Download Print this page

Siemens eCharger User Manual

Hide thumbs
Also See for eCharger 
Manual - 184 pages
User manual - 112 pages
Manual - 104 pages

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
eCharger
User Guide • Uživatelská příručka • Návod na použitie •
Navodila za uporabo • korisničko uputstvo •
instrukcja użytkownika • Gebrauchsanweisung
www.bestsound-technology.com
Life sounds brilliant.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens eCharger

  Summary of Contents for Siemens eCharger

 • Page 1 User Guide • Uživatelská příručka • Návod na použitie • Navodila za uporabo • korisničko uputstvo • instrukcja użytkownika • Gebrauchsanweisung www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant.
 • Page 2 English Čeština Slovenský Slovensko Srpski Polski Deutsch...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Your charger  Intended use  Explanation of symbols  Important notes  Notes for batteries  How to charge  LED legend  Preparation  Charging and drying  Charger status  Useful tips for charging  Maintenance and care  Technical Data  Technical data - Country-specific power-supply  Disposal information ...
 • Page 4: Your Charger

  Your charger clic ➊ ➍ Charging slots Contact for power supply ➋ Cavity for receiver units, ➎ LifeTube, domes and Power supply with earmolds country-specific adapters ➌ Status / power LEDs...
 • Page 5: Intended Use 5 Cs

  This eCharger is intended to charge rechargeable batteries in Siemens hearing instruments. Read and follow the instructions of this user guide to avoid injuries and to protect the eCharger and the hearing instruments from damage. Explanation of symbols Points out a situation that could lead to serious, moderate, or minor injuries.
 • Page 6: Important Notes 6 Sk

  Important notes NOTICE Your device is sensitive to extreme heat, high humidity, strong magnetic fields (> 0.1T), X-rays and mechanical stress. Do not expose your device to extreme temperature or high humidity. Do not leave it in direct sunlight. Do not immerse it in water. Do not place your device in a microwave oven.
 • Page 7 WARNING Risk of electric shock! Do not touch the charging contacts in the charger. If cleaning is required, disconnect the charger from the power supply. CAUTION Risk of malfunction through incompatible parts. Use only the power-supply and country-specific adapter that is provided with the charger. WARNING Risk of electrical shock! Do not use obviously damaged devices and...
 • Page 8 DANGER Incorrect use of the rechargeable battery can cause the rechargeable battery to burst. Discharging chemicals are spontaneously inflammable. Risk of overheating, explosion and fire! Do not ignore the red LED on the charger (refer to the LED status table)! Replace the rechargeable battery when its performance reduces considerably (running time under 8 hours).
 • Page 9: Notes For Batteries

  Notes for batteries Use only rechargeable batteries that are provided by your Hearing Care Professional. For information about correct battery size check the user guide of your hearing instruments. Make sure the rechargeable batteries are inserted correctly. Fully charge the rechargeable battery before first use. NOTICE To avoid environmental pollution, do not throw batteries into household trash.
 • Page 10: How To Charge 10 Sl

  How to charge LED legend The LEDs indicate the status of the charger. ➊ Power LED (green) indicates connection to the power supply. ➋ Status LEDs (multicolor) indicates current charging and drying state of the left/right hearing instrument. Preparation Connect the charger to a power supply. The power LED stays on continuously.
 • Page 11: Charging And Drying

  Charging and drying The hearing instruments are first charged and then dried. Press the front button to open the charger and unlock the lid. Place your hearing instruments into the charging slots (refer to the picture). Please note that the correct function of the charger is only ensured if the ear pieces are placed as shown in the picture.
 • Page 12 The hearing instruments are switched off automatically and the charging starts. The status LEDs are blinking. Charging is complete and the drying cycle has started when the status LEDs stay on continuously. Drying is complete when the status LEDs are off. Remove the hearing instruments from the charger when you next want to use them.
 • Page 13: Charger Status

  Charger status LED and state Explanation Power LED Charger is not connected to the is off power supply. Check whether charger is connected to the correct power supply. Power LED No hearing instrument in charger: shining green Charger is connected to power supply. Charger is ready to use.
 • Page 14 LED and state Explanation Status LEDs Charging can not be initiated. shining red No hearing instruments in charger: Defect or wrong inlay in the charger. Ask your Hearing Care Professional to insert the correct inlay for your hearing instruments. Hearing instruments in charger: Wrong polarity of both instruments.
 • Page 15 LED and state Explanation Status LEDs Wrong battery in left/right hearing blinking red instrument. Charging can not be initiated. Check type of batteries. Status LEDs External temperature is too high. The blinking charging process is interrupted to protect orange the functionality of the rechargeable batteries.
 • Page 16: Useful Tips For Charging

  Useful tips for charging Correct maintenance of your rechargeable batteries will enhance their life time. Avoid charging above 30° C (86°F). It reduces the battery life time. The rechargeable battery has no memory effect. Charge the battery on a regular basis (e.g. once a day) thus avoiding running it down completely.
 • Page 17: Maintenance And Care 17 De

  Maintenance and care NOTICE The charger will be damaged by dissolver. Do not sterilise or disinfect the charger. Use a dry, soft tissue to clean the charger. Ask your Hearing Care Professional if the charging contacts need cleaning.
 • Page 18: Technical Data

  Technical Data Specifications charger Operating temperature: 15 ... 35°C / 59 ... 95°F Operating humidity: 20% ... 75% Minimum air pressure: 70 kPa Storage temperature: –10 ... 40°C / 14 ... 104°F Storage humidity: 20% ... 75% Input voltage: 5 V DC Input current: <...
 • Page 19: Technical Data - Country-Specific Power-Supply

  Technical data - Country-specific power-supply Kuantech Model KSAA0500080W1UV-1 Kuantech Model KSAS0050500080D5D Input voltage: 100-240 V AC Input current: 0.18 A RMS MAX Input frequency: 50-60 Hz Output voltage: 5 V DC Output current: 0.8 A...
 • Page 20: Disposal Information

  Disposal information Within the European Union, the marked equipment is covered by "Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronical equipment." Amended by "Directive 2003/108/EC" (WEEE). Recycle devices, batteries and accessories according to national regulations.
 • Page 21 Obsah Vaše nabíječka  Předpokládané použití  Vysvětlení symbolů  Důležité poznámky  Poznámky týkající se baterií  Jak postupovat při nabíjení  Popis kontrolek  Příprava  Nabíjení a vysoušení  Stav nabíječky  Užitečné rady týkající se nabíjení  Údržba a péče  Technické údaje  Technické údaje - Napájení odpovídající národním normám  Informace týkající...
 • Page 22: Vaše Nabíječka

  Vaše nabíječka clic ➊ ➍ Nabíjecí zdířky Kontakt pro připojení napájení ➋ Dutina pro jednotky ➎ přijímače, trubičky LifeTube, Napájecí modul ušní vložky a koncovky s adaptéry pro přizpůsobení vidlice ➌ Kontrolky signalizující národní normě. stav/napájení...
 • Page 23: Předpokládané Použití Cs

  Předpokládané použití Tato nabíječka eCharger je určena pro nabíjení dobíjitelných baterií ve sluchadlech značky Siemens. Abyste se vyhnuli poškození zdraví a abyste ochránili nabíječku eCharger a sluchadla před poškozením, prostudujte si pokyny v tomto návodu k použití a řiďte se jimi.
 • Page 24: Důležité Poznámky Sk

  Důležité poznámky POZNÁMKA Váš přístroj je citlivý na extrémní horko, vysokou vlhkost, silná magnetická pole (> 0,1 T), rentgenové záření a mechanické namáhání. Nevystavujte svůj přístroj extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti. Nenechávejte jej na přímém slunečním světle. Zařízení nesmí být ponořeno do vody. Nedávejte svůj přístroj do mikrovlnné...
 • Page 25 VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nedotýkejte se nabíjecích kontaktů nabíječky. Pokud je zapotřebí nabíječku vyčistit, odpojte ji od napájení. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí nesprávné funkce v důsledku použití nekompatibilních součástí. Používejte výhradně napájecí modul a adaptér pro přizpůsobení vidlice národním normám, které jsou dodávány spolu s nabíječkou. VÝSTRAHA Nebezpečí...
 • Page 26 NEBEZPEČÍ Nesprávné použití dobíjitelné baterie může mít za následek její výbuch. Unikající chemikálie se mohou spontánně vznítit. Nebezpečí přehřátí, výbuchu a požáru! Neignorujte červenou kontrolku na nabíječce (viz tabulka stavů kontrolky)! Pokud se výkon dobíjitelné baterie znatelně sníží (provozní doba pod 8 hodin), vyměňte ji. Pokud datum expirace dobíjitelné...
 • Page 27: Poznámky Týkající Se Baterií

  Poznámky týkající se baterií Používejte jedině dobíjitelné baterie, které Vám byly poskytnuty Vaším foniatrem. Pokud budete potřebovat informace o správné velikosti baterií, nahlédněte do návodu k použití Vašich sluchadel. Ujistěte se, že jsou dobíjitelné baterie instalovány správně. Dobíjitelnou baterii před prvním použitím plně nabijte. POZNÁMKA Abyste zabránili znečištění...
 • Page 28: Jak Postupovat Při Nabíjení 28 Sl

  Jak postupovat při nabíjení Popis kontrolek Kontrolky signalizují stav nabíječky. ➊ Kontrolka napájení (zelená) signalizuje připojení k napájecímu zdroji. ➋ Stavové kontrolky (více barev) signalizují momentální stav nabíjení a vysoušení levého/pravého sluchadla. Příprava Připojte nabíječku na napájecí síť. Kontrolka napájení zůstává trvale svítit.
 • Page 29: Nabíjení A Vysoušení

  Nabíjení a vysoušení Sluchadla jsou napřed nabíjena a potom vysoušena. Stiskněte tlačítko na přední straně, aby se nabíječka otevřela a aby se otevřelo víko. Vložte svá sluchadla do nabíjecích zdířek (viz obrázek). Mějte prosím na paměti, že správná funkce nabíječky je zaručena jen tehdy, pokud jsou ušní koncovky umístěny tak, jak je vidět na obrázku.
 • Page 30 Sluchadla se automaticky vypnou a spustí se nabíjení. Stavové kontrolky začnou blikat. Jakmile kontrolky začnou trvale svítit, je nabíjení skončeno a spouští se vysoušecí cyklus. Vysoušení je skončeno, když stavové kontrolky zhasnou. Příště, až si budete přát sluchadla používat, vyjměte je z nabíječky.
 • Page 31: Stav Nabíječky

  Stav nabíječky Kontrolka a stav Vysvětlení Kontrolka Nabíječka není připojena na napájení. napájení nesvítí Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena na správnou napájecí síť. Kontrolka V nabíječce není žádné sluchadlo: napájení svítí Nabíječka je připojena na napájecí síť. zeleně Nabíječka je připravena k použití. Sluchadla v nabíječce: Proces vysoušení...
 • Page 32 Kontrolka a stav Vysvětlení Stavové Nabíjení nebylo možné spustit. kontrolky trvale svítí červeně V nabíječce nejsou žádná sluchadla: Závada nebo nesprávná vložka v nabíječce. Obraťte se na svého foniatra, aby zvolil správnou vložku odpovídající Vašim sluchadlům. Sluchadla v nabíječce: Nesprávná polarita obou sluchadel. Zkontrolujte baterie, zda jsou založeny správně.
 • Page 33 Kontrolka a stav Vysvětlení Nesprávná baterie v levém / pravém Stavová kontrolka sluchadle. Nabíjení nebylo možné červeně bliká spustit. Zkontrolujte typ baterií. Stavová Teplota okolního prostředí je příliš kontrolka bliká vysoká. Proces nabíjení je kvůli ochraně oranžově funkce dobíjitelných baterií přerušen. Nabíjení...
 • Page 34: Užitečné Rady Týkající Se Nabíjení

  Užitečné rady týkající se nabíjení Správná údržba Vašich dobíjitelných baterií prodlouží jejich životnost. Při teplotách nad 30°C (86°F) nabíjení neprovádějte. Zkracuje se tím životnost baterií. U dobíjitelných baterií nedochází k žádnému paměťovému efektu. Nabíjejte baterie pravidelně (např. jednou za den), abyste zabránili jejich úplnému vybití.
 • Page 35 Údržba a péče POZNÁMKA Rozpouštědla mají pro nabíječku ničivé účinky. Nabíječku nesterilizujte ani nedesinfikujte. Pro čištění nabíječky používejte suchý měkký hadřík. Jestliže nabíjecí kontakty potřebují vyčistit, obraťte se na svého foniatra.
 • Page 36: Technické Údaje

  Technické údaje Specifikace nabíječky Provozní teplota: 15 ... 35°C / 59 ... 95°F Vlhkost za provozu: 20% ... 75% Minimální tlak vzduchu: 70 kPa Teplota při skladování: –10 ... 40°C / 14 ... 104°F Vlhkost při skladování: 20% ... 75% Vstupní...
 • Page 37: Napájení Odpovídající Národním Normám

  Technické údaje - Napájení odpovídající národním normám Model Kuantech KSAA0500080W1UV-1 Model Kuantech KSAS0050500080D5D Vstupní napětí: 100-240 V AC Vstupní proud: 0,18 A RMS MAX Vstupní frekvence: 50-60 Hz Výstupní napětí: 5 V DC Výstupní proud: 0,8 A...
 • Page 38: Informace Týkající Se Likvidace

  Informace týkající se likvidace V rámci Evropské unie se na toto zařízení vztahuje "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC z 27. ledna 2003 o elektrických a elektronických zařízeních, doplněná "Směrnicí 2003/108/EC" (WEEE). Přístroje, baterie a příslušenství recyklujte s souladu s národními předpisy. Značka CE znamená, že je zařízení...
 • Page 39 Obsah Vaša nabíjačka  Určené použitie  Vysvetlenie symbolov  Dôležité upozornenia  Upozornenia týkajúce sa batérií  Postup nabíjania  Popis kontrolky  Príprava  Nabíjanie a sušenie  Stav nabíjačky  Užitočné tipy na nabíjanie  Údržba a starostlivosť  Technické údaje  Technické údaje - sieťové napájanie vhodné pre príslušnú krajinu  Informácie o likvidácii ...
 • Page 40: Vaša Nabíjačka

  Vaša nabíjačka clic ➊ ➍ Nabíjacie zásuvky Kontakt pre sieťové napájanie ➋ Dutina pre jednotky ➎ prijímačov, LifeTube, Sieťové napájanie s klobúčiky slúchadiel a adaptérom vhodným ušné tvarovky pre príslušnú krajinu ➌ Stavové kontrolky / kontrolky napájania...
 • Page 41: Určené Použitie Cs

  Určené použitie eCharger je určená na nabíjanie nabíjateľných batérií v načúvacích prístrojoch Siemens. Prečítajte si pokyny v tejto používateľskej príručke a dodržiavajte ich, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu nabíjačkyeCharger a načúvacích prístrojov. Vysvetlenie symbolov Poukazuje na situáciu, ktorá by mohla viesť k závažným, miernym alebo ľahkým zraneniam.
 • Page 42: Dôležité Upozornenia Sk

  Dôležité upozornenia UPOZORNENIE Zariadenie je citlivé na vysoké teploty, nadmernú vlhkosť, silné magnetické pole (> 0,1 T), röntgenové žiarenie a mechanický tlak. Nevystavujte vaše zariadenie extrémnym teplotám a vysokej vlhkosti. Nenechávajte ho na priamom slnku. Neponárajte ho do vody. Nevkladajte vaše zariadenie do mikrovlnnej rúry. VÝSTRAHA Riziko zadusenia! Zariadenie obsahuje malé...
 • Page 43 POZOR Riziko zlyhania v dôsledku nekompatibilných častí. Používajte len taký napájací adaptér vhodný pre príslušnú krajinu, ktorý sa dodáva spolu s nabíjačkou. VÝSTRAHA Riziko úrazu elektrickým prúdom! Zjavne poškodené zariadenie nepoužívajte a vráťte ho na miesto predaja. UPOZORNENIE Uistite sa, že je sieťová zástrčka ľahko prístupná, ak by ju bolo potrebné...
 • Page 44 NEBEZPEČENSTVO Nesprávne použite nabíjateľnej batérie môže spôsobiť jej explóziu. Chemikálie v nabíjateľnej batérii sú samovznetné. Nebezpečenstvo prehriatia, explózie a požiaru! Neprehliadajte červenú LED diódu na nabíjačke (pozrite tabuľku statusu LED diódy)! Ak sa výkon nabíjateľnej batérie značne zníži, vymeňte ju za novú (ak je jej funkčnosť kratšia ako 8 hodín).
 • Page 45: Upozornenia Týkajúce Sa Batérií

  Upozornenia týkajúce sa batérií Používajte len nabíjateľné batérie, ktoré vám dodal špecialista na sluchové pomôcky. Informácie o správnej veľkosti batérie nájdete v používateľskej príručke k vášmu načúvaciemu zariadeniu. Uistite sa, či sú nabíjateľné batérie vložené správne. Pred prvým použitím nabíjateľnú batériu úplne nabite. UPOZORNENIE Neodhadzujte batérie do domáceho odpadu, ak chcete predísť...
 • Page 46: Postup Nabíjania 46 Sl

  Postup nabíjania Popis kontrolky LED indikátory udávajú stav nabíjačky. ➊ Kontrolka napájania (zelená) označuje pripojenie k sieťovému napájaniu. ➋ Stavová kontrolka (viacfarebná) označuje momentálny stav nabíjania a sušenia ľavého/pravého načúvacieho prístroja. Príprava Pripojte nabíjačku do sieťového napájania. Kontrolka napájania svieti nepretržite.
 • Page 47: Nabíjanie A Sušenie

  Nabíjanie a sušenie Načúvacie prístroje sa najskôr nabijú, a potom vysušia. Stlačením predného tlačidla otvorte nabíjačku a odomknite veko. Vložte načúvacie prístroje do nabíjacích zásuviek (pozrite si obrázok). Pamätajte, že správne fungovanie nabíjačky je možné zaistiť len vtedy, ak budú ušné koncovky umiestnené...
 • Page 48 Načúvacie prístroje sa automaticky vypnú a začne sa proces nabíjania. Stavové kontrolky blikajú. Ak stavové kontrolky nepretržite svietia, nabíjanie sa dokončilo a spustil sa cyklus sušenia. Keď stavové kontrolky zhasnú, sušenie sa dokončilo. Slúchadlá vyberte z nabíjačky, až keď ich chcete opäť použiť.
 • Page 49: Stav Nabíjačky

  Stav nabíjačky Kontrolka a stav Vysvetlenie Kontrolka Nabíjačka nie je pripojená k sieťovému napájania napájaniu. nesvieti Skontrolujte, či je nabíjačka pripojená k správnemu sieťovému napájaniu. Kontrolka Žiadny načúvací prístroj v nabíjačke: napájania svieti Nabíjačka je pripojená do sieťového nazeleno napájania. Nabíjačka je pripravená...
 • Page 50 Kontrolka a stav Vysvetlenie Stavové Nedá sa spustiť proces nabíjania. kontrolky svietia načerveno Žiadne načúvacie prístroje v nabíjačke: Porucha alebo nesprávna vložka v nabíjačke. Opýtajte sa špecialistu na sluchové pomôcky na správny typ vložky pre vaše načúvacie prístroje. Načúvacie prístroje v nabíjačke: Nesprávna polarita oboch prístrojov.
 • Page 51 Kontrolka a stav Vysvetlenie Nevhodný typ batérie v ľavom/pravom Stavové kontrolky blikajú sluchátku. Nedá sa spustiť proces načerveno nabíjania. Skontrolujte typ batérií. Stavové Teplota okolia je príliš vysoká. kontrolky blikajú Proces nabíjania sa prerušil, aby sa naoranžovo ochránila funkčnosť nabíjateľných batérií.
 • Page 52: Užitočné Tipy Na Nabíjanie

  Užitočné tipy na nabíjanie Správna údržba nabíjateľných batérií predĺži ich životnosť. Nenabíjajte batérie pri teplote vyššej ako 30° C (86° F). Znižuje sa tým ich životnosť. Batéria nemá vplyv na obsah pamäte. Batériu nabíjajte pravidelne (napr. raz za deň); zabráňte jej úplnému vybitiu. Nabíjací...
 • Page 53 Údržba a starostlivosť UPOZORNENIE Rozpúšťadlo nabíjačku poškodí. Nabíjačku nesterilizujte ani nedezinfikujte. Na čistenie nabíjačky používajte suchú, mäkkú handričku. V prípade, že potrebujete vyčistiť kontakty nabíjačky, požiadajte o pomoc špecialistu na sluchové pomôcky.
 • Page 54: Technické Údaje

  Technické údaje Technické údaje nabíjačky Prevádzková teplota: 15 ... 35 °C/59 ... 95 °F Prevádzková vlhkosť: 20% ... 75% Minimálny tlak vzduchu: 70 kPa Teplota skladovania: –10 ... 40 °C/14 ... 104 °F Vlhkosť pri skladovaní: 20% ... 75% Vstupné napätie: 5 V DC Vstupný...
 • Page 55: Sieťové Napájanie Vhodné Pre Príslušnú Krajinu

  Technické údaje - sieťové napájanie vhodné pre príslušnú krajinu Kuantech Model KSAA0500080W1UV-1 Kuantech Model KSAS0050500080D5D Vstupné napätie: 100-240 V AC Vstupný prúd: 0,18 A RMS MAX Vstupná frekvencia: 50-60 Hz Výstupné napätie: 5 V DC Výstupný prúd: 0,8 A...
 • Page 56: Informácie O Likvidácii

  Informácie o likvidácii V rámci Európskej únie je označené zariadenie kryté „Smernicou 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o likvidácii vyradených elektrických a elektronických prístrojov“. Upravené smernicou „2003/108/ES“ (WEEE). Zariadenia, batérie a príslušenstvo recyklujte v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Označenie CE vyjadruje súlad s nasledujúcimi nariadeniami EÚ: 2006/95/ES (platí...
 • Page 57 Vsebina Polnilnik  Predvidena uporaba  Razlaga simbolov  Pomembne opombe  Obvestila za baterije  Kako polniti  Legenda svetlečih diod  Priprava  Polnjenje in sušenje  Stanje polnilnika  Uporabni nasveti za polnjenje  Vzdrževanje in nega  Tehnični podatki  Tehnični podatki - za državo specifično napajanje  Informacije za odstranjevanje ...
 • Page 58: Polnilnik

  Polnilnik clic ➊ ➍ Polnilni reži Kontakt za napajanje ➋ Odprtina za sprejemne ➎ enote, LifeTube, nastavke Napajanje z za in ušesne vložke državo specifičnimi adapterji ➌ Svetleče diode stanja/napajanja...
 • Page 59: Predvidena Uporaba 59 Cs

  Predvidena uporaba Ta eCharger je namenjen polnjenju polnilnih baterij v slušnih aparatih Siemens. Preberite in upoštevajte navodila v tem priročniku, da se izognete telesnim poškodbam in preprečite poškodbe eCharger in slušnega aparata. Razlaga simbolov Opozarja na okoliščino, ki lahko privede do manjših, zmernih ali resnih telesnih poškodb.
 • Page 60: Pomembne Opombe 60 Sk

  Pomembne opombe OBVESTILO Vaša naprava je občutljiva na ekstremno vročino, visoko vlažnost, močna magnetna polja (> 0,1 T), rentgenske žarke in mehanske obremenitve. Naprave ne izpostavljajte ekstremni temperaturi ali visoki vlažnosti. Ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi. Ne potapljajte je v vodo. Vaše naprave ne dajajte v mikrovalovno pečico.
 • Page 61 OPOZORILO Nevarnost električnega udara! Ne dotikajte se polnilnih kontaktov v polnilcu. Če je potrebno čiščenje, odklopite polnilec z napajanja. POZOR Tveganje okvare zaradi nezdružljivih delov. Uporabljajte le napajalni kabel, specifičen za državo, ki je dodan polnilniku. OPOZORILO Nevarnost električnega udara! Naprav z vidnimi poškodbami ne uporabljajte, ampak jih vrnite prodajalcu.
 • Page 62 NEVARNOST Nepravilna uporaba polnilne baterije lahko povzroči njeno počenje. Izločene kemikalije so samovnetljive. Nevarnost pregrevanja, eksplozije in požara! Ne ignorirajte rdeče LED lučke na polnilcu (glejte tabelo statusov LED lučk)! Polnilno baterijo zamenjajte, ko se je njena zmogljivost znatno zmanjšala (delovanje pod 8 ur).
 • Page 63: Obvestila Za Baterije

  Obvestila za baterije Uporabljajte le baterije za ponovno polnjenje, ki jih dobite pri svojem prodajalcu slušnih pripomočkov. Za informacije glede ustrezne velikosti baterije glejte uporabniški priročnik vašega slušnega aparata. Polnilne baterije morajo biti pravilno vstavljene. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite polnilno baterijo.
 • Page 64: Kako Polniti 64 Sl

  Kako polniti Legenda svetlečih diod Svetleče diode prikazujejo stanje polnilnika. ➊ Svetleča dioda napajanja (zelena) prikazuje povezavo z virom napajanja. ➋ Svetleča dioda stanja (večbarvna) prikazuje trenutno stanje polnjenja in stanje sušenja levega/desnega slušnega aparata. Priprava Polnilnik povežite z virom napajanja. Svetleča dioda napajanja sveti neprekinjeno.
 • Page 65: Polnjenje In Sušenje

  Polnjenje in sušenje Slušne aparate se najprej napolni in nato posuši. Pritisnite sprednji gumb, da odprete polnilnik in odklenete pokrov. Položite slušne aparate v polnilni reži (glejte sliko). Upoštevajte, da polnilnik pravilno deluje le, če so ušesni vložki nameščeni tako, kot je prikazano na sliki.
 • Page 66 Slušni aparati se samodejno izklopijo in začne se polnjenje. Svetleče diode stanja utripajo. Kadar svetleče diode stanja neprekinjeno svetijo, je polnjenje zaključeno in začel se je cikel sušenja. Kadar so svetleče diode stanja izklopljene, je sušenje zaključeno. Ko boste želeli naslednjič uporabiti slušne aparate, jih odstranite iz polnilnika.
 • Page 67: Stanje Polnilnika

  Stanje polnilnika Svetleča dioda in Razlaga stanje Svetleča dioda Polnilnik ni povezan z virom napajanja. napajanja je Preverite, ali je polnilnik povezan z izklopljena virom napajanja. Svetleča dioda V polnilniku ni slušnega aparata: napajanja sveti Polnilnik je povezan z virom napajanja. zeleno Polnilnik je pripravljen za uporabo.
 • Page 68 Svetleča dioda in Razlaga stanje Svetleča dioda Polnjenje se ne more pričeti. stanja sveti rdeče V polnilniku niso slušni aparati: Napaka ali napačen vložek v polnilniku. Prosite svojega ponudnika slušnih aparatov, naj vstavi ustrezen vložek za vaš slušni aparat. V polnilniku so slušni aparati: Napačna polarnost obeh aparatov.
 • Page 69 Svetleča dioda in Razlaga stanje Svetleča dioda Napačna baterija v levem/desnem stanja utripa slušnem aparatu. rdeče Polnjenje se ne more pričeti. Preverite vrsto baterij. Svetleča dioda Zunanja temperatura je previsoka. stanja utripa Postopek polnjenja je prekinjen, oranžno s čimer se zaščiti delovanje polnilnih baterij.
 • Page 70: Uporabni Nasveti Za Polnjenje

  Uporabni nasveti za polnjenje Ustrezno vzdrževanje polnilnih baterij bo podaljšalo njihovo življenjsko dobo. Izogibajte se polnjenju nad 30 °C (86 °F). Zmanjšuje življenjsko dobo baterije. Polnilne baterije nimajo spomina. Baterijo polnite redno (npr. 1-krat na dan), da se izognete popolnemu izpraznjenju baterije. Cikel polnjenja traja okrog 6 ur, sledeči cikel sušenja pa 2 uri (skupaj 8 ur).
 • Page 71 Vzdrževanje in nega OBVESTILO Topilo bo poškodovalo polnilnik. Polnilnika ne sterilizirajte ali razkužujte. Za čiščenje polnilnika uporabite suh, mehek robček. Vprašajte vašega ponudnika slušnih aparatov ali morajo biti polnilni kontakti očiščeni.
 • Page 72: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Specifikacije polnilnika Delovna temperatura: 15 ... 35°C / 59 ... 95°F Delovna vlažnost: 20% ... 75% Minimalni zračni tlak: 70 kPa Temperatura shranjevanja: -10 ... 40°C / 14 ... 104°F Vlažnost shranjevanja: 20% ... 75% Vhodna napetost: 5 V DC Vhodni tok: <...
 • Page 73: Tehnični Podatki - Za Državo Specifično Napajanje

  Tehnični podatki - za državo specifično napajanje Kuantech Model KSAA0500080W1UV-1 Kuantech Model KSAS0050500080D5D Vhodna napetost: 100-240 V AC Vhodni tok: 0,18 A RMS MAX Vhodna frekvenca: 50-60 Hz Izhodna napetost: 5 V DC Izhodni tok: 0,8 A...
 • Page 74: Informacije Za Odstranjevanje

  Informacije za odstranjevanje Znotraj Evropske unije pokriva označeno opremo "Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi." Spremenjeno z "Direktivo 2003/108/ES" (WEEE). Naprave, baterije in dodatno opremo reciklirajte skladno z državnimi predpisi. Oznaka CE označuje skladnost z naslednjimi evropskimi direktivami: 2006/95/ES (veljavno do 19.
 • Page 75 Sadržaj Vaš punjač  Namena  Objašnjenje simbola  Važne napomene  Napomene u vezi baterija  Kako vršiti punjenje  LED legenda  Priprema  Punjenje i sušenje  Staus punjenja  Korisni predlozi u vezi punjenja  Održavanje i čuvanje  Tehnički podaci  Tehnički podaci - napajanje specifično za zemlju  91 Informacije o odlaganju u otpad ...
 • Page 76: Vaš Punjač

  Vaš punjač clic ➊ ➍ Žlebovi za punjenje Kontakt za napajanje ➋ ➎ Udubljenje za prijemnike, Napajanje sa LifeTube, kupole i ušne adapterom za umetke određenu zemlju ➌ LED za status / napajanje...
 • Page 77: Objašnjenje Simbola

  Ovaj eCharger je namenjen za punjenje punjivih baterija u Siemens slušnim aparatima. Pročitajte i pratite uputstva iz ovog korisničkog uputstva da bi se izbegle povrede i da bi se eCharger i slušni aparati zaštitili od oštećenja. Objašnjenje simbola Ukazuje na situaciju koja bi mogla dovesti do ozbiljnih, umerenih ili manjih povreda.
 • Page 78 Važne napomene OBAVEŠTENJE Vaš uređaj je osetljiv na ekstremnu toplotu, veliku vlažnost, jaka magnetna polja (> 0,1T), rendgenske zrake i mehanička naprezanja. Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama ili velikoj vlažnosti. Ne ostavljajte ga izloženog direktnom sunčevom zračenju. Ne potapajte ga u vodu. Ne stavljajte uređaj u mikrotalasnu pećnicu.
 • Page 79 UPOZORENJE Opasnost od strujnog udara! Ne dodirujte kontakte za punjenje u punjaču. Ako je potrebno čišćenje, isključite punjač sa napajanja. OPREZ Rizik od kvara zbog nekompatibilnih delova. Koristite samo napajanje i adapter za određenu zemlju koje ste dobili sa punjačem. UPOZORENJE Opasnost od strujnog udara! Ne koristite vidno oštećene uređaje i vratite...
 • Page 80 OPASNOST Nepravilna upotreba punjive baterije može dovesti do pucanja punjive baterije. Hemikalije koje se oslobađaju sklone su spontanom paljenju. Opasnost od pregrevanja, eksplozije i požara! Ne ignorišite crvenu svetleću diodu na punjaču (pogledajte tabelu statusa svetlećih dioda)! Zamenite punjivu bateriju ako se njene performanse značajno smanje (vreme rada manje od 8 sati).
 • Page 81: Napomene U Vezi Baterija

  Napomene u vezi baterija Koristite samo punjive baterije koje možete dobiti kod vašeg specijaliste za sluh. Za informacije u vezi odgovarajuće veličine baterija pogledajte korisničko uputstvo za upotrebu vašeg slušnog aparata. Uverite se da su punjive baterije ispravno umetnute. Pre prve upotrebe potpuno napunite punjivu bateriju. OBAVEŠTENJE Da bi se izbeglo zagađenje životne sredine, baterije nemojte bacati u kućni otpad.
 • Page 82: Kako Vršiti Punjenje 82 Sl

  Kako vršiti punjenje LED legenda Svetleće diode pokazuju stanje punjača. ➊ LED Power LED (Napajanje) (zeleno) pokazuje da je uređaj priključen na napajanje. ➋ Svetleće diode stanja (više boja) pokazuju trenutno stanje punjenja i sušenja levog/desnog slušnog aparata. Priprema Priključite punjač na napajanje. LED za napajanje svetli neprekidno.
 • Page 83: Punjenje I Sušenje

  Punjenje i sušenje Slušni aparati se prvo pune, a zatim suše. Pritisnite prednji taster da biste otvorili punjač i otključali poklopac. Postavite vaš slušni aparat u žlebove za punjenje (pogledajte sliku). Imajte na umu da je pravilno funkcionisanje punjača obezbeđeno samo ako su umeci postavljeni kao što je prikazano na slici.
 • Page 84 Slušni aparati se automatski isključuju i počinje punjenje. LED za status trepere. Punjenje je završeno, a ciklus sušenja je počeo kada LED za status neprekidno svetli. Sušenje je završeno kada su LED za status isključene. Izvadite slušni aparat iz punjača sledeći put kada želite da ga koristite.
 • Page 85: Staus Punjenja

  Staus punjenja Svetleće diode i Objašnjenje stanje LED Power Punjač nije priključen na napajanje. (Napajanje) Proverite da li je punjač priključen je isključena na odgovarajuće napajanje. LED Power Nema slušnog aparata u punjaču: (Napajanje) Punjač je priključen na napajanje. svetli zeleno Punjač...
 • Page 86 Svetleće diode i Objašnjenje stanje LED Status Punjenje ne može početi. svetle crveno Nema slušnih aparata u punjaču: Greška ili neodgovarajući uložak u punjaču. Zamolite vašeg specijalistu za sluh da umetne odgovarajući uložak za vaše slušne aparate. Slušni aparati u punjaču: Pogrešan polaritet oba instrumenta.
 • Page 87 Svetleće diode i Objašnjenje stanje LED Status Pogrešna baterija u levom / desnom trepere crveno slušnom aparatu. Punjenje ne može početi. Proverite tip baterija. LED Status Spoljašnja temperatura je previsoka. trepere Proces punjenja je prekinut da bi narandžasto zaštitio funkcionalnost punjivih baterija. Punjenje se nastavlja kada spoljašnja temperatura padne ispod 45°C (113°F).
 • Page 88: Korisni Predlozi U Vezi Punjenja

  Korisni predlozi u vezi punjenja Ispravno održavanje punjivih baterija poboljšaće njihov vek trajanja. Izbegavajte punjenje pri temperaturama iznad 30° C (86°F). To smanjuje vek trajanja baterije. Punjiva baterija nema memorijski efekat. Redovno punite bateriju (npr. jednom dnevno) čime se izbegava da se potpuno istroši. Ciklus punjenja traje otprilike 6 sati, a ciklus sušenja koji sledi 2 sata (ukupno 8 sati).
 • Page 89 Održavanje i čuvanje OBAVEŠTENJE Razređivač može oštetiti punjač. Ne sterilišite i ne dezinfikujte punjač. Za čišćenje punjača koristite suvu, meku papirnatu maramicu. Ako kontakte za punjenje treba očistiti, zamolite vašeg specijalistu za sluh da to uradi.
 • Page 90: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Specifikacije punjača Radna temperatura: 15 ... 35°C / 59 ... 95°F Radna vlažnost vazduha: 20% ... 75% Minimalni vazdušni pritisak: 70 kPa Temperatura skladištenja: -10 ... 40°C / 14 ... 104°F Vlažnost vazduha pri skladištenju: 20% ... 75% Ulazni napon: 5 V DC Ulazna struja:...
 • Page 91: Tehnički Podaci - Napajanje Specifično Za Zemlju

  Tehnički podaci - napajanje specifično za zemlju Kuantech model KSAA0500080W1UV-1 Kuantech model KSAS0050500080D5D Ulazni napon: 100-240 V AC Ulazna struja: 0,18 A RMS MAX Ulazna frekvencija: 50-60 Hz Izlazni napon: 5 V DC Izlazna struja: 0,8 A...
 • Page 92: Informacije O Odlaganju U Otpad

  Informacije o odlaganju u otpad U Evropskoj uniji, na označenu opremu se odnosi "Direktiva 2002/96/EC Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 27. januara 2003. o odlaganju električne i elektronske opreme." Izmenjena "Direktivom 2003/108/EC" (WEEE). Reciklirajte uređaje, baterije i pribor u skladu sa nacionalnim propisima.
 • Page 93 Spis treści Ładowarka  Przeznaczenie  Objaśnienie symboli  Ważne informacje  Informacje dotyczące akumulatorów  Ładowanie  Znaczenie diod LED  Przygotowanie  Ładowanie i suszenie  Stan ładowarki  Przydatne wskazówki dotyczące ładowania  Konserwacja i czyszczenie  Dane techniczne  Dane techniczne – zasilacz dostosowany do kształtu gniazda sieciowego w danym kraju  Informacje o utylizacji urządzenia ...
 • Page 94: Ładowarka

  Ładowarka clic ➊ ➍ Gniazda ładowania Gniazdo zasilania ➋ ➎ Komora na słuchawki, Zasilacz z różnymi wężyki LifeTube i typami wtyczek wkładki uszne (w zależności od kraju) ➌ Diody LED stanu/zasilania...
 • Page 95: Objaśnienie Symboli

  Ładowarka eCharger jest przeznaczona do ładowania akumulatorów w aparatach słuchowych Siemens. W celu uniknięcia obrażeń oraz uszkodzenia ładowarki eCharger lub aparatu słuchowego należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkownika oraz należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji.
 • Page 96 Ważne informacje WAŻNE Urządzenie jest wrażliwe na wysokie temperatury, wysoką wilgotność, silne pola magnetyczne (> 0,1 T), promieniowanie RTG i naprężenia mechaniczne. Należy chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami i wysoką wilgotnością. Nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wkładać...
 • Page 97 OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Nie należy dotykać styków w ładowarce. Gdy wymagane jest czyszczenie, należy odłączyć ładowarkę od zasilania. PRZESTROGA Ryzyko nieprawidłowego działania z powodu niekompatybilnych części. Należy korzystać tylko z zasilacza i odpowiedniej wtyczki dostosowanej do kształtu gniazd sieciowych w danym kraju.
 • Page 98 NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowe korzystanie z akumulatora może doprowadzić do jego wybuchu. Wyciekające substancje chemiczne są łatwopalne. Ryzyko przegrzania, wybuchu i pożaru! Nie wolno ignorować zaświecenia się czerwonej diody LED na ładowarce (patrz tabela objaśniająca stany diody LED)! Należy wymienić akumulator, gdy jego wydajność...
 • Page 99: Informacje Dotyczące Akumulatorów

  Informacje dotyczące akumulatorów Należy używać tylko akumulatorów dostarczanych przez protetyka słuchu. Informacje dotyczące właściwego rozmiaru akumulatorów można znaleźć w podręczniku użytkownika aparatu słuchowego. Sprawdzić, czy akumulatory są włożone prawidłowo. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator. WAŻNE Aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zużytych baterii nie należy wyrzucać...
 • Page 100: Znaczenie Diod Led

  Ładowanie Znaczenie diod LED Diody LED, które wskazują stan ładowarki. ➊ Dioda LED zasilania (zielona) sygnalizuje podłączenie do źródła zasilania. ➋ Diody LED stanu (wielokolorowe) sygnalizują stan ładowania i suszenia lewego/prawego aparatu słuchowego. Przygotowanie Podłączyć ładowarkę do źródła zasilania. Dioda LED zasilania świeci stale.
 • Page 101: Ładowanie I Suszenie

  Ładowanie i suszenie Aparaty słuchowe są najpierw ładowane, a następnie suszone. Należy nacisnąć przycisk na panelu przednim, aby otworzyć ładowarkę i odblokować pokrywę. Umieścić aparaty słuchowe w gniazdach ładowania (patrz ilustracja). Warunkiem prawidłowego działania ładowarki jest umieszczenie wkładek usznych w sposób przedstawiony na ilustracji.
 • Page 102 Aparaty słuchowe wyłączą się automatycznie i rozpocznie się ładowanie. Zaczną migać diody LED stanu. Świecenie diod LED stanu światłem ciągłym oznacza, że ładowanie jest zakończone i rozpoczął się cykl suszenia. Suszenie jest zakończone, gdy diody LED stanu zgasną. Przed ponownym użyciem aparatów słuchowych należy wyjąć...
 • Page 103: Stan Ładowarki

  Stan ładowarki Dioda LED i stan Objaśnienie Dioda LED Ładowarka nie jest podłączona do źródła zasilania nie zasilania. świeci Sprawdzić, czy ładowarka jest podłączona do prawidłowego źródła zasilania. Dioda LED Brak aparatu słuchowego w ładowarce: zasilania świeci Ładowarka jest podłączona do źródła na zielono zasilania.
 • Page 104 Dioda LED i stan Objaśnienie Diody LED Nie można rozpocząć ładowania. stanu świecą na czerwono Brak aparatów słuchowych w ładowarce: Uszkodzony lub niewłaściwy wkład w ładowarce. Należy poprosić protetyka słuchu o włożenie wkładu odpowiedniego do używanych aparatów słuchowych. Aparaty słuchowe w ładowarce: Nieprawidłowa biegunowość...
 • Page 105 Dioda LED i stan Objaśnienie Nieprawidłowy akumulator w Diody LED stanu migają na lewym/prawym aparacie słuchowym. czerwono Nie można rozpocząć ładowania. Sprawdzić typ akumulatorów. Diody LED Zbyt wysoka temperatura otoczenia. stanu migają na Proces ładowania zostanie przerwany pomarańczowo w celu zabezpieczenia akumulatorów. Ładowanie będzie kontynuowane, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 45°C (113°F).
 • Page 106: Przydatne Wskazówki Dotyczące Ładowania

  Przydatne wskazówki dotyczące ładowania Poprawne obchodzenie się z akumulatorami wydłuża ich żywotność. Należy unikać ładowania w temperaturze powyżej 30°C (86°F). Powoduje to skrócenie żywotności akumulatora. Akumulator nie ma efektu pamięci. Akumulator należy ładować regularnie (np. raz dziennie), aby uniknąć jego całkowitego rozładowania. Cykl ładowania trwa około 6 godzin, a następujący po nim cykl ładowania podtrzymującego trwa 2 godziny (łącznie 8 godzin).
 • Page 107: Konserwacja I Czyszczenie 107 De

  Konserwacja i czyszczenie WAŻNE Użycie rozpuszczalnika prowadzi do uszkodzenia ładowarki. Urządzenia nie należy sterylizować ani dezynfekować. Do czyszczenia ładowarki należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Gdy styki ładowania wymagają czyszczenia, należy zwrócić się do protetyka słuchu.
 • Page 108: Dane Techniczne

  Dane techniczne Dane techniczne ładowarki Temperatura robocza: 15 ... 35°C/59 ... 95°F Wilgotność robocza: 20% ... 75% Minimalne ciśnienie powietrza: 70 kPa Temperatura przechowywania: –10 ... 40°C/14 ... 104°F Wilgotność podczas 20% ... 75% przechowywania: Napięcie wejściowe: 5 V DC Prąd wejściowy: <0,5 A Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa II...
 • Page 109: Dane Techniczne - Zasilacz Dostosowany Do Kształtu Gniazda Sieciowego W Danym Kraju

  Dane techniczne – zasilacz dostosowany do kształtu gniazda sieciowego w danym kraju Kuantech, model KSAA0500080W1UV-1 Kuantech, model KSAS0050500080D5D Napięcie wejściowe: 100-240 V AC Prąd wejściowy: 0,18 A RMS MAX Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz Napięcie wyjściowe: 5 V DC Prąd wyjściowy: 0,8 A...
 • Page 110: Informacje O Utylizacji Urządzenia

  Informacje o utylizacji urządzenia Na terenie Unii Europejskiej urządzenie oznaczone tym znakiem podlega Dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Dyrektywę 2003/108/WE (WEEE). Urządzenia, baterie i akcesoria należy oddać do ponownego wykorzystania zgodnie z przepisami krajowymi.
 • Page 111 Inhaltsverzeichnis Ihr Ladegerät  Bestimmungsgemäßer Gebrauch  Symbolerklärung  Wichtige Hinweise  Hinweise für Batterien  Der Ladevorgang  LED-Legende  Vorbereitung  Laden und trocknen  Status des Ladegerätes  Nützliche Tipps beim Laden  Wartung und Pflege  Technische Daten  Technische Daten - Netzteil mit länderspezifischen Adaptern  Entsorgungshinweis ...
 • Page 112: Ihr Ladegerät

  Ihr Ladegerät clic ➊ ➍ Ladesteckplatz mit Anschluss für Ladekontakten Netzteil ➋ ➎ Vertiefung für Hörer, Netzteil mit LifeTube, Domes und länderspezifischen Ohrstücke Adaptern ➌ Status- und Power-LEDs...
 • Page 113: Bestimmungsgemäßer Gebrauch Cs

  Der bestimmungsgemäße Gebrauch des eChargers ist es, aufladbare Batterien in Siemens Hörsystemen aufzuladen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung, um Verletzungen vorzubeugen und Ihre Hörsysteme und den eCharger vor Beschädigungen zu schützen. Symbolerklärung Deutet auf eine Situation hin, die zu ernsthaften, mäßigen oder geringfügigen Verletzungen führen...
 • Page 114: Wichtige Hinweise Sk

  Wichtige Hinweise HINWEIS Ihr Gerät reagiert empfindlich auf extreme Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, starke Magnetfelder (> 0,1T), Röntgenstrahlung und mechanische Beanspruchung. Setzen Sie Ihr Gerät nicht extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Tauchen Sie es nicht in Wasser. Legen Sie Ihr Gerät nicht in einen Mikrowellenherd.
 • Page 115 WARNUNG Gefahr eines Stromschlags! Berühren Sie nicht die Ladekontakte im Ladegerät. Wenn das Ladegerät gereinigt werden muss, trennen Sie es von der Stromversorgung. VORSICHT Gefahr von Fehlfunktion durch nicht kompatible Teile. Verwenden Sie nur das Netzteil und die länderspezifischen Adapter, die im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten sind.
 • Page 116 GEFAHR Falsche Handhabung der Akkus kann zum Bersten der Akkus führen. Austretende Chemikalien sind selbstendzündlich. Gefahr von Überhitzung, Explosion und Feuer! Ignorieren Sie nie die rote LED an der Ladestation (beachten Sie die LED-Status-Tabelle)! Ersetzen Sie die Akkus, wenn die Batterieleistung deutlich nachlässt (Betriebsdauer unter 8 Stunden).
 • Page 117: Hinweise Für Batterien

  Hinweise für Batterien Verwenden Sie nur Akkus, die Sie von Ihrem Hörgeräteakustiker erhalten. Die korrekte Batteriegröße finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Hörsysteme. Legen Sie die Akkus richtig herum ein. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Einsatz vollständig. HINWEIS Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll, um Umweltverschmutzungen zu vermeiden.
 • Page 118: Der Ladevorgang Sl

  Der Ladevorgang LED-Legende Die LEDs zeigen den Status des Ladegeräts an. ➊ Die Power-LED (grün) zeigt die Verbindung mit dem Netzteil an. ➋ Die Status-LEDs (mehrfarbig) zeigen den momentanen Lade- und Trocknungsstatus des linken und rechten Hörsystems an. Vorbereitung Schließen Sie das Ladegerät mit dem Netzstecker an eine Steckdose an.
 • Page 119: Laden Und Trocknen

  Laden und trocknen Die Hörsysteme werden zuerst aufgeladen und anschließend getrocknet. Drücken Sie den vorderen Knopf, um das Ladegerät zu öffnen und den Deckel zu entsperren. Legen Sie die Hörsysteme in die Ladesteckplätze (siehe Abbildung). Beachten Sie, dass die korrekte Funktion des Ladegerätes nur dann gewährleistet ist, wenn die Ohrstücke im Ladegerät entsprechend der Abbildung platziert werden.
 • Page 120: Status Des Ladegerätes

  Die Hörsysteme werden automatisch abgeschaltet und der Ladeprozess beginnt. Die Status-LEDs blinken. Der Ladevorgang ist beendet und der Trocknungsvorgang beginnt, wenn die Status-LEDs dauerhaft leuchten. Der Trocknungsvorgang ist beendet, wenn die Status-LEDs aus sind. Nehmen Sie die Hörsysteme aus dem Ladegerät, wenn Sie sie das nächste Mal benutzen wollen.
 • Page 121 LED und Status Beschreibung Status-LEDs Ladevorgang des rechten/linken blinken grün. Hörsystems läuft. Lassen Sie die Hörsysteme im Ladegerät. Status-LEDs Ladevorgang des rechten/linken leuchten grün. Hörsystems beendet. Trocknungsvorgang läuft. Lassen Sie die Hörsysteme im Ladegerät. Status-LEDs Ladevorgang kann nicht beginnen. leuchten rot. Keine Hörsysteme im Ladegerät: Defekter oder falscher Einsatz im Ladegerät.
 • Page 122 LED und Status Beschreibung Status-LEDs Falsche Polarität der Akkus im linken/ leuchten rot. rechten Hörsystem. Prüfen Sie, ob der Akku im linken/rechten Hörsystem richtig eingelegt ist. Prüfen Sie, ob die Hörsysteme richtig in die Ladesteckplätze eingesetzt sind. Status-LEDs Falscher Batterietyp (kein Akku) im blinken rot.
 • Page 123: Nützliche Tipps Beim Laden

  Nützliche Tipps beim Laden Gute Batteriepflege verlängert die Lebensdauer Ihrer Akkus. Vermeiden Sie Laden über 30°C. Es würde die Batterielebensdauer verringern. Der Akku hat keinen Memoryeffekt. Laden Sie den Akku regelmäßig (z.B. einmal am Tag). Das ist besser, als den Akku zu verwenden, bis er leer ist.
 • Page 124: Wartung Und Pflege De

  Wartung und Pflege HINWEIS Lösungsmittel schädigen das Ladegerät. Sterilisieren und desinfizieren Sie das Ladegerät nicht. Reinigen Sie, wenn notwendig, Ihr Ladegerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Für den Fall, dass die Ladekontakte gereinigt werden müssen, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.
 • Page 125: Technische Daten

  Technische Daten Spezifikation Ladegerät Betriebstemperatur: 15 ... 35°C / 59 ... 95°F Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 20% ... 75% Minimaler Luftdruck: 70 kPa Lagerungstemperatur: –10 ... 40°C / 14 ... 104°F Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 20% ... 75% Eingangsspannung: 5 V DC Eingangsstrom: <...
 • Page 126: Netzteil Mit Länderspezifischen Adaptern

  Technische Daten - Netzteil mit länderspezifischen Adaptern Kuantech-Modell KSAA0500080W1UV-1 Kuantech-Modell KSAS0050500080D5D Eingangsspannung: 100-240 V AC Eingangsstrom: 0,18 A RMS MAX Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Ausgangsspannung: 5 V DC Ausgangsstrom: 0,8 A...
 • Page 127: Entsorgungshinweis

  Entsorgungshinweis Innerhalb der Europäischen Union entspricht das aufgeführte Zubehör der "Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik- Altgeräte." Zuletzt geändert durch "Richtlinie 2003/108/EG" (WEEE). Recyceln Sie Geräte, Batterien und Zubehör gemäß den geltenden Vorschriften. Das CE-Zeichen steht für die Übereinstimmung mit folgenden europäischen Richtlinien: 2006/95/EC (gültig bis 19.
 • Page 128 Legal Manufacturer Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse 100 91058 Erlangen Germany Phone +49 9131 308 0 Manufactured by Sivantos GmbH under Trademark License of Siemens AG. Document No. 01097-99T06-76V5 Order/Item No. 106 023 48 Master Rev04, 03.2016 0123 © Siemens AG, 03.2016 www.bestsound-technology.com...