Anbefalinger Og Forslag - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Anbefalinger og forslag
NO
• Denne bruksanvisningen gjelder for flere
maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte
deler som ikke gjelder din maskin.
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for
eventuelle skader som oppstår som følge av feil eller
ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen
og viftehetten er 650 med mer (noen modeller kan
installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse
med spenningen som er angitt på merkeplaten på
innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at
strømforsyningen garanterer tilstrekkelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør
med en minimumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens
rute må være så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med
forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske
apparater (f.eks. gassapparater), må det sørges for
tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning
av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft
for å garantere tilførsel av ren luft. Apparatet er sikkert i
bruk når undertrykket i rommet er på maks 0,04 mBar.
• Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av
produsenten eller kundeservice for å unngå enhver fare.
• Ventilasjonshetten skal kobles til strømnettet med en
topolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
Bruk
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å
motvirke lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet
for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er
i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten
omsluttes, og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk:
overopphetet olje kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke
har fått opplæring i korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller
sykelige personer uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn)
med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av
uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, hvis
de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer
ansvarlige for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke
leker med apparatet.
• "ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli veldige
varme når platetopper/komfyrer er i bruk."
Edlikehold
• Symbolet på selve produktet eller emballasjen
viser at det ikke skal behandles som ordinært
husholdningsavfall, men leveres inn ved tilrettelagte
gjenbruksstasjoner for elektriske og elektroniske
produkter. Ved å avfallsbehandle produktet på korrekt
måte bidrar du til å beskytte miljøet og helsen mot
eventuelle negative effekter som kan skyldes feil
avfallsbehandling. Kontakt kommunen, det lokale
avfallsmottaket eller butikken som solgte produktet hvis
du ønsker mer informasjon om hvordan det resirkuleres.
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres
vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid
(Brannrisiko).
- - H Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres.
Det skal byttes ut ca. hver 2. måned eller oftere
avhengig av bruksforholdene.
- Det aktive kullfiltre W kan verken vaskes eller
gjenbrukes, og må derfor skiftes ut ca. hver 4. måned
eller oftere hvis apparatet brukes svært mye.
H
W
19

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents