Patarimai Ir Nuorodos - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Patarimai ir nuorodos
LT
• Naudojimo instrukcijos taikomos kelioms šio prietaiso
versijoms. Taigi galite rasti aprašytas tokias savybes,
kurios nebūdingos konkrečiam jūsų prietaisui.
• Gamintojas nebus atsakingas už jokią žalą, atsiradusią
netaisyklingai arba netinkamai sumontavus prietaisą.
• Mažiausiasis saugus atstumas tarp viryklės viršaus ir
rinktuvo gaubto yra 650 mm (kai kurie modeliai gali būti
montuojami žemiau, žr. paragrafus apie atstumus ir
montavimą).
• Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą
ant techninių duomenų lentelės, esančios gaubto viduje.
• Patikrinkite, ar I klasės prietaisai yra tinkamai įžeminti .
• Rinktuvą prijunkite prie ventiliacijos kanalo, naudokite
ne mažesnio kaip 120 mm skersmens vamzdį.
Atstumas nuo garų rinktuvo iki ventiliacijos kanalo turėtų
būti kuo trumpesnis.
• Garų rinktuvo nejunkite prie dūmtakių, per kuriuos šalinami
degimo metu susidarę dūmai (boilerių, židinių ir t. t.).
• Jei trauktuvas yra naudojamas kartu su neelektriniais
prietaisais (pvz., dujų degimo įrenginiais), patalpoje turi
būti pakankamai geras vėdinimas, kad būtų išvengta
išmetamųjų dujų atgalinio srauto. Tarp virtuvės ir lauko
turi būti tiesioginė orlaidė, kad į patalpą patektų gryno
oro. Kai gartraukis yra naudojamas su įrenginiais,
kuriems reikalinga kitokia energijos rūšis (ne elektra),
neigiamas slėgis patalpoje neturi viršyti 0,04 mbar – taip
bus užtikrinta, kad gartraukis nestumtų garų į patalpą.
• Jei pažeidžiamas elektros kabelis, jį turi pakeisti
gamintojas arba techninės priežiūros skyrius, kad būtų
išvengta bet kokių pavojų.
• Prijunkite garų surinktuvą prie elektros tinklo,
naudodami dvipolį jungiklį, tarpas tarp kontaktų turi būti
ne mažesnis kaip 3 mm.
Naudojimas
• Garų rinktuvas buvo sukurtas naudoti tik namuose
virtuvės kvapams šalinti.
• Rinktuvo niekada nenaudokite kitiems tikslams, kurie
nenumatyti instrukcijoje.
• Garų rinktuvui veikiant, po juo niekada nepalikite didelės
atviros ugnies.
• Sureguliuokite liepsnos intensyvumą taip, kad liepsna
būtų nukreipta į keptuvės apačią, ji negali apimti šonų.
• Naudodami gilią keptuvę, turite būti atidūs, nes
perkaitęs aliejus gali užsiliepsnoti.
• Po trauktuvu neruoškite patiekalų, kuriuos reikia užpilti
spiritiniu gėrimu ir padegti, nes kyla gaisro pavojus.
• Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai
yra sutrikę, taip pat asmenims, nemokantiems ir
nežinantiems, kaip elgtis su prietaisu, išskyrus atvejus,
kai tokius asmenis prižiūri arba moko už jų saugumą
atsakingas žmogus.
• Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su prietaisu nežaistų.
• „ATSARGIAI! Jei viryklės naudojamos, rankomis
paliečiamos dalys gali būti karštos.“
Priežiūra
• Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad šis įrenginys nėra įprastos buities atliekos.
Prietaisas turi būti perduotas į reikiamą surinkimo
punktą, užsiimantį elektros ir elektroninės įrangos
perdirbimu. Šį gaminį tinkamai sunaikindami, aplinką
ir žmogaus sveikatą apsaugosite nuo potencialių
neigiamų pasekmių, kurios gali atsirasti dėl netinkamo
šio gaminio utilizavimo. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie šio gaminio utilizavimą, kreipkitės į
miesto vietines institucijas, jūsų buitinių atliekų tvarkymo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje įrenginį nusipirkote.
• Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, prietaisą
išjunkite arba ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
• Po nurodyto laiko išvalykite ir (arba) pakeiskite filtrus
(dėl gaisro pavojaus).
- - H Filtro negalima plauti arba atnaujinti, jis turi būti
keičiamas apytiksliai kas 2 mėnesiai arba dažniau, jei
gartraukis labai dažnai naudojamas.
H
- Aktyvuotos anglies filtras W. Šie filtrai yra neplaunami
ir antrą kartą nenaudojami, turi būti pakeisti apytiksliai
kas 4 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir garų
surinktuvas naudojami intensyviai.
W
Page 31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents