Download  Print this page

Advertisement

‫אם סוג הסוללות והקוטביות שלהן נכונות, אך‬
‫פנה לאודיולוג / משקם השמיעה שלך‬
‫לצורך ניקוי המגעים של מכשירי‬
‫פנה האודיולוג / משקם השמיעה‬
‫שלך לצורך בדיקת תפקוד הסוללות‬
‫הטמפרטורה החיצונית גבוהה מדי. תהליך‬
‫ההטענה נפסק כדי להגן על התפקוד התקין‬
‫של הסוללות הנטענות. הטעינה תימשך כאשר‬
45°C -‫הטמפרטורה החיצונית תרד אל מתחת ל‬
.‫הנח את המטען במקום קריר יותר‬
.‫התייעץ עם האודיולוג / משקם השמיעה שלך אם נתקלת בבעיות‬
‫הסבר‬
:‫הנורית מאירה באדום‬
.‫השמיעה והמטען‬
.‫הנטענות והמטען‬
.(113°F)
112
‫עצות שימושיות לטעינה‬
‫מצב הנורית‬
/ ‫נורית שמאלית‬
‫ימנית מהבהבת‬
‫בכתום‬

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: