Adviezen En Suggesties - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Adviezen en suggesties
NL
• Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende
uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er
een aantal kenmerken worden beschreven die niet van
toepassing zijn op uw apparaat.
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet
overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde
installaties.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en
de wasemkap bedraagt 650 mm (sommige modellen
kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de
paragrafen afmetingen en installatie).
• Controleer of de netspanning correspondeert met de
spanning die aangegeven is op het plaatje aan de
binnenkant van de wasemkap.
• Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te
verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een
goede aarding beschikt.
• Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel
van een leiding met een diameter van 120 mm of groter.
De leiding moet een zo kort mogelijke route afleggen.
• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen
van rook die geproduceerd is door verbranding
(verwarmingsketels, open haarden etc.).
• Als er in het vertrek zowel de wasemkap als
apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld
gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden
gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt.
Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om
de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit
gemaakt te worden. Een juist gebruik zonder gevaren
wordt verkregen wanneer de maximale onderdruk in het
vertrek niet hoger is dan 0,04 mbar.
• Om elk risico te voorkomen moet een beschadigde
voedingskabel door de fabrikant of door de technische
servicedienst worden vervangen.
• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een
tweepolige schakelaar ertussen met een opening
tussen de contacten van tenminste 3 mm.
Gebruik
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor
huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van
kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze.
• Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder
de wasemkapterwijl deze in werking is.
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen
omhoogkomen.
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de
oververhitte olie zou vlam kunnen vatten.
• Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden;
brandgevaar
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(inclusief kinderen) met beperkte psychische,
sensorische en geestelijke vermogens, of door
personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder
toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik
van het apparaat door personen die verantwoordelijk
zijn voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker
van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
• "LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg
warm worden als ze met kookap paraten worden
gebruikt."
Onderhoud
• Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details
in verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden
door de stekker uit het stopcontact te halen of de
hoofdschakelaar om te zetten.
• Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en
nauwgezet uit,volgens de aanbevolen intervallen
(Brandgevaar).
- - H Dit filter mag niet gewassen worden en gaat om
de twee maanden vervangen.
H
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents