Rekommendationer Och Tips - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Rekommendationer och tips
SV
• Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner
av apparaten Det är möjligt att vissa enskilda
utrustningsdetaljer, inte berör din apparat.
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på
felaktig eller olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt
är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre
höjd, se avsnitten mått och installation).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den
som anges på märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger
effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en
diameter på minst 120 mm. Anslutningsröret skall hållas
så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder
förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska
spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation
garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av
förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med
direkt anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av
friskluft. Korrekt är riskfri användning säkerställas när det
maximala undertryck i lokalen inte överstiger 0,04 mbar
• I händelse av skada på kabeln, måste den bytas av
tillverkaren eller av den tekniska serviceavdelning, för
att undvika risker.
• Anslut köksfläkten till elnätet genom att installera en
bipolär brytare med en öppning på minst 3mm mellan
kontakterna.
Användning
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning,
för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det
avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten
är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets
undersida och inte tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under
användning: Överhettad olja kan fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer
som inte är insatta i korrekt användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller
handikappade personer utan övervakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då
det finns risk för eldsvåda
• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala
förmågor, eller av personer utan erfarenhet och
kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade
om användningen av apparaten av personer ansvariga
för deras säkerhet.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker
med apparaten.
• "VARNING: De åtkomliga delarna kan bli mycket varma
om de används med matlagningsapparater."
Nderhåll
Symbolen på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall istället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst, alternativt affären där du köpte
varan.
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet
innan något underhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk
för eldsvåda).
- - H Inte tvättbara och inte regenereras, måste den
bytas var 2 månaders användning, eller oftare, för att
använda en särskilt intensiv
H
17

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents