Съвети И Трикове - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Съвети и трикове
BG
• Упътването за ползване се отнася за няколко
варианта на този уред. Съответно, можете да
намерите описания на отделни функции, които не
се отнасят за вашия специфичен уред.
• Производителят няма да бъде считан за отговорен
във връзка с каквито и да е щети, произтичащи от
неправилен или неподходящ монтаж.
• Минималното разстояние между горната част на
печката и аспиратора е 650 mm (някои модели
могат да бъдат монтирани на по-малка височина,
моля вижте параграфите за работните размери и
монтажа).
• Проверете дали захранващото напрежение
съответства на посоченото на табелката с данни,
закрепена от вътрешната страна на аспиратора.
• При уредите от Клас I проверете дали
електрозахранването в дома гарантира съответно
заземяване.
• Свържете аспиратора към комина чрез тръба с
минимален диаметър 120 mm. Осигурете колкото е
възможно по-малка дължина на тръбата.
• Не свързвайте аспиратора към комини, през
които се осъществява изпускане на дим от горене
(бойлери, камини и т.н.).
• Ако аспираторът се използва съвместно с
неелектрически уреди (например газови уреди), е
необходимо да осигурите достатъчна въздушна
циркулация в помещението, за да предотвратите
връщането на изпусканите газове. Кухнята
трябва да има непосредствен излаз навън, за
да се гарантира постъпване на свеж въздух.
Когато аспираторът се използва заедно с уреди,
захранвани с енергия, различна от електричество,
отрицателното налягане в стаята не трябва
да надвишава 0,04 mbar, за предотвратяване
връщането на дим в стаята през аспиратора.
• В случай на повреда в захранващия кабел,
той трябва да бъде заменен от производителя
или от отдела за техническо обслужване, с цел
предотвратяване на каквито и да е рискове.
• Свържете аспиратора към захранването с
двуполюсен превключвател с разстояние между
изводите поне 3 mm..
Употреба
• Аспираторът е създаден изключително за
домакински нужди за премахване на кухненските
миризми.
• Никога не го използвайте за други цели, освен по
предназначение.
• При работа на аспиратора под него никога не
трябва да има висок пламък.
• Регулирайте интензивността на пламъка, за да го
насочите само към долната страна на домакинския
съд и се уверете се, че пламъкът не обхваща
страните му.
• Наблюдавайте непрекъснато фритюрниците по
време на употреба: прегрятото олио може да
избухне в пламъци.
• Не правете фламбе под аспиратора поради риск
от пожар.
• Уредът не е предназначен за използване от лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени способности, или на които липсват
опит и познания, освен ако не бъдат наблюдавани
или инструктирани от отговорно за тяхната
безопасност лице.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте
сигурни, че не си играят с уреда.
• “ ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се
нагорещят при използване с уреди за готвене.”.
Поддръжка
• Символът върху продукта или неговата опаковка
показва, че не трябва да се изхвърля с домакинските
отпадъци. Вместо това го върнете в съответен пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Осигурявайки правилното изхвърляне
на продукта, спомагате за предотвратяване на
възможните отрицателни въздействия върху околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали в
резултат на неправилната обработка на изхвърления
продукт. За по-подробна информация относно
рециклирането на продукта се обърнете към местните
градски органи, фирмата за събиране на домакински
отпадъци или магазина, от който сте го закупили.
• Изключвайте уреда или изваждайте щепсела от
уреда, преди да извършите дейности по неговата
поддръжка.
• Почиствайте и/или сменяйте филтрите след
указания срок (Опасност от пожар).
- - H Това не може да се пере или регенерира и
трябва да се променя приблизително веднъж
на всеки 2 месеца или по-често при особено
интензивна употреба.
H
Page 53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents