Download Table of Contents Print this page

Uwagi I Sugestie - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:

Advertisement

Table of Contents
Uwagi i sugestie
PL
• Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla
różnych wersji urządzenia. Możliwe jest, że niektóre
ilustracje nie odzwierciedlają dokładnie waszego
urządzenia.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i
niezgodnego z zasadami techniki montażu.
• Minimalna odległość bezpieczeństwa pomiędzy płytą
kuchenną a okapem musi wynosić 650 mm (niektóre
modele mogą być instalowane na niższej wysokości,
patrz paragrafy dotyczące ustawienia oraz instalacji).
• Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada
danym umieszczonym na tabliczce znamionowej
wewnątrz okapu.
• W przypadku urządzeń klasy Ia należy się upewnić, czy
domowa instalacja elektryczna gwarantuje prawidłowe
uziemienie.
• Podłącz okap do wlotu otworu wyciągowego za pomocą
rury o średnicy równej lub większej niż 120 mm. Trasa
rury powinna być możliwie najkrótsza.
• Nie podłączaj okapu do przewodów odprowadzających
spaliny (z kotłów, kominków, itp.).
• Jeżeli w pomieszczeniu używane są zarówno okap,
jak i urządzenia niezasilane energią elektryczną
(na przykład urządzenia na gaz), należy zapewnić
odpowiednią wentylację pomieszczenia. Jeżeli w
kuchni nie ma wywietrzników zapewniających dopływ
świeżego powietrza, należy je wykonać. Bezpieczne
użytkowanie okapu jest wówczas, gdy maksymalne
podciśnienie w pomieszczeniu nie przekracza 0,04
mbar.
• Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony,
powinien zostać wymieniony przez producenta lub
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
• Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując
wyłącznik dwubiegunowy o otwarciu styków
przynajmniej 3 mm.
Użytkowanie
• Okap został zaprojektowany wyłącznie do użytku
domowego, do neutralizacji zapachów kuchennych.
• Nie wolno używać okapu do innych celów.
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o dużej intensywności
pod załączonym okapem.
• Reguluj zawsze płomienie tak, aby nie wydostawały się
one po bokach garnków.
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich
użytkowania : przegrzany olej może się zapalić.
• Niniejsze urządzenie nie może być używane przez
osoby (w tym dzieci) niepełnosprawnie fizycznie lub
umysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy
na temat jego działania, operatorzy powinni zostać
poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsługi
urządzenia przez osoby odpowiedzialne za jego
bezpieczeństwo.
• Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się że
nie bawią się urządzeniem.
• „UWAGA: Części zewnętrzne mogą stać się bardzo
gorące, jeżeli używane są razem z urządzeniami
przeznaczonymi do gotowania."
Konserwacja
• Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie można traktować jak
zwykłych odpadów, ale należy go zawieźć do punktu
zajmującego się likwidacją urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy,
przyczyniasz się do zapobiegania ewentualnym
ujemnym wpływom na środowisko i na zdrowie
ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej
likwidacji. Szczegółowe informacje na temat utylizacji
tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta/
gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacją
odpadów lub w sklepie, w którym produkt został
zakupiony.
• Przed przystąpieniem do dowolnej czynności
konserwacyjnej należy wyłączyć okap z sieci
elektrycznej, wyciagając wtyczkę lub wyłączając
wyłącznik gówny.
• Wykonuj skrupulatną i częstą konserwację filtra zgodnie
z podanym opisem(Niebezpieczeństwo pożaru).
- - H Nie nadaje się do mycia lub regeneracji, należy
go wymieniać co około 2 miesiące, lub częściej w
przypadku intensywnego użytkowania.
H
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents