Download Table of Contents Print this page

Rady A Doporučení - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:

Advertisement

Table of Contents
Rady a doporučení
CS
• Tento návod k použití je společný pro několik verzí
přístroje. Je tedy možné, že bude obsahovat popis
některých komponentů, které jsou součástí vybavení
jiného přístroje než je Váš.
• Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody
způsobené nesprávnou instalací, která neodpovídá
příslušným předpisům.
• Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou
a digestoří musí být 650 mm (některé modely je možné
namontovat do nižší výšky, viz odstavce pojednávající o
rozměrech a instalaci).
• Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku umístěném uvnitř
digestoře.
• U spotřebičů třídy Ia ověřte, zda domácí elektrický
systém zajišťuje správné uzemnění.
• Digestoř připojte k výstupu nasávaného vzduchu
trubkou s průměrem 120 mm nebo větším. Vedení
trubky musí být co nejkratší.
• Digestoř nepřipojujte k odvodnímu vedení určenému
pro odvod spalin z topení (kotlů, krbů apod...).
• V případě, že jsou ve stejné místnosti jako digestoř
umístěny spotřebiče na jinou než elektrickou energii,
(např. plynové spotřebiče), je nutné zajistit dostatečné
větrání daného prostoru. Jestliže kuchyň nemá
otvor ven, je nutné ho zajistit, aby byl zajištěn přívod
čistého vzduchu. Vše bude fungovat bezpečně, pokud
maximální přetlak v místnosti nepřesáhne hodnotu 0,04
mbarů.
• V případě poškození napájecího kabelu je třeba, aby jej
výrobce nebo technický servis vyměnil, aby se zabránilo
vzniku jakéhokoliv rizika.
• Прикључите аспиратор у струју преко двополног
прекидача код кога је растојање између контаката
бар 3 mm.
Použití
• Digestoř byla zkonstruována výhradně pro domácí
používání k odstranění kuchyňských pachů.
• Nikdy nepoužívejte digestoř jiným nevhodným
způsobem.
• Pod zapnutou digestoří nikdy nenechávejte zapnutý
silný hořák.
• Hořáky vždy seřiďte tak, aby nedošlo k přetečení jídel
přes okraje nádob.
• Při fritování stále jídlo sledujte: přehřátý olej by se totiž
mohl vznítit.
• Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí)
se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí
přístroje. Výjimku lze učinit pouze v případě, že
tyto osoby byly k užívání přístroje zaučeny osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost a jsou pod její
kontrolou.
• Děti musí být pod dohledem a musí být zaručeno, že si
s přístrojem nehrají.
• "UPOZORNĚNÍ: Dostupné části se mohou zahřívat
na vysokou teplotu, pokud jsou používány s varnými
přístroji."
Údržba
• Symbol na výrobku nebo na jeho obalu (popř. v
návodu) znamená, že tento použitý výrobek nepatří
do běžného komunálního odpadu a už vůbec ne na
černou skládku. Můžete ho bezplatně odevzdat na tzv.
místech zpětného odběru (sběrné dvory, mobilní svozy,
apod.) nebo u prodejce při koupi nového výrobku.
Informace o tom, kde je možné elektrozařízení zdarma
odložit, získáte u vašeho prodejce, na obci nebo na
www.elektrowin.cz. (zpětně odebrané zařízení musí být
kompletní).
• Před každým čištěním nebo údržbou odpojte digestoř
od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím
hlavního vypínače.
• Provádějte pečlivou a včasnou údržbu filtrů v
doporučených intervalech (Nebezpečí požáru).
- Filtr H se mění po každých 2 měsících. Není možné
ho umývat ani používat opakovaně.
- Filtr s aktivním uhlím W není možné umývat ani
používat opakovaně. Mění se po každých 4 měsících
provozu, resp.
H
W
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents