Download  Print this page

Advertisement

‫הערות חשובות‬
‫הערות חשובות‬
‫שים לב‬
.‫המטען רגיש לחום קיצוני וללחות גבוהה‬
‫אל תחשוף את המטען לטמפרטורות קיצוניות או‬
.‫ללחות גבוהה‬
.‫אל תחשוף את המטען לאור שמש ישיר‬
‫אזהרה‬
.‫סכנת חנק עקב בליעת חלקים קטנים‬
‫הרחק את מכשירי השמיעה, הסוללות והאביזרים‬
.‫מהישג ידם של ילדים‬
‫במקרה של בליעת סוללה, גש מיד לרופא או לבית‬
.‫חולים‬
‫אם תינוקות, ילדים קטנים או אנשים בעלי מוגבלות‬
‫שכלית צריכים להרכיב מכשירי שמיעה, הקפד על‬
.‫השגחה נאותה‬
‫אזהרה‬
!‫סכנה לפציעות הנגרמות על-ידי התחשמלות‬
.‫אל תיגע במגעי הטעינה של המטען‬
‫אם יש צורך לנקות את המטען, נתק אותו מספק‬
.‫המתח‬
‫זהירות‬
.‫סכנה לתפקוד לקוי עקב חלקים לא תואמים‬
‫השתמש רק בספק המתח ובמתאם הייחודי למדינה‬
.‫המצורפים למטען‬
118

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: