Råd Og Anvisninger - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Råd og anvisninger
DA
• Denne brugervejledning gælder for flere versioner
af apparatet. Der fremstilles muligvis enkelte dele af
tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem
komfurets top og emhættens underside er 650
mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør
afsnittene vedrørende ydre mål og installation).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som
den spænding, der er angivet mærkepladen, der sidder
på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at
elforsyningen er forsynet med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et
rør med en min.-diameter på 120 mm. Afstanden fra
emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører
forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr, brændeovne
etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-
elektriske apparater (f.eks. gaskomfur, gaskogeblus),
skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig,
så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal
have en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så
der er sikret en tilstrækkelig mængde ren luft. Der opnås
en korrekt, risikofri anvendelse, når det maksimale
undertryk i rummet ikke overstiger 0,04 mBar.
• Hvis forsyningskablet er defekt, skal det erstattes af
fabrikanten eller af det tekniske servicecenter for at
forebygge enhver risiko.
• Forbind emhætten til netforsyningen ved at indsætte en
2-pols afbryder, hvis kontakter har en åbning på mindst
3 mm.
Anvendelse
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og
lugte i køkkener i private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den
er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten,
mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod
bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over
kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant
opsyn: kogende varm olie kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som
ikke ved, hvordan den betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af
mindre børn eller svækkede personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår
ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder
børn) med nedsatte psykiske, sensoriske eller
sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring eller
tilstrækkeligt kendskab, med mindre de overvåges
eller oplæres i brug af apparatet af personer, der er
ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med
apparatet.
• "GIV AGT: De tilgængelige dele kan blive meget varme,
hvis de anvendes med kogeapparater."
Vedligeholdelse
• Symbolet på produktet eller på pakningen betyder,
at produktet ikke skal betragtes som almindeligt
husholdningsaffald; det skal derimod indleveres på et
opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette
produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forebygge
alvorlige følger for miljøet og menneskers helbred;
disse kan derimod opstå, hvis dette produkt bortskaffes
forkert. For udførlige oplysninger om genanvendelse af
dette produkt ret venligst henvendelse til kommunen,
den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den
forretning, hvor du har købt produktet.
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres,
skal der slukkes for det eller stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval
(Brandbare).
- - H Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det
skal udskiftes cirka hver 2. måned eller oftere ved
særlig intensiv anvendelse.
H
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents