Ohjeet Ja Suositukset - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Ohjeet ja suositukset
FI
• Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On
mahdollista, että teksti käsittelee yksityiskohtia, jotka
eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta
asennuksesta aiheutuvista vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä
on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa alemmas,
katso mittoja ja asennusta koskevia kappaleita).
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa
liesikuvun sisäpuolella olevaan arvokilpeen merkittyä
jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on
vähintään 120 mm. Hormiin menevän putken on oltava
mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat,
tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin
sähkölaitteiden (esim. kaasuhella) yhteydessä, on
huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta,
etteivät poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin
työskentelytilaan. Keittiössä on oltava ilmanvaihtoaukko
puhdasta tuloilmaa varten. Käyttö tapahtuu oikein ja
vaaratta kun tilan enimmäispaine ei ylitä arvoa 0,04
mBar.
• Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain
valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin vältetään
kaikki riskit.
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla
kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli on
vähintään 3 mm.
Käyttö
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen
kuin, mihin se on suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle
liesituulettimen ollessa käynnissä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian
pohjaan eikä sen reunoille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan
pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa
tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan
käyttöön, eivät saa käyttää liesituuletinta.
• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia:
tulipalon vaara
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan
lukien), joiden psyykkinen, aistien tai mielen terveys
on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista
kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöön
tai valvo sitä.
• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
• "HUOMIO: Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin
kuumiksi jos niitä käytetään keittolaitteiden kanssa."
Huolto
• Merkki tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa,
että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden
mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Tuotteen
hävittäminen oikealla tavalla auttaa välttämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita saattaa
aiheutua sen vääränlaisesta käytöstä poistamisesta.
Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
viranomaisilta, paikallisesta jätehuollosta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua
(Tulipalovaara).
- - H Ei voida pestä eikä uudistaa, vaihdetaan noin
2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos
liesituuletinta käytetään hyvin paljon
- Aktiivihiilisuodattimet W Aktiivihiilihajusuodattimia
ei voi pestä eikä uudistaa, ne täytyy vaihtaa noin
4 käyttökuukauden välein tai useammin, jos
liesituuletinta käytetään hyvin paljon.
H
W
21

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents