Download  Print this page

Advertisement

UZMANĪBU
Nepareizas darbības risks nesaderīgu daļu dēļ.
Izmantojiet tikai strāvas padevi un valstij speci-
fi sko adapteri, kas piegādāts kopā ar lādētāju.
Šim produktam nav strāvas slēdža. Tas ieslēdzas,
kad tiek iesprausts strāvas kontakts.
Lādētājs ir paredzēts tikai izmantošanai telpās.
BĪSTAMI
Ja vairākkārt uzlādējamo bateriju lieto nepareizi, tā
var eksplodēt. Ķīmiskās vielas baterijā ir momentāli
uzliesmojošas. Pārkaršanas, eksplozijas un uguns-
grēka risks!
Ievērojiet sarkano gaismas diodi uz lādētāja!
(skatiet stāvokļa gaismas diodes tabulu).
Kad baterijas darbības laiks ievērojami samazi-
nās (mazāk par 8 stundām), nomainiet to.
Nelietojiet baterijas, kad pārsniegts uz iepakoju-
ma norādītais derīguma termiņš.
Nelietojiet bojātas vai deformētas baterijas.
Neatveriet vairākkārt uzlādējamās baterijas.
Neizmantojiet baterijas eksplozijai pakļautos
apstākļos.
Svarīgi norādījumi
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
39

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: