Download Table of Contents Print this page

Rady A Odporúčania - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:

Advertisement

Table of Contents
Rady a odporúčania
SK
• Tento Návod na používanie je určený pre viac verzií
spotrebiča. Je možné, že v ňom budú popísané
dodávané časti, ktoré nie sú súčasťou Vášho
spotrebiča.
• Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody
spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo v prípade, že
pri inštalácii nebudú dodržané všetky platné technické
normy.
• Minimálna bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou
a odsávačom pár musí byť aspoň 650 mm (niektoré
modely možno nainštalovať aj v nižšej výške, postupujte
podľa odsekov s údajmi o rozmeroch a inštalácii).
• Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu uvedenému na štítku nachádzajúcom sa vnútri
odsávača pár.
• U spotrebičov Triedy Ia skontrolujte, či je elektrická sieť
domácnosti správne uzemnená.
• Zapojte odsávač pár k vývodnému potrubiu nasávaných
pár pomocou rúry s priemerom rovným alebo väčším
ako 120 mm. Vedenie potrubia má byť podľa možnosti
čo najkratšie.
• Nezapájajte odsávač pár k odvodom dymov z horenia
(kotly, kozuby a pod.).
• V prípade, že sa v jednej miestnosti používa odsávač
pár spolu s inými spotrebičmi, ktoré nevyužívajú
elektrickú energiu (napríklad plynové spotrebiče), musí
sa zabezpečiť dostatočné vetranie prostredia. Ak by
sa v kuchyni nedalo zabezpečiť dostatočné vetranie,
pripravte otvor v múre, ktorý by zabezpečil prívod
čerstvého vzduchu. Správne a bezpečné používanie
sa dosiahne, ak maximálny podtlak v miestnosti
nepresiahne 0,04 mBar.
• V prípade poškodenia prívodného elektrického kábla
ho treba dať vymeniť u výrobcu alebo v prevádzke
servisného strediska, aby sa predišlo akémukoľvek
riziku.
• Zapojte odsávač pár ku elektrickej sieti zaradením
dvojpólového vypínača so vzdialenosťou kontaktov
aspoň 3 mm.
Používanie
• Odsávač pár bol navrhnutý výhradne na použitie v
domácnosti, aby odstraňoval pachy z varenia.
• Odsávač pár nikdy nepoužívajte na iné účely.
• Pod zapnutým odsávačom pár nikdy nenechávajte
voľné vysoké plamene.
• Plamene vždy nastavte tak, aby sa predišlo ich
bočnému úniku vzhľadom na dno hrncov a panvíc.
• Fritézy počas používania kontrolujte: Rozpálený olej by
sa mohol vznietiť.
• Pod odsávačom pár nepripravujte flambované jedlá;
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so
zníženými psychickými, zmyslovými alebo rozumovými
schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok
skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo
ak neboli poučené o používaní spotrebiča osobami
zodpovednými za ich bezpečnosť.
• Na deti vždy dohliadajte, aby ste zabezpečili, že sa so
spotrebičom nebudú hrať.
• „POZOR: prístupné časti sa počas používania
spotrebičov na varenie môžu veľmi zohriať."
Údržba
• Symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako s
domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať
v príslušnom zbernom stredisku na recykláciu
elektrických alebo elektronických zariadení.
Zabezpečením vhodnej likvidácie výrobku prispejete
k zamedzeniu negatívnych dopadov na životné
prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli prejaviť pri
nevhodnom spôsobe likvidácie výrobku. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na
Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v
obchode, kde ste výrobok kúpili.
• Pred akýmkoľvek úkonom údržby odsávač pár odpojte
od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím
hlavného vypínača.
• V odporúčaných intervaloch vykonávajte pravidelnú a
dôslednú údržbu filtrov (Riziko požiaru).
- - H Nedá sa umývať ani regenerovať, treba ho
vymeniť vždy po približne 2 mesiacoch alebo
aj častejšie, ak sa odsávač používa často a
mimoriadne intenzívnym spôsobom
H
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents