ühenda- misel lülitatakse seade sisse. ■ Laadija on ette nähtud kasutamiseks ainult tubastes tingimustes. Aku vale kasutamise tagajärjel võib aku plahva- tada.
 • Page 24 Olulised märkused Ärge kasutage akusid plahvatusohtlikus kesk- konnas. Selles ebatõenäolises olukorras, kui aku on plahvatanud, hoidke kõik kuuldeaparaadi osad ja kergestisüttivad materjalid lahtisest tulest eemal. Tagastage need keskkonnasäästlikuks utiliseerimiseks kuulmiskeskusesse.
 • Page 25 Märkused akude kohta Märkused akude kohta Kasutage ainult oma kuulmisspetsialis- tilt saadud akusid. Ärge kasutage akusid, kui pakendil olev aegumiskuupäev on möödunud. Teavet akude suuruse kohta leiate oma kuuldeaparaatide kasutusjuhendist. Veenduge, et aku oleks sisestatud õigesti. Laadige akut enne esimest kasutamist. TÄHELEPANU Patareid sisaldavad kahjulikke aineid, mis reosta- vad keskkonda.
 • Page 26 Kuidas laadida? Kuidas laadida? Ettevalmistamine Ühendage laadija vooluvõrku. Laadimine Vajutage laadija avamiseks esi- küljel olevat nuppu. Kaane lukk avaneb. Asetage kuuldeaparaadid laadi- missüvenditesse. Sulgege laadija kaas. Kuuldeaparaadid lülituvad au- tomaatselt välja ning laadimine algab. Roheline indikaatortuli vilgub. Laadimine on lõppenud, kui roheline indikaatortuli pide- valt põleb.
 • Page 27 Kuidas laadida? LED-i olek Laadija LED-indikaatorlambid näitavad laadimise olekut. Keskmine LED: ühendus vooluvõrguga Parem/vasak LED: Vasaku/parema kuuldeaparaadi laadi- mine LED ja olek Selgitus Keskmine LED Laadija on vooluvõrku ühendatud. põleb roheliselt Laadija on kasutusvalmis. Keskmine LED Kontrollige, kas laadija on ühendatud ei põle õigesse vooluvõrku.
 • Page 28 Kuidas laadida? LED ja olek Selgitus Vasak/parem Laadijas defektiga kiht. Laadimist ei saa LED põleb alustada. punaselt Paigaldage kuuldeaparaatidele terve kiht / paluge asjatundjal paigaldada kuuldeaparaatidele terve kiht. Vasak/parem Vasaku/parema kuuldeaparaadi aku LED põleb valepidi. punaselt Kontrollige akude poolusi. Kontrollige, et kuuldeaparaadid on laadimissüvendites õigesti.
 • Page 29 Kuidas laadida? LED ja olek Selgitus Kui akude tüüp ja poolused on õiged, kuid LED on ikkagi punane, tehke järg- mist. Paluge oma kuulmisspetsialistil kuuldeaparaatide ja laadija kontaktid puhastada. Paluge oma kuulmisspetsialistil akude ja laadija töökorras olekut kontrollida. Vasak/parem Liiga kõrge ümbritsev temperatuur. LED vilgub Laadimisprotsess katkestatakse, et kaitsta oranžilt...
 • Page 30 Kasulikud näpunäited laadimiseks Kasulikud näpunäited laadimi- seks Akude korralik hooldamine pikendab nende kasutusiga. Vältige laadimist temperatuuril üle 30 °C (86 °F). See lühendab aku kasutusiga. Laetaval akul pole kujumälu. Laadige akut regulaarselt (nt üks kord päevas), vältides nii selle täieliku tühjenemist. Laadimistsükkel kestab umbes 6 tundi.
 • Page 31 Hooldus Hooldus TÄHELEPANU Lahustid kahjustavad laadijat. Ärge steriliseerige ega desinfi tseerige laadijat. Laadija puhastamiseks kasutage kuiva, pehmet riiet. Küsige oma kuulmisspetsialistilt, kas laadimiskontaktid vajavad puhastamist. Kuivatusfunktsioon Laadijal on elektrooniline kuivatusfunktsioon, mis vähen- dab teie kuuldeaparaadis olevat niiskust.
 • Page 32 Tehnilised andmed Tehnilised andmed Laadija 3G tehnilised näitajad Töötemperatuur: 15...35 °C / 59 ... 95 °F Tööolukorra niiskus: 20% ... 75% Minimaalne õhurõhk: 70 kPa Salvestustemperatuur: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Talletamiskoha niiskus: 20% ... 75% Sisendpinge: Vahelduvvool 100–240 V Sisendvool:...
 • Page 33 Tehnilised andmed Tehnilised andmed — riigispetsiifi line voolutoide Globteki mudel GT-41076-0605 Sisendpinge: Vahelduvvool 100–240 V Sisendvool: Max 0,3 A ruutkeskmine Sisendsagedus: 50-60 Hz Väljundpinge: Alalisvool 5 V Väljundvool: 1,2 A Kuantech mudel KSAA0500080W1UV-1 Sisendpinge: Vahelduvvool 100–240 V Sisendvool: Max 0,18 A ruutkeskmine Sisendsagedus: 50-60 Hz Väljundpinge:...
 • Page 34 2003 vastuvõetud direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektriliste ja elektroonikaseadmete utiliseerimist. Muudetud direktiiviga 2003/108/EÜ (WEEE). Utiliseerige seade ja lisatarvikud vastavalt riikli- kele määrustele. CE-vastavusmärgisega kinnitab Siemens vastavust Euroopa meditsiiniseadmeid käsitlevale direktiivile 93/42/EMÜ. CE-vastavusmärgisega kinnitab Siemens vastavust elektromagnetilise ühilduvuse kohta käivale direktiivile 2004/108/EÜ.
 • Page 35 Satura rādītājs Satura rādītājs Lādētājs Paredzētais pielietojums Svarīgi norādījumi Norādījumi par bateriju lietošanu Kā uzlādēt Noderīgi padomi par uzlādēšanu Uzturēšana un apkope Tehniskie dati Informācija par utilizāciju...
 • Page 36 Lādētājs Lādētājs ① Uzlādes spraugas ar uzlādes kontaktiem ② Iedobumi uztvērēja ierīcēm, caurulītēm un austiņām ③ LED parāda lādētāja funkcionālos stāvokļus ④ Spraudņa ligzda ⑤ Strāvas padeves kontaktligzda ar valstij specifi sku adap- teri...
 • Page 37 Paredzētais pielietojums Paredzētais pielietojums Lādētājs paredzēts, lai uzlādētu Siemens dzirdes aparātus. Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos norā- dījumus, lai izvairītos no traumām un nesabojātu lādētāju un dzirdes aparātu. Simboli: Pievērsiet uzmanību informācijai, kas apzīmēta ar brīdināju- ma simbolu BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU vai NORĀDĪJUMS! BRĪDINĀJUMS norāda uz situāciju, kas...
 • Page 38 Svarīgi norādījumi Svarīgi norādījumi NORĀDĪJUMS Lādētājs ir jūtīgs pret īpaši lielu karstumu un lielu mitrumu. Nepakļaujiet lādētāju pārāk augstai temperatū- rai vai lielam mitrumam. Neturiet to tiešā saules gaismā. BRĪDINĀJUMS Mazo aparāta daļu iekļūšana elpvados var radīt nosmakšanas draudus. Novērsiet bērnu piekļūšanas iespējas dzirdes aparātiem, baterijām un piederumiem.
 • Page 39 Svarīgi norādījumi UZMANĪBU Nepareizas darbības risks nesaderīgu daļu dēļ. Izmantojiet tikai strāvas padevi un valstij speci- fi sko adapteri, kas piegādāts kopā ar lādētāju. ■ Šim produktam nav strāvas slēdža. Tas ieslēdzas, kad tiek iesprausts strāvas kontakts. ■ Lādētājs ir paredzēts tikai izmantošanai telpās. BĪSTAMI Ja vairākkārt uzlādējamo bateriju lieto nepareizi, tā...
 • Page 40 Svarīgi norādījumi Ja baterija eksplodē (kas gan nenotiek pārāk bie- ži), sargiet tās daļas no uguns un viegli uzlies- mojošiem materiāliem. Nododiet daļas savam dzirdes aprūpes speciālistam, lai tās utilizētu.
 • Page 41 Norādījumi par bateriju lietošanu Norādījumi par bateriju lietošanu Izmantojiet tikai atkārtoti uzlādējamas baterijas, ko nodrošina jūsu dzirdes aprūpes speciālists. Nelietojiet baterijas, kad pārsniegts uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš. Informāciju par bateriju izmēru skatiet dzirdes aparāta lietošanas instrukcijā. Pārliecinieties, vai atkārtoti uzlādējamā baterija ir ievie- tota pareizi.
 • Page 42 Kā uzlādēt Kā uzlādēt Sagatavošana Pievienojiet lādētāju strāvai. Uzlādēšana Nospiediet priekšējo pogu, lai atvērtu lādētāju. Vāciņš atveras. Ievietojiet dzirdes aparātus uzlā- des spraugās. Aizveriet lādētāja vāciņu. Dzirdes aparāti tiek automātiski izslēgti un sākas uzlāde. Mirgo zaļā LED gaismas diode. Kad zaļā LED gaismas diode ir izgaismota pastāvīgi, uzlāde ir pabeigta.
 • Page 43 Kā uzlādēt Stāvokļa gaismas diode Lādētāja LED gaismas diodes norāda uzlādes statusu. Vidējā LED gaismas diode: Pievienojums strāvas padevei Kreisās/labās puses LED gaismas diode: Kreisās/labās puses dzirdes aparāta uzlādes process LED gaismas Skaidrojums diode un statuss Vidējā LED Lādētājs ir pievienots strāvai. gaismas diode ir Lādētājs ir gatavs lietošanai.
 • Page 44 Kā uzlādēt LED gaismas Skaidrojums diode un statuss Kreisās / labās Kreisās/labās puses dzirdes aparāta uz- puses LED lāde ir pabeigta. Lādētājs uztur baterijas gaismas diode ir uzlādi. izgaismota zaļā Izņemiet dzirdes aparātus no lādētāja, krāsā kad vēlaties tos lietot. Kreisās un Nepareizs novietojums lādētājā.
 • Page 45 Kā uzlādēt LED gaismas Skaidrojums diode un statuss Kreisās / labās Nepareiza baterija kreisās/labās puses puses LED dzirdes aparātā. Nevar sākt uzlādi. gaismas diode Pārbaudiet bateriju veidu. mirgo sarkanā krāsā Ja bateriju veids un polaritāte ir pareizi, bet redzama sarkana krāsa: Lūdziet dzirdes aprūpes speciālistu iztīrīt dzirdes aparātu un lādētāja kontaktus.
 • Page 46 Kā uzlādēt LED gaismas Skaidrojums diode un statuss Kreisās / labās Pārāk augsta apkārtējās vides temperatū- puses LED ra. Uzlādes process ir pārtraukts, lai aiz- gaismas diode sargātu bateriju funkcionalitāti. Uzlāde mirgo oranžā turpināsies, kad apkārtējā temperatūra krāsā nokritīsies zem 45°C (113°F). Novietojiet lādētāju vēsākā...
 • Page 47 Noderīgi padomi par uzlādēšanu Noderīgi padomi par uzlādēšanu Laba bateriju apkope pagarina to darbmūžu. Nekad nelādējiet temperatūrā, kas augstāka par 30° C (86°F). Tas samazina baterijas darbmūžu. Vairākkārt uzlādējamai baterijai nav atmiņas efekta. Uzlādējiet bateriju regulāri (piem., vienu reizi dienā), tādējādi neļaujot tai pilnīgi izlādēties.
 • Page 48 Uzturēšana un apkope Uzturēšana un apkope NORĀDĪJUMS Šķīdinātājs lādētāju sabojās. Nesterilizējiet un nedezinfi cējiet lādētāju. Izmantojiet sausu, mīkstu audumu, lai tīrītu lādētāju. Ja jātīra uzlādes kontakti, sazinieties ar dzirdes aprūpes speciālistu. Žāvēšanas funkcija Lādētājam ir elektroniskās žāvēšanas funkcija, kas samazi- na mitrumu dzirdes aparātos.
 • Page 49 Tehniskie dati Tehniskie dati Lādētāja 3G specifi kācijas Darba temperatūra: 15...35 °C / 59 ... 95°F Darba mitrums: 20% ... 75% Minimālais gaisa spiediens: 70 kPa Uzglabāšanas temperatūra: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Uzglabāšanas mitrums: 20% ... 75% Ieejas spriegums: 100 - 240 V AC Ieejas strāva:...
 • Page 50 Uzturēšana un apkope Tehniskie dati - valstij specifi ska strāvas padeve Globtek modelis GT-41076-0605 Ieejas spriegums: 100-240 V AC Ieejas strāva: 0,3 A RMS MAX Ieejas frekvence: 50-60 Hz Izejas spriegums: 5 VDC Izejas strāva: 1,2 A Kuantech modelis KSAA0500080W1UV-1 Ieejas spriegums: 100-240 V AC Ieejas strāva:...
 • Page 51 Grozīts ar direktīvu 2003/108/EK (WEEE). Nododiet ierīci un piederumus otrreizējā pār- strādē atbilstoši valsts noteikumiem. Ar CE marķējumiem Siemens apstiprina pakļau- šanos Eiropas direktīvai 93/42/EEK attiecībā uz medicīnas iekārtām. Ar CE marķējumiem Siemens apstiprina atbilstību Eiropas direktīvai 2004/108/EK, kas attiecas uz elektromagnētisko saderību.
 • Page 53 Turinys Turinys Jūsų įkroviklis Paskirtis Svarbios pastabos Pastabos apie maitinimo elementus Kaip krauti Naudingi patarimai dėl įkrovimo Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techniniai duomenys Informacija apie likvidavimą...
 • Page 54 Jūsų įkroviklis Jūsų įkroviklis ① Krovimo angos su krovimo kontaktais ② Ertmė imtuvams, LifeTubes vamzdeliams, antgaliams ir ausies formoms ③ Šviesos diodai nurodo įkroviklio veikimo būsenas ④ Maitinimo šaltinio kontaktas ⑤ Maitinimo šaltinis su šalyje naudojamais adapteriais...
 • Page 55 Paskirtis Paskirtis Šis įkroviklis skirtas įkrauti „Siemens“ klausos aparatus. Perskaitykite šias vartotojo instrukcijas ir laikykitės jų, kad išvengtumėte sužalojimų ar nepažeistumėte įkroviklio ir klausos aparato. Simboliai: Įsidėmėkite informaciją, pažymėtą įspėjamaisiais simboliais ĮSPĖJIMAS, ATSARGIAI arba PASTABA! ĮSPĖJIMAS nurodo situaciją, kuri gali sukelti sužalojimus, ATSARGIAI nurodo situaciją, kuri...
 • Page 56 Svarbios pastabos Svarbios pastabos PASTABA Įkroviklis yra jautrus ypač dideliam karščiui ir dide- lei drėgmei. Nelaikykite įkroviklio karštose ir drėgnose vieto- Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje. ĮSPĖJIMAS Smulkios detalės gali sukelti pavojų užspringti. Laikykite klausos aparatus, maitinimo elemen- tus ir priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsdami pasitarkite su gydytoju ar ligoninės darbuotojais.
 • Page 57 Svarbios pastabos ATSARGIAI Naudojant nesuderinamas dalis, gali sutrikti jų veikimas. Naudokite tik su įkrovikliu gautą maitinimo šaltinį ir šalyje naudojamą adapterį. ■ Šis gaminys yra be maitinimo jungiklio. Jis įsijungia įjungus maitinimo laidą. ■ Įkroviklį galima naudoti tik patalpose. PAVOJUS Netinkamai naudojant įkraunamą...
 • Page 58 Svarbios pastabos Neatidarykite įkraunamų maitinimo elementų. Nenaudokite įkraunamų maitinimo elementų vietose, kuriose yra sprogimo pavojus. Sprogus įkraunamam maitinimo elementui, visas įrenginio dalis laikykite toliau nuo gaisro ir degių medžiagų. Norėdami likviduoti dalis, grą- žinkite jas savo klausos priežiūros specialistui.
 • Page 59 Pastabos apie maitinimo elementus Pastabos apie maitinimo elemen- Naudokite tik klausos specialisto pateik- tus įkraunamus maitinimo elementus. Nenaudokite įkraunamų maitinimo elementų pasibaigus ant pakuotės nuro- dytam galiojimo laikui. Informacijos apie maitinimo elemento dydį žr. klausos aparatų vartotojo ins- trukcijose. Įsitikinkite, kad įkraunami maitinimo elementai yra tinkamai įdėti.
 • Page 60 Kaip krauti Kaip krauti Parengimas Prijunkite įkroviklį prie maitinimo šaltinio. Įkrovimas Paspauskite priekyje esantį myg- tuką, kad atidarytumėte įkroviklį. Dangtelis atsidaro. Įdėkite klausos aparatus į krovi- mo angas. Uždarykite įkroviklio dangtelį. Klausos aparatai yra automatiš- kai išjungiami, tada pradedamas įkrovimas. Žalias šviesos diodas pradeda blyksėti.
 • Page 61 Kaip krauti Šviesos diodo būsena Įkroviklio šviesos diodai rodo įkrovimo būseną. Vidurinysis šviesos diodas: Prijungimas prie maitinimo šaltinio Šviesos diodas kairėje / dešinėje: Kairiojo / dešiniojo klausos aparato įkrovimas Šviesos diodas ir Paaiškinimas būsena Vidurinysis švie- Įkroviklis prijungtas prie maitinimo sos diodas šviečia šaltinio.
 • Page 62 Kaip krauti Šviesos diodas ir Paaiškinimas būsena Šviesos diodas Kairiojo / dešiniojo klausos aparato kairėje / dešinė- įkrovimas baigtas. Įkroviklis išsaugo je šviečia žalia maitinimo elemento įkrovą. spalva Išimkite klausos aparatus iš įkrovi- klio, kai norite juos naudoti. Šviesos diodas Sugedęs įkroviklio kištukas.
 • Page 63 Kaip krauti Šviesos diodas ir Paaiškinimas būsena Šviesos diodas Netinkamas kairio / dešinio klausos ap- kairėje / dešinėje arato maitinimo elementas. Negalima blyksi raudona pradėti įkrovimo proceso. spalva Patikrinkite maitinimo elementų tipą. Jei maitinimo elementų tipas ir polia- riškumas yra tinkami, tačiau matomas raudonos spalvos šviesos diodas: Kreipkitės į...
 • Page 64 Kaip krauti Šviesos diodas ir Paaiškinimas būsena Šviesos diodas Per aukšta išorės temperatūra. Įkro- kairėje / dešinėje vimo procesas nutraukiamas siekiant blyksi oranžine apsaugoti įkraunamus maitinimo spalva elementus. Įkrovimas tęsiamas išorės temperatūrai nukritus žemiau 45 °C (113 °F). Perkelkite įkroviklį į vėsesnę vietą. Jei kyla problemų, kreipkitės į...
 • Page 65 Naudingi patarimai dėl įkrovimo Naudingi patarimai dėl įkrovimo Tinkamai prižiūrint įkraunamus maitinimo elementus, jų naudojimo laikas yra ilgesnis. Venkite įkrovimo, kai temperatūra viršija 30 °C (86 °F). Ji mažina maitinimo elementų naudojimo laiką. Įkraunamas maitinimo elementas neturi atminties efekto. Norėdami, kad elementas visiškai neišsikrautų, regulia- riai (pvz., kartą...
 • Page 66 Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir prie- žiūra PASTABA Tirpikliai kenkia įkrovikliui. Įkroviklio nesterilizuokite ir nedezinfekuokite. Įkroviklį valykite sausa, švelnia šluoste. Jei įkroviklio kontaktus reikia išvalyti, kreipkitės į savo klausos specialistą. Džiovinimo funkcija Įkroviklis turi elektroninio nusausinimo funkciją, mažinan- čią...
 • Page 67 Techniniai duomenys Techniniai duomenys 3G įkroviklio specifi kacijos Veikimo temperatūra: 15–35 °C / 59–95 °F Veikimo drėgmė: 20% ... 75% Maksimalus oro slėgis: 70 kPa Laikymo temperatūra: -10 ... 40 °C / 14–104 °F Laikymo drėgmė: 20% ... 75% Įvesties įtampa: 100–240 V kintamoji srovė...
 • Page 68 Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techniniai duomenys – maitinimas pagal šalį Globtek Model GT-41076-0605 Įvesties įtampa: 100–240 V kintamoji srovė Įvesties srovė: 0,3 A RMS MAX Įvesties dažnis: 50–60 Hz Išvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė Išvesties srovė: 1,2 A Kuantech Model KSAA0500080W1UV-1 Įvesties įtampa: 100–240 V kintamoji srovė...
 • Page 69 įrangos atliekų“. Papildyta „Direktyva 2003/108/EC“ (WEEE). Perdirbkite įrenginį ir priedus laikydamiesi vals- tybės reikalavimų. CE ženklu Siemens patvirtina, kad jų gaminiai ati- tinka Europos direktyvos 93/42/EEC dėl medicinos prietaisų reikalavimus. CE ženklu Siemens patvirtina, kad gaminiai atitinka Europos direktyvos 2004/108/EB dėl elektromagnetinio...
 • Page 70 Informacija apie likvidavimą...
 • Page 71 Содержание Содержание Зарядное устройство Использование по назначению Важные замечания Использование элементов питания Процедура зарядки Полезные советы по зарядке Техническое обслуживание и уход Технические данные Информация об утилизации...
 • Page 72: Зарядное Устройство

  Зарядное устройство Зарядное устройство ① Отверстия с зарядными контактами для размеще- ния слуховых аппаратов ② Полость для хранения ресиверов, трубок LifeTubes, стандартных и индивидуальных вкладышей ③ Светодиоды-индикаторы функционального состоя- ния зарядного устройства ④ Разъем для источника питания ⑤ Источник питания с переходниками национального стандарта...
 • Page 73 Использование по назначению Использование по назначению Данное зарядное устройство предназначено для за- рядки слуховых аппаратов Siemens. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее рекомендации, чтобы не допустить по- вреждения зарядного устройства и слухового аппара- та или травмирования пациента. Символы: Внимательно...
 • Page 74: Важные Замечания

  Важные замечания Важные замечания ПРИМЕЧАНИЕ Зарядное устройство чувствительно к излишне- му нагреву и высокой влажности. Не подвергайте зарядное устройство дей- ствию высоких температур или влажности. Не подвергайте воздействию прямого сол- нечного света. ВНИМАНИЕ Опасность попадания мелких деталей в дыха- тельные пути при проглатывании. Храните...
 • Page 75 Важные замечания ВНИМАНИЕ Риск получения травм в результате поражения электрическим током! Не дотрагивайтесь до контактов разъемов зарядного устройства. Если требуется очистка, отсоедините заряд- ное устройство от источника питания. ОСТОРОЖНО Риск возникновения неисправности из-за несо- вместимости деталей. Пользуйтесь только адаптером питания к зарядному...
 • Page 76 Важные замечания ОПАСНО Неправильное использование аккумуляторов может привести к их возгоранию. Вещества, вытекающие из аккумуляторов, могут самопро- извольно возгораться. Опасность перегрева, взрыва или воспламенения! Не игнорируйте красный светодиод на за- рядном устройстве! (см. таблицу состояний светодиода). Замените аккумулятор, если его произво- дительность...
 • Page 77 Использование элементов питания Использование элементов пита- ния Пользуйтесь только аккумулятор- ными батареями, предлагаемыми вашим специалистом по слуховым аппаратам. Не используйте аккумуляторы, если истек срок службы, указанный на упаковке. Информация о размере элементов питания приведена в Руководстве пользователя ваших слуховых аппаратов. Убедитесь...
 • Page 78: Процедура Зарядки

  Процедура зарядки Процедура зарядки Подготовка Подключите зарядное устрой- ство к источнику питания. Зарядка Нажмите на кнопку на перед- ней панели, чтобы открыть зарядное устройство. Крышка раскроется. Поместите ваши слуховые аппараты в отверстия с заряд- ными контактами. Закройте крышку зарядного устройства. Слуховые...
 • Page 79 Процедура зарядки Светодиодный индикатор состояния Светодиоды зарядного устройства отражают состояние зарядки. Средний СД: Подключение к сети питания Левый/правый СД: Процесс зарядки элемента пита- ния левого/правого слухового аппарата СД и состояние Объяснение Средний СД Зарядное устройство подключено к горит оранже- источнику питания. вым...
 • Page 80 Процедура зарядки СД и состояние Объяснение Левый/правый Состояние батареи левого/правого СД горит зелё- слухового аппарата. Зарядное устрой- ным цветом ство поддерживает заряд аккумуля- тора. Извлеките слуховые аппараты из зарядного устройства, как только они вам понадобятся. Левый/правый Неисправная вставка в зарядном СД...
 • Page 81 Процедура зарядки СД и состояние Объяснение Левый/правый Неверная полярность батареи СД мигает питания левого/правого слухового красным аппарата. Не удаётся начать процесс цветом зарядки. Проверьте полярность батарей. Если тип и полярность аккумулятора в норме, но горит красный светодиод: Попросите своего специалиста по слуховым...
 • Page 82 Процедура зарядки СД и состояние Объяснение Левый/правый Слишком высокая температура. СД мигает Процесс зарядки прерывается для со- оранжевым хранения работоспособности аккуму- цветом ляторов. Зарядка продолжится, когда температура окружающей среды опустится ниже 45 °C (113 °F). Поместите зарядное устройство в более прохладное место. При...
 • Page 83: Полезные Советы По Зарядке

  Полезные советы по зарядке Полезные советы по зарядке Надлежащее обслуживание аккумуляторов продлева- ет их срок службы. Избегайте зарядки при температуре свыше 30 °C (86 °F). При этом срок службы элементов питания снижается. Аккумуляторные батареи не имеют эффекта памяти. Заряжайте аккумуляторы регулярно (например, один...
 • Page 84 Техническое обслуживание и уход Техническое обслуживание и уход ПРИМЕЧАНИЕ Зарядное устройство может быть повреждено растворителем. Проводить стерилизацию и дезинфекцию зарядного устройства запрещено. Для очистки зарядного устройства пользуйтесь сухой, мягкой тканью. Попросите своего специалиста по слуховым аппа- ратам почистить контакты зарядного устройства. Функция...
 • Page 85: Технические Данные

  Технические данные Технические данные Спецификации зарядного устройства 3G Рабочая температура: 15...35 °C / 59 ... 95°F Влажность при работе: 20% ... 75% Минимальное атмосферное 70 кПа давление: Температура хранения: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Влажность при хранении: 20% ...
 • Page 86 Технические данные Технические данные - Напряжение питания в зависимости от страны Модель Globtek GT-41076-0605 Входное напряжение: 100 - 240 В перем. тока Входной ток: 0,3 A среднекв. макс. Входная частота: 50 - 60 Гц Выходное напряжение: 5 В пост. тока Выходной...
 • Page 87 Изменено "Директивой 2003/108/EC" (WEEE). Отправьте зарядное устройство для вторич- ной переработки согласно национальным нормам. Знак CE, наклеенный Siemens, подтверждает соответствие Европейской директиве 93/42/EEC по медицинскому оборудованию. Знаком CE компания Siemens подтверждает соот- ветствие требованиям Директивы ЕС 2004/108/EC по электромагнитной совместимости.
 • Page 89 Съдържание Съдържание Вашето зарядно устройство Предназначение Важни бележки Бележки за батериите Как да заредим Полезни съвети при зареждане Поддръжка и грижи Технически данни Информация за изхвърляне...
 • Page 90 Вашето зарядно устройство Вашето зарядно устройство ① Слотове за зареждане с контакти за зареждане ② Кухина за приемателни устройства, LifeTubes, сво- дове и отливки ③ Светодиоди, указващи функционалните състояния на зарядното устройство ④ Контакт за електрозахранване ⑤ Електрозахранване със специфични адаптори за всяка...
 • Page 91 Предназначение Предназначение Зарядното устройство е предназначено за зареждане на слухови апарати на Siemens. С цел да избегнете нараняване или повреда на слу- ховия апарат, прочетете и следвайте инструкциите в настоящото ръководство на потребителя. Символи: Запознайте се с информацията, обозначена със симво- лите...
 • Page 92 Важни бележки Важни бележки БЕЛЕЖКА Зарядното устройство е чувствително на прека- лена топлина и висока влажност. Не излагайте зарядното устройство на преко- мерни температури или висока влажност. Не го излагайте на пряка слънчева светлина. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Съществува опасност от запушване с дребни предмети.
 • Page 93 Важни бележки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване в резултат на токов удар! Не докосвайте зарядните контакти в заряд- ното устройство. Ако е необходимо почистване, изключете зарядното устройство от електрическата мрежа. ВНИМАНИЕ Риск от неизправност поради несъвместими части. Използвайте само електрозахранване и специфичен...
 • Page 94 Важни бележки ОПАСНОСТ Неправилната употреба на презареждащата се батерия може да причини избухване на батерията. Освободените химикали са спонтан- но запалими. Риск от прегряване, експлозия и пожар! Не игнорирайте червения светодиод на зарядното устройство! (вижте таблицата за състоянието на светодиодите). Сменете...
 • Page 95 Бележки за батериите Бележки за батериите Използвайте само презареждащите се батерии, които са ви предоставени от вашия специалист УНГ. Не използвайте презареждащите се батерии, когато срокът на годност, посочен върху опаковката, е изтекъл. За информация относно размера на батериите, проверете ръководството за...
 • Page 96 Как да заредим Как да заредим Подготовка Свържете зарядното устрой- ство с електрозахранването. Зареждане Натиснете предния бутон, за да отворите зарядното устрой- ство. Капачето се отключва. Поставете вашите слухови апарати в слотовете за зареж- дане. Затворете капачето на заряд- ното устройство. Слуховите...
 • Page 97 Как да заредим Състояние на светодиодите Светодиодите на зарядното устрой- ство показват статуса на зареждане- то. Среден светодиод: Свързване с електрозахранването Ляв/десен светодиод: Процес на зареждане на левия/ десен слухов апарат Светодиод и Обяснение статус Среден све- Зарядното устройство е свързано с елек- тодиод...
 • Page 98 Как да заредим Светодиод и Обяснение статус Ляв/ десен Процесът на зареждане на левия/десен светодиод слухов апарат е приключил. Зарядното свети в устройство запазва заряда на батерията. зелено Извадете слуховите апарати от за- рядното устройство, когато искате да ги използвате. Левият...
 • Page 99 Как да заредим Светодиод и Обяснение статус Ляв / десен Грешна батерия в левия/десния слухов светодиод апарат. Процесът на зареждане не може мига в чер- да започне. вено Проверете вида на батериите. Ако видът и полярността на батериите са правилни, но червеният светодиод не изгасва: Обърнете...
 • Page 100 Как да заредим Светодиод и Обяснение статус Ляв / десен Околната температура е твърде висока. светодиод Процесът на зареждане се прекъсва, за мига в оран- да се предпази функционалността на жево презареждащите се батерии. Зареж- дането продължава, когато околната температура спадне под 45°C (113°F). Преместете...
 • Page 101 Полезни съвети при зареждане Полезни съвети при зареждане Добрата поддръжка на вашите презареждащи се бате- рии ще удължи полезния им живот. Избягвайте зареждане при температура над 30° C (86°F). Това намалява полезния живот на батериите. Презареждащата се батерия не оказва влияние върху паметта.
 • Page 102 Поддръжка и грижи Поддръжка и грижи БЕЛЕЖКА Зарядното устройство ще се повреди, ако из- ползвате разредител. Не стерилизирайте или дезинфектирайте зарядното устройство. За почистване на зарядното устройство използвай- те суха, мека кърпа. Попитайте своя специалист по грижа за слуха дали зарядните...
 • Page 103 Технически данни Технически данни Спецификации на зарядно устройство 3G Работна температура: 15...35 °C / 59 ... 95°F Работна влажност: 20% ... 75% Минимално въздушно наля- 70 kPa гане: Температура на съхранение: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Влажност...
 • Page 104 Поддръжка и грижи Технически данни - Специфично за страната електрозахранване Globtek модел GT-41076-0605 Входящо напрежение: 100-240 V AC Входящ ток: 0.3 A RMS MAX Входяща честота: 50-60 Hz Изходно напрежение: 5 VDC Изходен ток: 1.2 A Kuantech модел KSAA0500080W1UV-1 Входящо напрежение: 100-240 V AC Входящ...
 • Page 105 от електрическо и електронно оборудване". Изменена с "Директива 2003/108/ЕО" (ОЕЕО). Рециклирайте устройството и аксесоарите съгласно националните разпоредби. С маркировката CE Siemens потвърждава съот- ветствие с европейската директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия. С маркировката CE Siemens потвърждава съответстви- ето с европейската Директива 2004/108/ЕО относно...
 • Page 107 (WEEE) "2003/108/EC ‫מתוקנת על ידי "הנחיה‬ ‫יש למחזר את המכשיר והאביזרים על פי התקנות‬ .‫הלאומיות‬ ‫ מאשרת את העמידה בד־‬Siemens , CE ‫באמצעות סימון‬ ‫/24/39 בנוגע למכשירים‬EEC ‫רישות ההנחיה האירופית‬ .‫רפואיים‬ ‫ מאשרת את העמידה בדרישות‬Siemens , CE ‫באמצעות סימון‬...
 • Page 108 ‫מידע בנושא השלכה‬ ‫נתונים טכניים - ספקי מתח ספציפיים למדינה‬ Globtek Model GT-41076-0605 100-240 V AC :‫כניסת מתח‬ 0.3 A RMS MAX :‫כניסת זרם‬ 50-60 Hz :‫תדר נכנס‬ 5 VDC :‫יציאת מתח‬ 1.2 A :‫יציאת זרם‬ Kuantech Model KSAA0500080W1UV-1 100-240 V AC :‫כניסת...
 • Page 109 ‫נתונים טכניים‬ ‫נתונים טכניים‬ 3G ‫מפרט מטען‬ 15...35 °C / 59 ... 95°F :‫טמפרטורות פעולה‬ 20% ... 75% :‫רמות לחות בפעולה‬ 70 kPa :‫לחץ אוויר מינימלי‬ -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F :‫טמפרטורות אחסון‬ 20% ... 75% :‫רמות...
 • Page 110 ‫תחזוקה וטיפול‬ ‫תחזוקה וטיפול‬ ‫שים לב‬ .‫המטען יינזק במגע עם חומר ממיס‬ .‫אל תחטא ואל תעקר את המטען‬ .‫השתמש בממחטת נייר יבשה ורכה כדי לנקות את המטען‬ ‫שאל את אודיולוג/משקם השמיעה אם יש לנקות את מגעי‬ .‫הטעינה‬ ‫פעולת ייבוש‬ ‫למטען יש פונקציית ייבוש אלקטרונית המפחיתה את הלחות‬ .‫במכשירי...
 • Page 111 ‫עצות שימושיות לטעינה‬ ‫עצות שימושיות לטעינה‬ .‫תחזוקה נאותה של הסוללות הנטענות יאריכו את חייהן‬ .30°C (86°F)-‫הימנע מטעינה בטמפרטורות של מעל ל‬ .‫טעינה בטמפרטורות גבוהות כאלה תקצר את חיי הסוללה‬ .‫לסוללה הנטענת אין אפקט זיכרון‬ ‫טען את הסוללה באופן קבוע )למשל, פעם ביום( כדי למנוע‬ .‫את...
 • Page 112 ‫עצות שימושיות לטעינה‬ ‫הסבר‬ ‫מצב הנורית‬ ‫אם סוג הסוללות והקוטביות שלהן נכונות, אך‬ :‫הנורית מאירה באדום‬ ‫פנה לאודיולוג / משקם השמיעה שלך‬ ‫לצורך ניקוי המגעים של מכשירי‬ .‫השמיעה והמטען‬ ‫פנה האודיולוג / משקם השמיעה‬ ‫שלך לצורך בדיקת תפקוד הסוללות‬ .‫הנטענות והמטען‬ ‫הטמפרטורה...
 • Page 113 ‫עצות שימושיות לטעינה‬ ‫הסבר‬ ‫מצב הנורית‬ ‫תא הטענה פנימי פגום במטען. לא ניתן לבצע‬ ‫נורית שמאלית‬ .‫טעינה‬ ‫וימנית מאירה‬ ‫באדום‬ ‫הכנס את תא ההטענה הפנימי המ־‬ / ‫תאים עבור מכשירי השמיעה שלך‬ ‫בקש מאודיולוג/משקם השמיעה להכ־‬ ‫ניס את תא ההטענה הפנימי המתאים‬ .‫עבור...
 • Page 114 ‫עצות שימושיות לטעינה‬ ‫מצב נורית החיווי‬ ‫נוריות החיווי של המטען מציינות את מצב‬ .‫הטעינה‬ ‫נורית אמצעית: חיבור לספק המתח‬ ‫נורית שמאלית / ימנית: תהליך הטעינה של מכשיר השמיעה‬ ‫השמאלי / הימני‬ ‫הסבר‬ ‫מצב הנורית‬ .‫המטען מחובר לספק מתח‬ ‫נורית אמצעית‬ .‫המטען...
 • Page 115 ‫כיצד לטעון‬ ‫כיצד לטעון‬ ‫הכנה‬ .‫חבר את המטען לספק מתח‬ ‫טעינה‬ ‫לחץ על הלחצן הקדמי לפתיחת‬ .‫המטען‬ .‫המכסה נפתח‬ ‫מקם את מכשירי השמיעה בחריצי‬ .‫הטעינה‬ .‫סגור את מכסה המטען‬ ‫מכשירי השמיעה נכבים באופן אוטומטי‬ .‫ותהליך הטעינה מתחיל‬ .‫נורית החיווי הירוקה מהבהבת‬ ‫הטעינה...
 • Page 116 ‫הערות בנוגע לסוללות‬ ‫הערות בנוגע לסוללות‬ ‫השתמש רק בסוללות נטענות שסופקו על-ידי‬ .‫האודיולוג / משקם השמיעה שלך‬ ‫אל תשתמש בסוללות הנטענות לאחר תאריך‬ .‫התפוגה המודפס על האריזה‬ ‫לקבלת מידע אודות גודל הסוללה, עיין במד־‬ ‫ריך למשתמש של מכשירי השמיעה שברשו־‬ .‫תך‬...
 • Page 117 ‫הערות חשובות‬ ‫במוצר זה לא קיים מתג הפעלה. הוא מופעל כאשר‬ ■ .‫מחברים את כבל המתח‬ .‫המטען מיועד לשימוש בתוך מבנים בלבד‬ ■ ‫סכנה‬ ‫שימוש שגוי בסוללה הנטענת עלול לגרום להתפוצצות‬ ‫הסוללה הנטענת. הכימיקלים המופרשים עשויים להתל־‬ !‫קח ספונטנית. סכנת התחממות יתר, התפוצצות ושריפה‬ ‫אל...
 • Page 118 ‫הערות חשובות‬ ‫הערות חשובות‬ ‫שים לב‬ .‫המטען רגיש לחום קיצוני וללחות גבוהה‬ ‫אל תחשוף את המטען לטמפרטורות קיצוניות או‬ .‫ללחות גבוהה‬ .‫אל תחשוף את המטען לאור שמש ישיר‬ ‫אזהרה‬ .‫סכנת חנק עקב בליעת חלקים קטנים‬ ‫הרחק את מכשירי השמיעה, הסוללות והאביזרים‬ .‫מהישג...
 • Page 119 ‫שימוש מיועד‬ ‫שימוש מיועד‬ .snemeiS ‫מטען זה מיועד לטעינת מכשירי שמיעה של‬ ‫קרא את ההוראות במדריך למשתמש זה ופעל על-פיהן כדי‬ .‫להימנע מפציעה או נזק למטען ולמכשיר השמיעה‬ :‫סמלים‬ ‫שים לב למידע שלידו מופיעים סמלי האזהרה אזהרה, זהירות או‬ !‫שים לב‬ ,‫אזהרה...
 • Page 120 ‫המטען שלך‬ ‫המטען שלך‬ ‫① חריצי טעינה עם מגעי טעינה‬ ‫ כיפות ואוזניות‬LifeTube ,‫② גומחה ליחידות מקלט‬ ‫③ נורות חיווי המציינות את המצב התפקודי של המטען‬ ‫④ מגע לספק מתח‬ ‫⑤ ספק מתח עם מתאמים ייחודיים למדינה‬...
 • Page 121 ‫תוכן העניינים‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫מידע בנושא השלכה‬ ‫נתונים טכניים‬ ‫תחזוקה וטיפול‬ ‫עצות שימושיות לטעינה‬ ‫כיצד לטעון‬ ‫הערות בנוגע לסוללות‬ ‫הערות חשובות‬ ‫שימוש מיועד‬ ‫המטען שלך‬...
 • Page 124 © Siemens AG, 04.2010 · SB Document No. A91SAT-01097-99T1-76V4 Order/Item No. 106 02 347 Printed in Germany Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 91058 Erlangen Germany Phone +49 9131 308 0...