Priporočila In Nasveti - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
PRIPOROČILA IN NASVETI
SL
• Knjižica z navodili za uporabo je namenjena različnim
serijam aparatov. Lahko se zgodi, da so opisani
posamezni sestavni deli, ki ne zadevajo Vašega
aparata.
• Proizvajalec ne nosi odgovornosti za nobeno škodo, ki
izhaja iz napačne ali neprimerne namestitve.
• Minimalna varnostna razdalja med vrhom posode za
kuhanje in spodnjim pokrovom kuhinjske nape je 650
mm (nekatere modele lahko namestite nižje; obrnite
se na poglavja o ustreznih razdaljah za delovanje in
namestitvi).
• Preverite, da omrežna napetost ustreza tisti, navedeni
na ploščici za navedbe, pritrjeni na notranjo stran nape.
• Za pripomočke Razreda I preverite, da vaše domače
napajanje zagotavlja ustrezno ozemljitev.
• Priključite napo na izpušni jašek s cevjo premera
najmanj 120 mm. Pot cevi mora biti kolikor je mogoče
kratka.
• Ne priključujte kuhinjske nape na izpušne cevi, po
katerih tečejo vnetljivi plini (bojlerji, kamini itd.).
• Če v prostoru uporabljate napo ali druge naprave, ki
jih ne poganja električna energija (na primer plinske
naprave), morate zagotoviti primerno zračenje
prostora. Če v kuhinji ni zračnika, ga morate narediti,
da omogočite pritok svežega zraka. Da se zagotovi
primerna in varna uporaba, mora biti zračni tlak v
prostoru manjši od 0,04 mBar.
• V primeru poškodbe napajalnega kabla ga mora
proizvajalec ali serviser takoj zamenjati, da se prepreči
morebitno tveganje.
• Napo priključite na napajalno mrežo, tako da vstavite
bipolarno stikalo z vsaj 3-milimetrsko odprtino med
spoji.
UPORABA
• Kuhinjska napa je oblikovana izključno za domačo
uporabo, zato da odpravi vonjave iz kuhinje.
• Nape nikoli ne uporabljajte za noben druga namen,
razen tistega, za katerega je namenjena.
• Nikoli ne dopustite, da bi se morebitni plameni
razplamteli pod napo, ko ta deluje.
• Moč plamena naravnajte tako, da je usmerjen samo
pod dno posode in pazite, da ne zajame stranic posode.
• Na vrtnike morate paziti ves čas, ko jih uporabljate:
Pregreto olje lahko zagori.
• Aparata ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi
psihičnimi, čutilnimi ali umskimi sposobnostmi (vključno
otroci) kot tudi ne osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja,
razen v primeru, ko jih nadzirajo ali jih o uporabi poučijo
osebe, ki so odgovorne za svoja dejanja.
• Otroke je potrebno nadzirati, da se slučajno z aparatom
ne bi igrali.
• "POZOR: Dostopni deli se lahko močno segrejejo, če jih
uporabljate s kuhalnimi napravami."
VZDRŽEVANJE
• Simbol na izdelku ali na embalaži označuje, da
ne gre za normalen gospodinjski odpadek, temveč
ga je treba odpeljati na ustrezno odlagališče za
recikliranje električnih in elektronskih naprav. S
pravilnim odstranjevanjem te naprave se preprečijo
možni neželeni učinki, ki bi jih nepravilno odlaganje
imelo na okolje in zdravje. Za podrobnejše informacije
o recikliranju tega izdelka, pokličite komunalno službo,
lokalno službo za odlaganje odpadkov ali trgovino, kjer
ste kupili izdelek.
• Izklopite ali iz vtični iztaknite aparat, preden na njem
izvajate kakršna koli vzdrževalna dela.
• Očistite in/ali zamenjajte filter po navedenem času
uporabe(Tuleoht).
- - H Ni pralen in ni obnovljiv, pri normalni uporabi pa ga
je treba zamenjati vsaka 2 meseca ali še pogosteje
pri zelo intenzivni uporabi.
- Filtrov proti vonjavam z aktivnim ogljem W ne smete
prati, pač pa jih je treba nadomestiti z novimi vsake
štiri mesece pri normalni uporabi, pogosteje pa pri
zelo intenzivni uporabi nape.
H
W
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents