Ieteikumi Un Priekšlikumi - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Ieteikumi un priekšlikumi
LV
• Lietošanas norādījumi attiecas uz vairākām šīs ierīces
versijām. Tādējādi iespējams, ka atradīsit atsevišķas
funkcijas, kas nepiemīt konkrētajai ierīcei.
• Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas
radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.
• Minimālais drošais attālums starp plīts virsmu un
tvaiku nosūcēju ir 650 mm (dažus modeļus var
uzstādīt zemāk, skatiet sadaļu par darba izmēriem un
uzstādīšanu).
• Pārbaudiet vai strāva mājas elektrotīklā atbilst tehnisko
datu plāksnītē norādītajā, kas piestiprināta nosūcēja
iekšpusē.
• 1. klases ierīces gadījumā pārbaudiet, vai mājas
elektrotīkls nodrošina pareizu zemējumu.
• Pievienojiet atsūcēju izvades plūsmai ar cauruli 120 mm
diametrā. Plūsmas ceļam jābūt pēc iespējas īsākam.
• Nepievienojiet atsūcēju izplūdes cauruļvadiem, kas
izvada sadegšanas atlikuma produktus (boileri, kamīni
utt.).
• Ja atsūcējs tiek izmantots kopā ar neelektriskām
ierīcēm (piem., gāzes plītīm), telpā jānodrošina
pietiekama ventilācija, lai nepieļautu izvadāmi gāzu
plūšanu atpakaļ. Virtuvei jābūt aprīkotai ar atveri, pa
kuru var ieplūst āra gaiss. Ja tvaika atsūcējs uzstādīt
savienojumā ar neelektriskā ierīcēm, telpas negatīvais
spiediens nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar, lai nepieļautu
garaiņu ieplūšanu atpakaļ telpā.
• Gadījumā, ja bojāts strāvas padeves kabelis, to
jānomaina izgatavotāja vai tehniskās apkalpošanas
dienesta pārstāvim, lai nepieļautu nekādus riskus.
• Pievienojiet elektrotīklam ar divu polu slēdža palīdzību,
kam saskares atstarpe ir vismaz 3 mm.
Izmantošana
• Tvaiku atsūcējs paredzēts izmantošanai tikai
mājsaimniecībā virtuves smaku izvadīšanai.
• Nekad neizmantojiet to nolūkiem, kādiem tā nav
paredzēta.
• Nekad nepieļaujiet lielu atklātu liesmu, ja atsūcējs
darbojas.
• Noregulējiet liesmu, lai tā būtu tikai zem pannas un
nebūtu redzama tās sānos.
• Fritēšanas ar lielu eļļas daudzumu laikā, process
nepārtraukti jāuzrauga: pārkarsēta eļļa var aizdegties.
• Zem tvaiku atsūcēja negatavojiet flambé, iespējama
aizdegšanās.
• Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai cilvēkiem (tai
skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskajām, jūtības vai
mentālajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām,
izņemot gadījumus, kad tiem tiek sniegtas instrukcijas
par iekārtas izmantošanu vai nodrošināta uzraudzība
no tādas personas puses, kas atbild par viņu drošību.
• Mazi bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
• “UZMANĪBU: Atklātās detaļas gatavošanas iekārtu
izmantošanas laikā var kļūt karstas.”
Apkope
• Simbols uz izstrādājuma un tam pievienotajos
dokumentos nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest
kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Tā jānodod
elektrisko vai elektronisko preču savākšanas punktā,
kur tos pieņem pārstrādei. Nodrošinot šī izstrādājuma
pareizu utilizāciju, Jūs palīdziet novērst potenciāli
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas tomēr
var notikt, ja neievērosiet šī izstrādājuma utilizācijas
noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar savu pašvaldību,
vietējo atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
• Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas atslēdziet ierīci
no elektrotīkla.
• Tīriet un/vai mainiet filtrus pēc noteikta laika perioda
(aizdegšanās briesmas).
- - H To nevar mazgāt vai atjaunot, tas jāmaina
apmēram reizi 2 mēnešos vai biežāk, ja tiek izmantot
intensīvāk.
H
- Aktīvās ogles filtrs W. Šie filtri nav mazgājami un
atjaunojami, tos jāmaina apmēram ik pēc 4 darbības
mēnešiem vai biežāk, ja izmanto īpaši bieži.
W
Page 29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents