Soovitused Ja Ettepanekud - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Soovitused ja ettepanekud
ET
• Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele
versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalsete
funktsioonide kirjeldusi, mis ei kehti teie spetsiifilisele
seadmele.
• Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille
põhjuseks on ebaõige paigaldamine.
• Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna ja pliidikummi
vahel on 650 mm (mõned mudelid on paigaldatavad
madalamale, palun vaadake töömõõtmete ja
paigaldamise lõike).
• Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks pliidikummi
sisse kinnitatud andmeplaadil toodule.
• I klassi seadmete puhul veenduge, et majapidamistoide
garanteeriks adekvaatse maanduse.
• Ühendage pliidikumm tõmbelõõriga vähemalt 120
mm läbimõõduga toru abil. Tee lõõrini peab olema
võimalikult lühike.
• Ärge ühendage pliidikummi põlemisaurusid (boilerid,
kaminad jne) kandvate tõmbelõõridega.
• Kui pliidikummi kasutatakse koos mitte-elektriliste
seadmetega (nt gaasipliidid), tuleb heitgaaside
tagasivoolamise vältimiseks tagada ruumis piisav
õhuvahetus. Köögil peab olema puhta õhu sisenemise
garanteerimiseks otsene ühendus vaba õhuga.
Pliidikummi kasutamisel koos seadmetega, mille
energiaallikaks ei ole elekter, ei tohi ruumi negatiivne
rõhk ületada 0,04 mbar, et vältida aurude tagasi
tõmbamist ruumi pliidikummi poolt.
• Toitekaabli kahjustuste korral tuleb ohtude vältimiseks
lasta see tootja või tehnilise hoolduse osakonna poolt
asendada.
• Ühendage pliidikumm võrgutoitega vähemalt 3 mm
kontaktivahega kahepooluselise lülitiga.
Kasutamine
• Pliidikumm on loodud eksklusiivselt koduseks
kasutamiseks köögilõhnade eemaldamiseks.
• Ärge kasutage seda kunagi eesmärkidel, mille jaoks
see mõeldud pole.
• Ärge jätke töötava pliidikummi alla kunagi kõrgeid
avatud leeke.
• Reguleerige leekide tugevust nii, et need oleks
suunatud ainult panni põhjale ega ei haaraks selle
külgesid.
• Rasvas kuumutamisel tuleb seda pidevalt jälgida:
ülekuumutatud õli võib põlema süttida.
• Ärge pliidikummi all flambeerige - tuleoht
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute
poolt (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta,
välja arvatud juhul kui neid jälgib või juhendab nende
ohutuse eest vastutav isik.
• Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega.
• "ETTEVAATUST: Ligipääsetavad osad võivad koos
toiduvalmistusseadmetega kasutamisel kuumaks
minna."
Hooldus
sümbol toote või selle pakendi peal tähendab seda,
et antud toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle
asemel tuleb see anda üle elektrilise ja elektroonilise
varustuse jäätmete ümbertöötlemisega tegelevale
asutusele. Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitate te
ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale
ja inimeste tervisele, mis võib vastasel juhul tekkida
selle toote vale käsitlemise käigus. Täpsemat
teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te
oma linnakantseleist, olmejäätmete kõrvaldamise
teenistusest või poest, kust te selle toote ostsite.
• Enne hooldustööde teostamist lülitage seade välja või
ühendage see võrgutoitest lahti.
• Määratud perioodi möödumisel puhastage või vahetage
filtrid (tuleoht).
- - H See ei ole pestav ega regenereeritav ning tuleb
vahetada ligikaudu iga 2 kasutuskuu järel või eriti
suurel kasutuskoormusel sagedamini.
H
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents