Download  Print this page

Advertisement

Състояние на светодиодите
Светодиодите на зарядното устрой-
ство показват статуса на зареждане-
то.
Среден светодиод: Свързване с електрозахранването
Ляв/десен светодиод: Процес на зареждане на левия/
десен слухов апарат
Светодиод и
статус
Среден све-
тодиод свети
в зелено
Средният
светодиод
не свети.
Ляв/десен
светодиод
премигва в
зелено
Обяснение
Зарядното устройство е свързано с елек-
трозахранването.
Зарядното устройство е готово за из-
ползване.
Проверете дали зарядното ус-
тройство е свързано с правилното
електрозахранване.
Процесът на зареждане на левия/десен
слухов апарат е в ход.
Оставете слуховия апарат в заряд-
ното устройство.
Как да заредим
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
97

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: