Download  Print this page

Advertisement

Informācija par utilizāciju
Eiropas Savienībā marķētais aprīkojums ap-
rakstīts Eiropas Parlamenta direktīvā 2002/96/
EK un 2003. gada 27. janvāra Padomes
direktīvā par elektrisko un elektronisko ierīču
atkritumiem.
Grozīts ar direktīvu 2003/108/EK (WEEE).
Nododiet ierīci un piederumus otrreizējā pār-
strādē atbilstoši valsts noteikumiem.
Ar CE marķējumiem Siemens apstiprina pakļau-
šanos Eiropas direktīvai 93/42/EEK attiecībā uz
medicīnas iekārtām.
Ar CE marķējumiem Siemens apstiprina atbilstību Eiropas
direktīvai 2004/108/EK, kas attiecas uz elektromagnētisko
saderību.
Informācija par utilizāciju
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
51

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: